Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Μαρτίου 2015
Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, λέγεται «Α´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν». Ὅλες οἱ Κυριακές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἔχουν τήν ὀνομασία αὐτή καί αὐτό σημαίνει ὅτι ὅλη τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή πρέπει νά νηστεύουμε.
Ἡ νηστεία τήν περίοδο αὐτή εἶναι πολύ αὐστηρή. Ἐπειδή πρέπει νά δείχνω τήν ὑψηλή κορυφή, χωρίς νά κατεβάζω τά μέτρα, σᾶς λέγω ὅτι τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή τό λάδι καταλύεται μόνο Σάββατο καί Κυριακή. Ἀλλά ὁ καθένας ἄς νηστέψει ὅσο μπορεῖ. Ὅσο μπορεῖ, ξαναλέγω, κατά τήν δύναμή του καί κατά τήν πίστη του. Γιατί πραγματικά πρέπει νά ἔχει πίστη αὐτός πού νηστεύει, γιά νά τά καταφέρει.

2. Ἀλλά ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, ἔχει καί ἕνα ἄλλο ἰδιαίτερο ὄνομα. Λέγεται «Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας». Ὥστε λοιπόν, ἐπειδή ὅλοι ἐμεῖς εἴμαστε Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, σήμερα γιορτάζουμε, γιατί γιορτάζει ἡ πίστη μας.

Κυριακή τής Ορθοδοξίας = Συνέπεια και ορθοπραξία. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Αποστολικό ανάγνωσμα
Κυριακής της Ορθοδοξίας. (Εβρ. ια' 24-26, 32-40)

Κυριακή τής Ορθοδοξίας! Ένας σταθμός πνευματικός μέσα στον ενιαυτόν τής Χρηστότητος  του Κυρίου που κάνει τον κάθε συνειδητό πιστό αλλά και ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα να χαίρει για την διηνεκή νίκη τής Ορθοδόξου πίστεώς μας, αλλά και να αντλεί δυνάμεις για την έως τέλους ευλογημένη πορεία.
Στο καταπληκτικό Αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής, που κάθε στίχος του περιλαμβάνει και ολόκληρη βιβλική ιστορία, βλέπουμε να κατέχει περίοπτη θέση ο μεγάλος προφήτης Μωυσής.
Ο ηγέτης τού εκλεγμένου λαού, ο οποίος έζησε χίλια πεντακόσια έτη προ Χριστού και εν τούτοις υπέστη παθήματα, που τον παρουσιάζουν ως άνθρωπον ο οποίος είχε ενώπιόν του και εμιμείτο το πρότυπον του Χριστού. 
Αλλ' εκτός αυτού, τα όσα έπασχε, τα δέχεται με υπομονή χάριν Αυτού τού Χριστού, αφού κατά την Γραφή και τους Πατέρες, Αυτός που αοράτως προστάτευε και καθοδηγούσε τον αρχαίον Ισραήλ ήταν αυτός ο ίδιος ο Χριστός.

Κυριακή Α΄ τῶν νηστειῶν (τῆς Ὀρθοδοξίας)

Κυριακή Α΄ τῶν νηστειῶν (τῆς Ὀρθοδοξίας). Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ομιλία εις την Κυριακήν της Ορθοδοξίας. Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς

Κυριακή της Ορθοδοξίας - Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας και μαρτύριον. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Κυριακή της Ορθοδοξίας -Αναστήλωση των εικόνων. Η σημασία των εικόνων στην Ορθόδοξη Εκκλησία

Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο. Κυριακὴ Α' Νηστειῶν Ὀρθοδοξίας

Κυριακή Α' Νηστειῶν (Ορθοδοξίας)
Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς καί ἡ ἀπόδοσή του στήν νεοελληνική
Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο Κέφ. 1, χωρία 44 ἕως 52

44 Τῷ καιρῷ ἐκείνω  ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. 45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου.
46 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.
47 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. 48 εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι.
49 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.  
50 ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. 51 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει.

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους ΙΑ´ 24 - 26, ΙΑ´ 32 - 40

  Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους ΙΑ´ 24 - 26
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική 

24 Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, 25 μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, 26 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ, ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν.

 Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους ΙΑ´ 32 - 40

32 Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Ἰεφθάε, Δαυῒδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν,

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης (14/27 Φεβρουαρίου 1998)


 Ο παπα- Εφραιμ Κατουνακιώτης γεννήθηκε το 1912 στο Αμπελοχώρι Θηβών. Ο πατέρας του ονομάζονταν Ιωάννης Παπανικήτας και η μητέρα του Βικτορία. Ο Γέροντας είχε σαν κοσμικός το όνομα Ευάγγελος. Τελείωσε το Γυμνάσιο αλλά η Χάρις του Θεού έκλεινε στον Ευάγγελο τις κοσμικές θύρες της αποκατάστασης.

«ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει» (Ματθ., 12:30). Πρεσβ. Ἀθανασίου Μηνᾶ

...Μεγάλη   μετάνοια!...

Πρεσβ. Ἀθανασίου Μηνᾶ

«Χριστοῦ προφήτης τε καὶ Ἀπόστολος, Ἄγγελός τε καὶ Πρόδρομος τῆς θείας σαρκώσεως, Βαπτιστὴς καὶ Ἱερεὺς καὶ Μάρτυς πιστός, κήρυξ τε τοῖς ἐν ᾅδου, σὺ ἐχρημάτισας, καὶ τοῖς παρθενεύουσι κανών, καὶ τῆς ἐρήμου βλαστός.» (Τροπάριο θ’ὠδῆς, ΚΔ’Φεβρ.)  «Ἀπεστάλη βοῶντος φωνὴ ὁ Πρόδρομος, ταῖς ἐρήμοις καρδίαις, τὴν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πίστιν εὐσεβῆ, ἐγκεντρίζων τοῦ ὄντως Θεοῦ, ὅν ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας».
Μεγάλη ὄντως ἡ μετάνοια[1]! Ἀρχή καί τέλος τῆς κατά Χριστόν διαγωγῆς εἶναι ἡ μετάνοια, γι’αὐτό καί ὁ Πρόδρομος τοῦ Κυρίου καί Βαπτιστής, ὡς ἀρχή τῆς κατά τόν Χριστό διαγωγῆς «κήρυττε μὲ τοὺς λόγους, μετανοεῖτε· γιατί πλησίασε ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ.,’κεφ.γ’,στ.2). 

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Γιάννης Βαρουφάκης. Ο άνθρωπος που θα μας "σπρώξει" την νεοταξική κάρτα πολίτη

Απ΄ ότι φαίνεται ήρθε η ώρα του ανθρώπου που θα κάνει πράξη αυτό που προσπαθεί με την μέθοδο της σαλαμοποίησης τόσα χρόνια, η Παγκόσμια Διακυβέρνηση, και η Νέα Τάξη Πραγμάτων.
Πρώτα εμφανίστηκε από το πουθενά ως από μηχανής θεός ο οποίος θα μας σώσει από όλα τα οικονομικά μας προβλήματα, ως κατέχων τις λύσεις για όλα. Για παράδειγμα πως θα σταματήσουν να πεινάνε οι φτωχές οικογένειες; Λύση: Θα τις χορτάσουμε με ...ηλεκτρονική κάρτα.
Σύμφωνα με σημερινή δημοσίευση του Athens Macedonian News Agency « ....ο υπουργός

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ τελωνική προσευχή. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

 Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Μέγιστο προνόμιο στόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ προσευχή. Καί προσευχή σημαίνει ἀνάτασι στόν οὐρανό καί διάλογος καί προσωπική ἐπικοινωνία μας μέ τόν Θεό. Ὡς πρός τήν ποιότητά της, εἶναι συνουσία μετά τοῦ Θεοῦ, ἐφ᾽ ὅσον συνάπτεται ὁ ἄνθρωπος μετά τόν Θεό, δηλαδή μέ τίς ἄκτιστες θεϊκές ἐνέργειες.
Δέν πρέπει ὅμως νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ προσευχή εἶναι μία ἀπό τίς ἐντολές. Καί βέβαια, εἶναι ἀπό τίς πιό βασικές.
 Μέ τήν προσευχή βελτιωνόμαστε στήν τήρησι τῶν ἐντολῶν. Ἀλλά καί ἀντίστροφα μέ τήν τήρησι τῶν ἐντολῶν προαγόμαστε στήν προσευχή.

Πανορθόδοξης Επιτροπής ακαρπία. Γιώργος Παπαθανασόπουλος

Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Απογοητευτικά για την οικουμενική Ορθοδοξία ήσαν τα αποτελέσματα της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αντιπροσώπων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Πλήρης ακαρπία στα καυτά ζητήματα που οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν. Η Επιτροπή συνήλθε στο Κέντρο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως της Γενεύης, από τις 15 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2015. Κατά τις εργασίες της επαληθεύθηκαν όλοι οι φόβοι που είχαν εκφραστεί από τότε που στη Σύναξη των Ορθοδόξων Προκαθημένων – στην Κωνσταντινούπολη από τις 6 έως τις 9 Μαρτίου 2014 - αποφασίστηκε η διεξαγωγή Συνόδου των Ορθοδόξων Εκκλησιών την Πεντηκοστή του 2016.

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Ἀνακοίνωση Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἰερεμία γιά τό ἐπεισόδιο τῆς Κυριακής τῆς Τυρινῆς

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Ἀπό κάποιο δημοσίευμα μιᾶς συνεντεύξεως, πού ἐπιμόνως μοῦ ἐζητήθη, πιθανῶς, ὅπως ἐγράφη νά ἐδόθη ἡ ἐντύπωση ὅτι ὑποχωρῶ διά τήν σθενερή μου στάση κατά τό ἐπεισόδιο τῆς παρελθούσης Κυριακῆς στήν Μεγαλόπολη. Αὐτό δέν εἶναι ἀληθές. Ἀντίθετα, ξαναλέγω, εὐχαριστῶ τόν Κύριό μου Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Παναγία μου Δέσποινα, διότι μοῦ ἔδωσαν τήν δύναμη νά πῶ ἀλήθειες σέ ἄρχοντες, πού ἀπέβλεπαν στήν σωτηρία τους. Δηλαδή, νά τούς πῶ ὅτι πρέπει νά ἐκκλησιάζονται τήν Κυριακή ἡμέρα, δίνοντας καλό παράδειγμα καί στόν εὐσεβῆ λαό μας.
Σέ ἐρώτημα ὅμως τῆς δημοσιογράφου ἄν θά περίμενα τούς ἐπισήμους σέ περίπτωση πού θά μέ εἰδοποιοῦσαν ὅτι θά ἀργοπορήσουν, ἀπάντησα θετικῶς ὅτι ναί, θά τούς περίμενα, παρατείνοντας τήν Θ. Λειτουργία καί δέν θά ἐδημιουργεῖτο κανένα πρόβλημα.

Διδακτικές στρεβλώσεις και παρανοήσεις. Δημήτρης Νατσιός

Δημήτρης Νατσιός  Δάσκαλος Κιλκίς -Θεολόγος

Από τους τελευταίους δασκάλους του Γένους μας, ο Φώτης Κόντογλου, για να παραστήσει την εικόνα της σημερινής Ελλάδας, κατέφυγε σ’ έναν μύθο: Τον μύθο του χταποδιού, ο οποίος περιέχεται στο περίφημο βιβλίο του, «Μυστικά Άνθη» και με υπότιτλο «χαμογελαστοί εχθροί». Τον παραθέτω: «Κάθεται η χταπόδα με το χταποδάκι στον πάτο της θάλασσας.
Όπου με την απόχη πιάνουνε το χταποδάκι και τ’ ανεβάζουνε απάνω. Το μικρό φωνάζει στην μάνα του: «Με πιάσανε, μάνα!».
Εκείνη τ’ αποκρίνεται: «Μη φοβάσαι, παιδί μου!»

Σεβαστιανός: Ο αγωνιστής και γνήσιος Επίσκοπος. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης

   Υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες που όχι μόνο σηματοδοτούν την ιστορία με το δυναμικό τους πέρασμα, αλλά κυλώντας ο χρόνος, οι άνθρωποι αισθάνονται ολοένα και περισσότερο την ανάγκη της παρουσίας τους και της ευλογίας τους.
    Άνευ αμφιβολίας μια τέτοια προσωπικότης υπήρξε και ο αοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης, Σεβαστιανός.

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Ὁ ἀσκητισμὸς τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς γλώσσης. π. Μάρκος Μανώλης

Ἀρχιμ. Μάρκου Μανώλη

Τὸ μεσημέρι στὴν τράπεζα τῆς ἐνορίας μας εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσουμε γιὰ τὸ ἀληθινὸ μυστήριο τῆς ἐνορίας καθὼς καὶ γιὰ τὸ νόημα τῶν τραπεζῶν τῆς ἀγάπης. Ἀπόψε στὴν εἴσοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στὸ μέγα πέλαγος τῆς νηστείας, ἂς ἐπιτραπῆ καὶ ἂς συγχωρεθῆ νὰ μιλήσουμε διὰ τὸν ἀσκητισμὸ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς γλώσσης κατὰ τὴν διδασκαλία, ὅπως μᾶς ἔχει διδάξει ὁ Μέγας Βασίλειος, ποὺ λέγει: «ἀληθὴς νηστεία ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις».
Αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι μιὰ σπουδαία καὶ πνευματικὴ προσπάθεια, ποὺ ἴσως δὲν τὸ προσέχουμε ἀκριβῶς ὅσο πρέπει καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἀγωνισθοῦμε πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή


<< Το στάδιον των αρετών ηνέωκται
                οι βουλόμενοι αθλήσαι εισέλθετε...>>

Η περίοδος αυτή, η πιο κατανυκτική της Εκκλησίας μας, ξεκινά από την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Ονομάσθηκε έτσι, επειδή έγινε κατά μίμησιν της νηστείας,την οποίαν έκαμε ο Κύριος πρίν αρχίσει το δημόσιο έργο Του, και η οποία διήρκεσε σαράντα ημέρες. Επίσης ονομάσθηκε Μεγάλη για να ξεχωρίζει από την νηστεία των Χριστουγέννων, η οποία διαρκεί λιγότερες ημέρες και είναι ελαφρότερη. Τεσσαρακονθήμερη νηστεία έκαναν την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης ο Μωυσης και ο Προφήτης Ηλίας.

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Ἐπεισόδιο στην Μεγαλόπολη ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἱερεμία

Ἐπεισόδιο δημιούργησε σήμερα Κυριακή τῆς Τυρινῆς ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερεμίας στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεγαλοπόλεως καί ἀπέσπασε τά συγχαρητήρια τοῦ Ἐκκλησιάσματος γι᾽ αὐτό. Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργοῦσε σέ κάποιο χωριό τῆς Ἐπαρχίας του, ἀλλά παρεκλήθη νά εὑρίσκεται στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως γιά τό Μνημόσυνο τῶν 212 πατριωτῶν τῶν φονευθέντων ὑπό τῶν βαρβάρων κατακτητῶν.
Ἐπῆγε στό μνημόσυνο. Κατά τήν πρόσκληση τῆς Δημαρχίας τό μνημόσυνο θά ἐγίνετο ὥρα 10:00. Ἐτελείωσε ἡ Λειτουργία, ἡ ὥρα ἦταν μετά τίς 10:00 καί οἱ ἐπίσημοι δέν εἶχαν προσέλθει ἀκόμη.

Ἡ φιλοξενία τοῦ Ἀβραὰμ. Πατερικές διδαχές

 Ἀγαπᾶ ὁ Θεός τήν ἐλεημοσύνη. Τό βλέπουμε ἀπό τίς πολλές φορές, πού ἀναφέρεται στό Εὐαγγέλιο, στίς συμβουλές τῶν Ἀποστόλων καί στήν ζωή τῶν Ἁγίων μας. Ἄς θυμηθοῦμε τό γεγονός τῆς φιλοξενίας τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀπό τόν πολυελεήμονα καί φιλόξενο Ἀβραάμ.
 Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔτσι τό διηγεῖται: «Νὰ δίδετε ἐλεημοσύνην εἰς τοὺς πτωχοὺς καὶ νὰ παρηγορᾶτε τοὺς ξένους καὶ νὰ τοὺς δίνετε ψωμὶ νὰ τρώγουσιν καὶ νὰ γευματίζουν καὶ ἀπὸ κανένα κομμάτι ψωμὶ καὶ νὰ πηγαίνουσιν εἰς τὴν ὥραν καλήν τους.

Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ ἐσχατολογία. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

 Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Ἡ αἵρεση τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ δέν ἔχει προηγούμενο στήν παγκόσμια ἱστορία γιά τό εὖρος καί τό πλῆθος τῶν παράδοξων καί ἀντιγραφικῶν ἐσχατολογικῶν κακοδοξιῶν της, ἀλλά καί γιά τόν ἀριθμό τῶν ψευδοπροφητειῶν της σχετικά μέ τό τέλος τοῦ κόσμου. Βασικοί ἄξονες τῆς αἱρετικῆς ἐσχατολογίας τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ εἶναι οἱ κάτωθι:
1) Ταύτιση τῆς Β ́ Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ μέ τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
2) Ἡ Β ́ Παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἔγινε ἀοράτως στούς οὐρανούς τό 1914. Τό ἴδιο ἔτος ἀοράτως ἐγκαθιδρύθηκε στούς οὐρανούς καί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
3) Ἀντιστρέφουν τά ἱστορικά γε- γονότα, γιά νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ ἰσχυρισμοί τους. Τά γεγονότα πού λ.χ. ἀναφέρονται στό κδ ́ κεφ. τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου δέν θά προηγηθοῦν τῆς Β ́ Παρουσίας κατά τήν ἑταιρία Σκοπιά, ἀλλά θά λάβουν χώρα μετά ἀπό αὐτήν.

Ὁ παπα Τύχων καί οἱ ἐπισκέπτες του

Ο Γέροντας την λέξη «ευλόγησον» την χρησιμοποιούσε πάντα και με τις πολλές καλογερικές έννοιες, όπως το «ευλογείτε» ή «ευλόγησον», όταν ζητούσε ταπεινά την ευλογία του άλλου, και μετά θα έδινε και αυτός την ευλογία του με την ευχή «Ο Κύριος να σε ευλόγηση». Μετά από τον συνηθισμένο χαιρετισμό οδηγούσε τους επισκέπτες στο Ναό και έψαλλαν μαζί το Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και το Άξιον εστίν και, εάν ήταν καλός καιρός, έβγαιναν έξω, κάτω από την ελιά, και καθόταν μαζί τους πέντε λεπτά, μετά σηκωνόταν με χαρά και έλεγε:

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Καλό παράδεισο! Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

 Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015
Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, λέγεται «Κυριακή τῆς Τυρινῆς».  Καί λέγεται ἔτσι γιατί σήμερα στήν νηστεία μας γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποκόπτουμε καί τά γαλακτερά, ἐνῶ τήν προηγούμενη ἑβδομάδα, τήν «Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω» εἴχαμε ἀποκόψει ἀπό τά κρεατικά. Καί τώρα, ἀπό αὔριο, μπαίνουμε στό γλυκό στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Ὤ, Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή! Μέ τίς νηστεῖες σου, μέ τίς γονυκλισίες σου, μέ τίς κατανυκτικές Ἀκολουθίες καί τούς Χαιρετισμούς στήν Παναγία μας γιά τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ!

Το φοβερό αμάρτημα της κατακρίσεως. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Αποστολικό Ανάγνωσμα
Κυριακής της Τυροφάγου. (Ρωμ. ιγ' 11- ιδ' 4)

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης

Για άλλο ένα έτος η αγάπη τού Θεού μάς ευλόγησε και φθάσαμε στα πρόθυρα της Μ. Τεσσαρακοστής. Η αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία με τους κατανυκτικούς ύμνους της και τα ιερά αναγνώσματά της μας καλεί σε εντονότερο πνευματικό αγώνα. “Έφθασε καιρός η των πνευματικών αγώνων αρχή...”.
Αλλά είναι τόσα που χρειάζεται να προσέξουμε ώστε να θέσουμε μια ευλογημένη αρχή, αφού “η νυξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν”.

Κυριακὴ τῆς Τυρινής

Ἡρωισμός. Κυριακή τῆς Τυρινῆς. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας
 
«Ὥρα ἠμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, ἡ νῦξ προέκοψεν, ἡ δέ ἡμέρα ἤγγικεν». Κυριακή τῆς Τυροφάγου. Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου

Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς

Ἡ ἀληθὴς συγχωρητικότης καὶ νηστεία. Κυριακὴ τῆς Τυρινής. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Κατήχησις εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Τυροφάγου Ἅγιος Θεοδώρος ὁ Στουδίτης

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο. Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς.

 Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς καί ἡ ἀπόδοσή του στήν νεοελληνική
Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο Κεφ. 6, χωρία 14 ἕως 21

Ἀνθρώπινη καί θεϊκή συγγνώμη
14 Είπεν ὁ Κύριος, ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· 15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

῾Η νηστεία
16 ῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

῾Ο ἀληθινὸς θησαυρὸς
19 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· 20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· 21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Ρωμαίους ΙΓ´ 11 - 14, ΙΔ´ 1 - 4

Ἐπιστολή πρός Ρωμαίους ΙΓ´ 11 - 14,  ΙΔ´ 1 - 4
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

Πρός Ρωμαίους ΙΓ´ 11 - 14
11 Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 12 ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 13 ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, 14 ἀλλ’ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας.

Πρός Ρωμαίους ΙΔ´ 1 - 4
1 Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. 2 ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. 3 ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. 4 σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ὁ θρησκευτικός φανατισμός. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

 Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Ὁ Θεός δέν ζητᾶ συνηγόρους, πού προβάλλουν μέ τά λόγια τους τήν ἀξία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ζητᾶ πιστούς, πού νά δείχνουν μέ τόν ἄψογο βίο τους, τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Ἡ καλύτερη ὑπεράσπιση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλά καί ἡ χειρότερη δυσφήμισή του, προέρχεται ἀπό τόν βίο καί τήν πολιτεία τῶν φερομένων ὡς πιστῶν του.
Πολλοί μιλοῦν γιά τόν Χριστιανισμό μέ τό μέτρο, ἀλλά τόν ζοῦν μέ τόν πόντο. Ἡ διαφορά μεταξύ τοῦ φανατισμοῦ καί τῆς πίστης εἶναι, ὅτι τήν πίστη μπορεῖς νά τήν ἐξηγήσης, χωρίς νά γίνης ἔξω φρενῶν.
Ὁ φανατικός ἄνθρωπος εἶναι σάν ἐκεῖνον πού φωνάζει δυνατά, μόνο καί μόνο γιά νά ἀκούη τόν ἀντίλαλο τῆς φωνῆς του ὁ ἴδιος. Ποιός εἶναι ὁ φανατικός; Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἀλλάζει γνώμη, ἀλλά δέν ἀλλάζει καί θέμα.

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Η ουσία της απογνώσεως. Αρχ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ του Έσσεξ

 Αρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

...Όταν μιλώ για "απόγνωση", δεν εννοώ κάποια σκυθρωπότητα, κάποια δυσφορία σαν από δυσπεψία, αϋπνία κλπ... Όχι. Η ουσία της απογνώσεως είναι η απώλεια της ελπίδας, της "προσδωκίας" να φθάσουμε τη θεία αιωνιότητα. Οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Κυρίως οι άνθρωποι του "πολιτισμένου", "ουμανιστικού" αιώνα μας... Να "σκοτώσει" όμως κάποιος εντελώς μέσα του την ικανότητα του ανθρωπίνου πνεύματος να προσλάβει την αιωνιότητα δεν είναι σε όλους κατορθωτό. Και εκείνοι που το κατόρθωσαν, ζουν όπως ζουν και τα ζώα. Εκείνοι όμως που δεν το κατόρθωσαν, ζουν σε καταστάσεις κρυφής εσωτερικής συγκρούσεως...

...Τελώντας την Λειτουργία προσεύχομαι βεβαίως για όλο τον κόσμο και δεν αμφιβάλλω ότι, ωσότου προσφέρεται στον κόσμο αυτό η θυσία αυτή της αγάπης, ο κόσμος θα διατηρηθεί στην ύπαρξή του.

Ἰσλάμ μία καταστροφική λατρεία ἀσύμβατος μέ τήν ἔννοια τῆς ἀνεξιθρησκείας, τῆς δημοκρατίας καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

        Πειραιεύς 19 Φεβρουαρίου 2015

Τό φρικιαστικό βίντεο πού ἀνηρτήθηκε στό twitter ἀπό τό «Ἰσλαμικό Κράτος» πού δρᾶ στήν πολύπαθη Λιβύη, τήν ὁποίαν παρέδωσαν στήν παράνοια τοῦ Ἰσλαμικοῦ Φονταμενταλισμοῦ, οἱ λεγόμενοι Δυτικοί Σύμμαχοι (Η.Π.Α., Γαλλία, Μεγάλη Βρεταννία), διά τῆς περιωνύμου «Ἀραβικῆς Ἄνοιξης», μέ τόν ἀποκεφαλισμό 21 Αἰγυπτίων χριστιανῶν κοπτῶν πού εἶχαν ἀπαχθεῖ ἀπό ὀργανώσεις τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους» στήν Λιβύη ἔβαψε κόκκινη μέ ἀθώο ἀνθρώπινο αἷμα τήν θάλασσα τῆς Μεσογείου καί προκάλεσε τόν διεθνῆ ἀποτροπιασμό.

Δυστυχῶς ἔχει πλέον γίνει «σύνηθες» τό ἀποκρουστικό καί τρομακτικό γεγονός τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ ἀνθρώπων στό 21ο αι. καί σπανίως ἐμβαθύνει ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη στήν πραγματική βάση αὐτῆς τῆς θηριωδίας, ἑρμηνεύοντας ὁ καθένας ἀπό τήν δική του ἰδεολογική ἀντίληψη καί με τίς προϋποθέσεις πού ἔχει τό ἐξωφρενικό καί ἀνείπωτης φρίκης αὐτό θέμα.

Κλινικά νεκρός στη Μ.Ε.Θ. του νοσοκομείου Αγρινίου επανήλθε στη ζωή μετά από 45 ημέρες!!

Ένας νεαρός (30 ετών), με καταγωγή από Κυπάρισσο του Αγρινίου, επανήλθε μετά από 45 μέρες καταστολής στην εντατική μονάδα του Νοσοκομείου Αγρινίου και συνεχιζει να νοσηλεύεται μέχρι σήμερα.
 Η κατάστασή του πριν από αρκετές μέρες κρίθηκε μη αναστρέψιμη από τους γιατρούς, αφού διαγνώσθηκε κλινικά νεκρός.
Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια γι αυτόν, διαψεύδοντας γιατρούς και επιστημονικές εξετάσεις. Ως εκ θαύματος τον επανέφερε κυριολεκτικά στη ζωή δίνοντάς του ακόμα μια ευκαιρία… και αφού ο Θεός έδειξε τέτοια μεγαλοψυχία μπορούμε κ εμείς να προσφέρουμε την ελάχιστη οικονομική ενίσχυση ώστε να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

"Θετική & Ἀρνητική ἐνέργεια". Συνέντευξη Μοναχοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη. Μέρος Γ'


Ἐρώτηση 4η:

-Εἶναι πολύ τῆς μόδας Πάτερ, νά μιλᾶνε γιά "θετική καί ἀρνητική ἐνέργεια". Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ξέρουμε ὅτι ὑπάρχει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἡ δαιμονική ἐνέργεια. Ἡ "Νέα Ἐποχή" τώρα ἔχει ἀντικαταστήσει αὐτούς τούς ὅρους κι ἔχει τοποθετήσει τήν "θετική καί ἀρνητική ἐνέργεια" πού καί τά δύο δέν εἶναι δαιμονικά; Πεῖτε μας κάτι Πάτερ, διότι ὁ κόσμος πλέον συνεχῶς χρησιμοποιεῖ αὐτούς τούς ὅρους κι ἔχει ξεχάσει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν ἐνέργεια τοῦ Σατανᾶ πού δρᾶ ἀνενόχλητα...

Ἀπάντηση:

Ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πατερική μας παράδοση γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν τριῶν εἰδῶν ἐνέργειες.

Οἱ ἁμαρτίες μας εἶναι ὁ αὐτολιθοβολισμός μας. Χριστοΰφαντος

 Χριστοΰφαντος

Ὁ Κύριος, μέ τά λόγια «Ἱερουσαλήμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τούς προφήτας καί λιθοβολοῦσα τούς ἀπεσταλμένους...» (Ματθ. κγ´, 37-38) πού ἐξέφρασε μέ τόσον πόνον, πού ὅμως ἀποτελοῦσαν καί μία προειδοποίησιν δι᾽  ὅσα νομοτελειακῶς θά ἀκολουθοῦσαν ( Καταστροφή Ἱερουσαλήμ 70 μ.Χ.), λόγῳ τῆς σκληροκαρδίας καί τῆς ἀμετανοησίας τῶν Ἰουδαίων, ἀπευθυνόταν διά τῆς ''πόλεως Ἱερουσαλήμ'' εἰς ὅλον τό πλήρωμα τοῦ λαοῦ, τόσον εἰς τούς ἄρχοντας, ὅσον καί εἰς τόν ἁπλό λαόν.

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Λόγοι και διδαχές του Αγ. Ανθίμου της Χίου († 15 Φεβρουαρίου 1960)

Από το πλήθος των Λόγων – Διδαχών τον αγίου Γέροντος παραθέτουμε μερικές χαρακτηριστικές ρήσεις του.

Η εξομολόγησις είναι το δεύτερον βάπτισμα. Και καθώς γίνεται καθαρός ο άνθρωπος, όταν βαπτισθεί, έτσι και η καθαρά εξομολόγησις ξαναβαπτίζει την ψυχήν, η δε χείρ του πνευματικού, την οποία θέτει εις την κεφαλήν του, του μεταδίδει την θείαν χάριν, για να τον φωτίζη, να τον αγιάζη και να τον στηρίζη και να τον ενδυναμώνη.

***

Το θέλημά σας ποτέ να μην το κάμνετε, αδελφές, διότι δεν θα προοδεύσετε ποτέ σας.

***

Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Κουλακιώτης (†1776)

Αγιορείτης Άγιος Μνήμη 15 Φεβρουαρίου
 
Γεννήθηκε στην Κουλακιά, τη σημερινή Χαλάστρα, της Θεσσαλονίκης. Έζησε στο Άγιον Όρος ως δάσκαλος. Κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκεια συμποσίου, οι Τούρκοι ισχυρίσθηκαν ότι ήθελε να γίνει μουσουλμάνος.
Ο Ιωάννης αρνήθηκε τη συκοφαντία και δεν θέλησε ν’ αρνηθεί την πίστη του. Έτσι οδηγήθηκε στο παζάρι της πόλης και δίχως δίκη καταδικάσθηκε σε απαγχονισμό. Το τίμιο λείψανο του ρίχθηκε στη θάλασσα και χάθηκε.
Το μαρτύριο πραγματοποιήθηκε ημέρα Τρίτη, ώρα 4 π.μ., στις 15 Φεβρουαρίου του 1776, που είναι και ημερομηνία της μνήμης του. Ακολουθία προς τιμή του νεομάρτυρος συνέθεσε ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και ο άρχιμ. Ιωήλ Φραγκάκος, νυν μητροπολίτης Εδέσσης.
Η μνήμη του τιμάται στις 15 Φεβρουαρίου.


Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

agioritikesmnimes.blogspot.gr

Η απομυθοποίηση του Πάπα Φραγκίσκου. Γιώργος Παπαθανασόπουλος

 Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Η εικόνα του Πάπα που περνά στα διεθνή ΜΜΕ είναι του κήρυκα της απλότητας. Αυτή καταρρίφθηκε από την ίδια την πραγματικότητα, να καταστήσει μέλος της Κουρίας τον 56χρονο Γερμανό «επίσκοπο της πολυτέλειας»  Φραντζ-Πέτερ Τέμπαρτζ-βαν Ελστ, ο οποίος είχε έδρα το Λιμβούργο.
Με προφανή αμηχανία τα φιλικά προς το Βατικανό ΜΜΕ έφεραν στη δημοσιότητα το γεγονός, στις 10 Φεβρουαρίου 2015. 

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Ἕνας κλέφτης καὶ δραπέτης δοῦλος ἔγινε Δεσπότης. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται «Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω». Λέγεται ἔτσι ἐπειδή τήν Κυριακή αὐτή ἀποκόπτουμε τό κρέας ἀπό τά φαγητά μας. Καί τήν ἄλλη Κυριακή, πού τήν λέμε «Κυριακή τῆς Τυρινῆς», ἀποκόπτουμε καί τά γαλακτερά. Καί ἔπειτα εἰσερχόμαστε στήν νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἄς ἑτοιμαστοῦμε νά νηστεύσουμε τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας.

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω

Στῶμεν καλῶς. Κυριακή τῆς Ἀπόκρεῳ. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

Κυριακή της Απόκρεω - Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων

Δύο θαυμαστές ιστορίες που έχουν άμεση σχέση με τον θάνατο και την κρίση του Αγίου Θεού. Κυρ. Απόκρεω π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος 

Κυριακή Ἀποκρέω. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Το σκάνδραλον του «σκανδάλου», Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Αποστολικό Ανάγνωσμα
Κυριακή των Απόκρεω. (Α' Κορ. η΄ 8 – θ΄ 2)

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης

Μόνο αυτός που φλέγεται από την αγάπη και για την δόξα τού Χριστού είναι έτοιμος για κάθε είδους θυσία. Θυσία από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα, όπως βλέπουμε στον Απόστολο Παύλο. Στον Απόστολο των εθνών που διαμαρτύρεται με όλη τη δύναμη της ψυχής του εναντίον εκείνων, οι οποίοι είτε ενσυνειδήτως, είτε ασυνειδήτως, γίνονται αφορμή σκανδάλου για τους πιστούς. Και δεν μπορεί να συμβαίνει διαφορετικά, αφού το σκάνδαλο, επιφέρει καταστρεπτική επίδραση στην πνευματική ζωή και γενικώς στην πρόοδο των Χριστιανών.
Ο Απόστολος είχε λάβει πληροφορίες ότι στην Κόρινθο υπήρχαν μερικοί πιστοί “προοδευμένοι” στην γνώση οι οποίοι δεν πρόσεχαν όσο θα έπρεπε την εξωτερική τους συμπεριφορά και γίνονταν αφορμή πολλών σκανδάλων.

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κυριακὴ ΚΕ' Ματθαίου. Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς καί ἡ ἀπόδοσή του στήν νεοελληνική
Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο Κεφ. 25, χωρία 31  ἕως 46
῾Η ἡμέρα τῆς μελλούσης κρίσεως

31 Εἶπεν ὁ Κύριος , ῞οταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.
34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
35 ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με.
 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε;

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Κορινθίους Α´ η' 8-13 θ 1-2

Ἐπιστολή πρός Κορινθίους Α´ η' 8-13  θ 1-2
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

Πρός Κορινθίους Α´ η' 8-13

8 βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. 9 βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. 10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 11 καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι’ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 12 οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε.

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Μνήμη του Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας. (12 Φεβρουαρίου)

O Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε το 310 μ.Χ. στη Μελιτινή της Μικρής Αρμενίας. Έκανε λαμπρές σπουδές και εθεωρείτο πολύ μορφωμένος, ευσεβής και ενάρετος χριστιανός. Το 357 χειροτονήθηκε επίσκοπος Σεβαστείας και τρία χρόνια αργότερα αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας.
Η θεοσέβειά του, το ήθος και οι πλούσιες πνευματικές του αρετές, τον έκαναν γρήγορα ιδιαίτερα αγαπητό στην εκκλησιαστική κοινότητα.
Για το λόγο αυτό, όταν έφθασε στη Αντιόχεια, όλοι οι πιστοί, βγήκαν στους δρόμους να τον υποδεχθούν και να λάβουν την ευλογία του.
Στη νέα του όμως έδρα ο Μελέτιος παρέμεινε μόνον τριάντα μέρες, διότι οι ραδιουργίες των κακοδόξων αρειανών, έπεισαν τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο να τον εξορίσει στην Αρμενία. Τελικά όμως θριάμβευσε η δικαιοσύνη του Θεού.

Ἀναζήτηση τῆς ἀρετῆς. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος 

Δέν ἔδωσε στόν Χριστό τίποτε ἐκεῖνος πού δέν τοῦ τά ἔδωσε ὅλα. Ἕνας Γέροντας ἀσκητής συνήθιζε νά λέη: «Ἄν ὁ Θεός μέ πρόσταζε νά περάσω διά μέσου ἑνός τοίχου, θά τό ἔκανα. Ἡ δική μου δουλειά θά ἦταν νά περάσω, ἡ δουλειά τοῦ Θεοῦ νά γκρεμίση τόν τοῖχο».
Πολλοί ἄνθρωποι καταναλώνουν τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς τους, γιά νά κάνουν ἄθλιο τό ὑπόλοιπο.
Νά ψάξουμε νά βροῦμε τό σφουγγάρι πού θά σβύση τίς ἀνορθογραφίες, πού γεμίζουν τόν μαυροπίνακα, πού ἔχουμε μέσα στήν ψυχή μας.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι σάν τό τζάκι. Ἄλλοι παίρνουν ἀπ’ αὐτό τήν φλόγα καί ἄλλοι τήν στάχτη. Οἱ πρῶτοι ἀσχολοῦνται καί ἐμβαθύνουν στά «θεῖα» καί ὑπερκόσμια καί ἀνεξάντλητα τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπολαμβάνουν ζεστασιά, καί ὄχι μόνο.

Ἐπιστολή λαϊκῶν πρός Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους περί ανυπαρξίας Ἐκκλησίας Ἐλλάδος καί Ἁγίου Ὁρους στό πνευματικό δράμα τοῦ ὀρθόδοξου ἑλληνισμοῦ

Ἐπιστολή 8 λαϊκῶν πιστῶν πρός τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους γιά τήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ καί τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Τῇ 9η Φεβρουαρίου 2015
Πρός τούς Σεβαστούς Πατέρες
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους
ΚΑΡΥΕΣ -Τ.Κ. 63086 - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Κοιν: στόν ἠλεκτρονικό καί ἔντυπο Τύπο

Σεβαστοί Πατέρες ἐκ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους εὐλογεῖτε,
διαβάσαμε τήν Ἐπιστολήν σας, τήν ὑπ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Φ.2/7/3012, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καί ἀναφέρεται σέ διατρέξαν συμβάν πού ἔλαβε χώρα  τήν ἱερά στιγμή τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς, κατά τίς ἑορταστικές ἡμέρες ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Πάντα υπάρχει ελπίδα. Γιώργος Παπαθανασόπουλος

Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως ζούμε σε μια εποχή νεοειδωλολατρείας, όπως ορθά την χαρακτήρισε ο Ορθόδοξος Αμερικανός καθηγητής Βιοηθικής Ένγκερχαρντ Τρίστραμ. Δεν πιστεύουμε στα αρχαία είδωλα,  όμως λατρεύουμε τα νέα: τη βία, το σεξ, τον ωφελιμισμό, τον υλισμό, με μια λέξη την ηδονή στις ποικίλες μορφές της. Σήμερα δεν καλούμεθα στο μαρτύριο, όπως συνέβαινε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, αυτό   ακόμη δεν συμβαίνει στις λεγόμενες χριστιανικές χώρες, αλλά σε αυτές της Ανατολής – ισλαμικές και ινδουιστικές - 100.000 είναι οι μάρτυρες για τον Χριστό κάθε χρόνο. Όμως υφιστάμεθα την επιβολή μιας πεζής, μιας επίπεδης ζωής χωρίς ανάταση και χωρίς Ανάσταση.

Ουδείς μεθ’ ημών και πάντες με... θυμόν. Δημήτρης Νατσιός

 Δημήτρης Νατσιός  Δάσκαλος Κιλκίς -Θεολόγος

«Αυτείνοι, οι Ευρωπαίγοι, είναι άνθρωποι χωρίς ηθική και πίστη και κρίμα στα φώτα τους, ότι ο άνθρωπος κάνει τα φώτα και όχι τα φώτα τον άνθρωπο».
Μακρυγιάννης

Εδώ και 20 χρόνια που γράφω-δημοσίευσα το πρώτο μου άρθρο σε τοπική εφημερίδα του Κιλκίς με τίτλο «οι φαυλότητα της πολιτικής και οι πολιτικοί της φαυλότητας»- δεν έκρυψα ποτέ την απέχθεια και την περιφρόνηση που νιώθω γιά τα καθάρματα τους Ευρωπαίγους, όλο αυτό το μνημονιακό σκυλολόι, τους δημίους του λαού μας.

«Στῶμεν καλῶς...». Χριστοΰφαντος

Χριστοΰφαντος

Ρίγη συγκινήσεως καί δέος καταλαμβάνει τούς πιστούς εἰς τήν ἀναφώνησιν τοῦ λειτουργοῦ: «Στῶμεν καλῶς στῶμεν μετά φόβου...». Ὁ οὐρανός ἔχει ἤδη «κατέβη» εἰς τόν ναόν καί ἐντός ὀλίγου, ἐνώπιον τοῦ λατρευτικοῦ σώματος, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, θύτης καί θῦμα , θά προσφερθῇ πρός κοινωνίαν τῶν πιστῶν.
Ὅλοι  οἱ πιστοί καλούμεθα νά ἐπιδεικνύωμε προσοχήν καί νά καλλιεργοῦμε τήν συνείδησιν τῆς θεϊκῆς παρουσίας ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου. Ἡ Θεία Λειτουργία καί ἡ κοινωνία τοῦ Θεοῦ διά τόν πιστόν συνεχίζονται καί ἀφοῦ τελειώσῃ ἡ εὐλογημένη μας λατρεία.

Ὁδηγοί μας οἱ Πατέρες σὲ θέματα οἰκουμενισμοῦ. Χριστοΰφαντος

 Χριστοΰφαντος

Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά σταθῇ εἰς τό ὕψος Της, ὡς Νύμφη τοῦ Ἐσταυρωμένου, μακρόθεν κακοδοξιῶν καί αἱρέσεων καί νά μή καταντᾶ θεραπαινίς τοῦ κράτους.
Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό, ὅτι ὅλοι οἱ πονηρευόμενοι «Ὀρθόδοξοι» οἰκουμενισταί, οἱ συμβιβασμένοι καί «σεσημασμένοι» κακοποιοί «Ὀρθόδοξοι», συμβιβάζονται καί συναγελάζονται μέ τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ καί δι᾽ αὐτό τελικῶς σιωποῦν καί οὐδέποτε ἀντιδροῦν εἰς  προσβολάς κατά τῆς Πίστεως... Καί ἄς ἀφήσουν κατά μέρος τήν δικαιολογίαν, ὅτι δῆθεν ἐνεργοῦν μέ «ποιμαντικήν σύνεσιν» διά νά ἐπιφέρουν δῆθεν κάποιον καλόν.

Γαλάτεια Γρηγοριάδου - Σουρέλη*. Γιώργος Παπαθανασόπουλος

 Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Η Γαλάτεια Γρηγοριάδου - Σουρέλη είναι από τους σημαντικότερους σύγχρονους συγγραφείς της χώρας μας. Κάτι περισσότερο, είναι από τους ελάχιστους σύγχρονους  συγγραφείς που μιλάνε στον αναγνώστη με παρρησία, γλαφυρότητα και πειθώ και τον κάνουν να νιώσει την  αγάπη τους στον συνάνθρωπο, στον  Χριστό και στην Ελλάδα.
Την Γαλάτεια την γνωρίζω πολλά χρόνια. Η πρώτη μας γνωριμία ήταν πριν από τριάντα πέντε περίπου χρόνια. Τότε, ως δημοσιογράφος, μιλάω για  τη δεκαετία του 1980,  αναζητούσα συγγραφείς για συνέντευξη, που να είχαν γράψει βιβλία ταιριαστά στις παραδόσεις του Γένους μας, στην πνευματικά χειμαζόμενη τότε, όπως και τώρα, Ελλάδα.

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ Μοναχικὴ ζωὴ κατὰ τὸν Ἁγιορειτικό Τόμο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Π. Γεώργιος Καψάνης Μέρος Β'

Ἡ Μοναχικὴ ζωὴ κατὰ τὸν Ἁγιορειτικό Τόμο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. 

Ὁ τόμος συντάσσεται «διά τούς ἐξ ἰδίας ἀπειρίας καί τῆς πρός τούς ἁγίους ἀπειθείας ἀθετοῦντας τάς τοῦ Πνεύματος μυστικάς ἐνεργείας κρεῖττον ἤ λόγος ἐν τοῖς κατά πνεῦμα ζῶσιν ἐνεργουμένας καί δι’ ἔργων φανερουμένας, ἀλλ’ οὐ διά λόγων ἀποδεικυμένας»2.
Σέ τέσσαρες σειρές ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μᾶς εἶπε τά βασικά στοιχεῖα τῆς πλάνης τοῦ Βαρλαάμ, χωρίς νά τόν ὀνομάσῃ. Οἱ Βαρλααμῖται ἀπορρίπτουν τίς μυστικές ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δηλαδή τίς ἐνέργειες πού δίδουν τήν ἐμπειρία τῆς θέωσεως, διότι δέν ἔλαβαν πεῖραν τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν, ἀλλά καί δέν πείθονται στούς ἁγίους πού ἔχουν αὐτές τίς ἐμπειρίες.
Οἱ μυστικές αὐτές ἐνέργειες, μέ τρόπο πού ὑπερβαίνει τόν λόγο, ἐνεργοῦνται σέ ὅσους ζοῦν πνευματικά καί φανερώνονται μέ ἔργα χωρίς νά ἀποδεικύνωνται μέ λόγια.
Προϋπόθεσις γιά νά γνωρίσῃ κανείς αὐτές τίς μυστικές ἐνέργειες δέν εἶναι ἡ κοσμική γνῶσις καί σοφία, ἀλλά ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωή. 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ – Ἡ ἀχαριστία τῶν ἀνθρώπων – Οἱ πνευματικοὶ νόμοι. Χριστοΰφαντος

 Χριστοΰφαντος

Παρά τίς τόσες ἐπαναλαμβανόμενες εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ πρός τούς Ἰσραηλίτας καί τήν ἀκαταμάχητον προστασίαν Του κάτω ἀπό τήν Παντοκρατορικήν Του σκέπην, ὁ ἀχάριστος αὐτός λαός τοῦ Ἰσραήλ, πού μέ τήν ὅλην του στάσιν προσωποποιεῖ τήν ἀγνωμοσύνην, δέν ἀνταποκρίθηκε οὔτε εἰς τό ἐλάχιστον εἰς ἐκείνην τήν Θεϊκήν ἀγάπην.
Θαυμάζει κανείς τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἀφ᾽ ἑνός, καί ἀφ᾽ ἑτέρου μένει ἔκπληκτος διά τήν περιφρόνησιν αὐτῆς τῆς Θείας προστασίας ἡ ὁποία κατήντησε τελικῶς παραφροσύνη. Δι᾽ αὐτό καί ἐπειδή οἱ ἴδιοι οἱ ἀγνώμονες Ἰουδαῖοι δέν Τόν θέλησαν, ὁ Χριστός ἀπέσυρε τήν εὔνοιάν Του καί τούς ἐγκατέλειψε εἰς τάς ἀγρίας διαθέσεις τῶν ἐχθρῶν των Ρωμαίων (70 μ.Χ.).
Κάτι παρόμοιον συμβαίνει καί σήμερον μέ τό ἰδικόν μας ἔθνος, ἀφοῦ κι ἐμεῖς δεχώμεθα, ὅπως καί ὁ παλαιός Ἰσραήλ, τήν Χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, ὄχι ἁπλῶς δαψιλῶς, ἀλλά κατά κυριολεξίαν σκανδαλωδῶς.

Ἀπόπειρα φιμώσεως τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος; Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιως

 Εν Πειραιεί τη 6η  Φεβρουαρίου 2015

Έκπληξη, απορίες και ερωτηματικά με ποικίλα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο και όχι μόνον, από μεγάλη μερίδα του θεολογικού κόσμου και του πιστού λαού του Θεού, προκάλεσε η δημοσίευση μιάς πρόσφατης, (15.1.2015), Εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Λειτουργία ιστοσελίδων εκ μέρους εκκλησιαστικών φορέων και εκ μέρους κληρικών και μοναχών».
Στη παρούσα σύντομη ανακοίνωσή μας δεν θα προσπαθήσουμε, να  σχολιάσουμε λεπτομερώς το περιεχόμενο της επίμαχης αυτής εγκυκλίου.

Ὁ προφήτης Ζαχαρίας. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015
Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

1. Μπήκαμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, στό ἱερό καί κατανυκτικό Τριώδιο καί ἡ σημερινή Κυριακή λέγεται «Κυριακή τοῦ Ἀσώτου». Τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς αὐτῆς εἶναι ὅτι δέν εἶναι καθόλου ὡραία ἡ ζωή μακρυά ἀπό τό Θεό. Ὡραῖα εἶναι στό σπίτι τοῦ πατέρα μας Θεοῦ, πού εἶναι ἡ ἁγία Του Ἐκκλησία. Ὅσοι λοιπόν, ἄλλος πολύ καί ἄλλος λίγο, ἀποστατήσαμε σάν τόν ἄσωτο καί φύγαμε ἀπό τήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα μας Θεοῦ, ἄς μετανοήσουμε, ἄς ποῦμε καί ἐμεῖς σάν τόν ἄσωτο τό «ἥμαρτον», καί ἄς ἀρχίσουμε μία ὄμορφη ζωή κατά τίς ἐντολές καί τά προστάγματα τοῦ Θεοῦ μας. – Ἀλλά σήμερα, ἀδελφοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη ἑνός μεγάλου προφήτου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ προφήτου Ζαχαρίου.
Ἐπειδή λοιπόν τό Εὐαγγέλιο σᾶς εἶναι γνωστό, θά ἤθελα νά σᾶς μιλήσω μέ λίγα λόγια γιά τόν σημερινό ἑορταζόμενο προφήτη Ζαχαρία.