Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ιερά Αποκάλυψις. (Μέρος 23ο). Ομιλίες π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Ἑκατὸν τρεῖς ὁμιλίες οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ 1980 ἕως καὶ τὸ 1984.
Εἰκοστό τρῖτο μέρος. Ὁμιλίες 75 ἕως καὶ 77.
Θὰ ἀκολουθήσουν καθημερινά καὶ οἱ ὑπόλοιπες κατὰ τριάδες.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε τὶς ὑπόλοιπες ὁμιλίες περὶ Ἀποκαλύψεως πατῆστε  π.Ἀθανάσιος Μυτιληναίος - Ἀποκάλυψη Ἰωάννου

75. Ὁ ὡς διάψαλμα ἀντίλαλος τοῦ οὐρανοῦ διά τήν ὁριστική καταστροφήν τῆς Βαβυλῶνος. Προεξαγγελία τοῦ Γάμου τοῦ Ἀρνίου μετά τῆς Γυναικός Ἐκκλησίας.
Χωρίον 19, 1 – 9 (17/04/1983)


Απαρέγκλητη τήρηση των Ιερών Κανόνων. Από τη Ζωή και τη Διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου

Απαρέγκλητη τήρηση των Ιερών Κανόνων

Ἀρχιμ. π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

Επισκέφθηκε κάποτε το Μοναστήρι ένας Κόπτης Θεολόγος. Στη συζήτηση, την οποία είχε με τον Γέροντα, αυτός του ευχήθηκε να τον οδηγήσει σύντομα ο Θεός στην Ορθοδοξία. Επειδή, όμως οι ιεροί Κανόνες απαγορεύουν τη συμπροσευχή με αιρετικούς, ο Γέροντας δεν του επέτρεψε να παρακολουθεί τις Ακολουθίες από το Ναό, αλλά από το Αρχονταρίκι, το οποίο βρίσκεται δίπλα σ’ αυτόν. Θυμάμαι, αναφέρει ο διασώσας το περιστατικό, ότι μεταξύ άλλων είπε:
-Στη ζωή μου δεν έχω να επιδείξω τίποτε καλό, πιστεύω όμως ότι οι ιεροί  Κανόνες θα απολογηθούν υπέρ εμού στον Θεό.
Όταν ο ετερόδοξος επισκέπτης επρόκειτο να αναχωρήσει από το Μοναστήρι, ο Γέροντας τον χαιρέτησε με πολλή ταπείνωση και του έβαλε μετάνοια λέγοντας:
-Παιδί μου, αν σου έδωσα την εντύπωση ότι έχω προσωπικά μαζί σου, συγχώρεσέ με. Η συμπεριφορά μου δεν είχε καμμία αντιπάθεια στο πρόσωπό σου, αλλά έτσι μου επέβαλλαν οι ιεροί Κανόνες.

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Ὁ πιστὸς μέσα εἰς τὴν κοινωνίαν. Πατερικές διδαχές

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος σέ ἐπιστολή του πρός μία χήρα γυναίκα, ἔγραφε γιά τό πῶς θά πρέπει νά λειτουργοῦν οἱ πιστοί μέσα στήν κοινωνία: «Ὑπάρχει τό ἑξῆς θεωρητικόν τέχνασμα διά τάς περιστεράς· ὅταν οἱ ἀσχολούμενοι μέ τά τοιαῦτα συλλάβουν μίαν καί τήν ἐξημερώσουν μέχρι σημείου νά στέκεται εἰς τά χέρια των καί νά τρώγη μαζί των, τότε ἀλείφουν τάς πτέρυγάς της μέ μύρον καί τήν ἀφήνουν νά συναγελασθῆ μέ τάς περιστεράς πού εἶναι ἔξω.
Αὐτή δέ ἡ εὐωδία τοῦ μύρου καθιστᾶ ὅλην ἐκείνην τήν ἀγρίαν ἀγέλην κτῆμα τοῦ κατόχου τῆς τιθασσευμένης περιστερᾶς· διότι ἀκολουθοῦν καί αἱ ἄλλαι τάς εὐωδιαζούσας πτερύγας τῆς περιστερᾶς καί εἰσέρχονται στό κλουβί»1.

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Παιδί, τὸ σπουδαιότερο πρόβλημα «Ὁ δὲ εἶπε· Παιδιόθεν» (Μᾶρκ. 9,21). Κυριακὴ Δ Νηστειῶν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

 Κυριακὴ Δ Νηστειῶν
Παιδί, τὸ σπουδαιότερο πρόβλημα «Ὁ δὲ εἶπε· Παιδιόθεν» (Μᾶρκ. 9,21).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ὁ τόπος μας, ἀγαπητοί μου, εἶνε φτωχός· οἱ πόροι ἐλάχιστοι. Πῶς νὰ ζήσουμε, πῶς νὰ ἀναπτυχθοῦμε; Σπάζουν τὰ κεφάλια τους οἱ εἰδικοὶ καὶ προτείνουν διάφορα σχέδια· ἕνας τὸ ἕνα, ἄλλος τὸ ἄλλο, καθένας τὸ δικό του.
Καὶ μπορεῖ ὅλα ὅσα προτείνουν νὰ γίνουν, ἀλλὰ καὶ πάλι ἡ πατρίδα μας θὰ γίνῃ εὐτυχής; Διότι εὐτυχία δὲν εἶνε οἱ δρόμοι, οἱ πλατεῖες, τὰ ἐργοστάσια, ἡ βιομηχανία κ.τ.λ..
Ἡ εὐτυχία εἶνε κάπου ἀλλοῦ. Τὸ πρόβλημά μας εἶνε ἄλλο.
Τὸ μυστικὸ τῆς εὐτυχίας εἶνε κρυμμένο μέσα στὸ εὐαγγέλιο ποὺ ἀκούσα- με σήμερα. Εἶνε σὲ μία λέξι του, ποὺ ἂν μπορούσαμε νὰ τὴ νιώσουμε ὅλοι καὶ νὰ τὴν κάνουμε ἐθνικὸ σύνθημα, ἡ πατρίδα μας θὰ γινόταν ἡ εὐτυχέστερη χώρα. Ποιά εἶνε λοιπὸν αὐτὴ ἡ λέξι, τὸ «κουμπὶ» ποὺ ἂν τὸ πατήσουμε θὰ δοῦμε ἀληθινὴ ἀλλαγή; Εἶνε τὸ «Παιδιόθεν» (Μᾶρκ. 9,21).

Κυριακή Δ Νηστειῶν. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Κυριακή Δ Νηστειῶν (Μάρκ. 9, 17-31)

Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Τὸ θαῦμα, περὶ τοῦ ὁποίου γίνεται λόγος εἰς τὴν περικοπὴν τῆς Δ' Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τοποθετεῖται ἀμέσως μετὰ τὴν κάθοδον τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους Θαβώρ, ὅπου μετεμορφώθη ἐνώπιον τῶν τριῶν μαθητῶν του.
Μὲ ἀπαστράπτον ἀκόμη τὸ πρόσωπον κατέρχεται ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὸν ὄχλον, ὁ ὁποῖος ἐκθαμβεῖται βλέπων αὐτόν. Ἡ σκηνὴ μᾶς φέρει εἰς τὸν νοῦν μίαν ἀντίστοιχον ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Κατ᾽ αὐτὴν ὁ Μωυσῆς κατέρχεται ἐκ τοῦ Σινᾶ μὲ «δεδοξασμένην τὴν ὄψιν τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ» (Ἔξ. 34, 38).
Ὁ πατὴρ τοῦ δαιμονιζομένου παιδίουφαίνεται ὅτι ἦτο πολὺ ἀσθενὴς εἰς τὴν πίστιν. Αὐτὸ τὸ φανερώνει ἡ Ἁγ. Γραφὴ διὰ πολλῶν. Ὅταν εἶπε ὁ Χριστὸς «τῷ πιστεύοντι πάντα δυνατὰ» (Μᾶρκ. Θ´ 23). Ἀπὸ ἐκεῖνο, ποὺ εἶπε ὁ πατήρ «Βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ». (Αὐτ. 22) καὶ πάλιν «Εἰ δύνασαι».

Τὰ κλήματα τοῦ θανάτου. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. θ΄ 17-31)
Τὰ κλήματα τοῦ θανάτου
«Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε...»


Μὲ δάκρυα στὰ μάτια, μὲ ραγισμένη τὴν καρδιὰ, μὲ τὴ πικρὴ χολὴ στὰ χείλη, ὁ δυστυχὴς πατέρας ὁδηγεῖ σήμερα τὸ παιδί του, ποὺ σεληνιάζεται, εἰς τὸν Χριστόν. Εἶναι νὰ τὸ λυπᾶται ἡ καρδιά σου.  Πέφτει κάτω, κτυπιέται, τρίζει τὰ δόντια του, ἀφρίζει, ρίχνεται στὴ φωτὰ καὶ στὸ νερό.
Ὁ Κύριος τὸ σπλαχνίστηκε. «Ἀπὸ πότε ὑποφέρει τὸ παιδί σου;».
Ρώτησε τὸν πατέρα. «Παιδιόθεν», εἶναι ἡ ἀπάντησις. Ἀπὸ μικρὸ παιδί. Παιδιόθεν!  Πατέρα!  Πῶς ἄφησες νὰ περάσουν τόσα χρόνια καὶ δὲν ἐφρόντισες, ὅσο θὰ ἔπρεπε, γιὰ νὰ βρῇ τὴ σωτηρία του τὸ ἄρρωστο παιδί σου; Καὶ γιὰ τὸν μεγάλον ἰατρόν, τὸν Χριστόν, μολις τώρα πληροφορήθηκες; Ἤ μήπως σὲ ἐκράτησε σὲ ἀπόστασιν ἀπ’ Αὐτὸν ἡ ἀμφιβολία, ἡ ἀπιστία; Καὶ ὁ Κύριος μὲ ἀγανάκτησιν ἐλέγχει τὴν ἄπιστον γενεάν.
Ἀλλὰ ἀπὸ εὐσπλαχνίαν γιὰ τὸ ἄρρωστο παιδὶ καὶ τὸν πονεμένο πατέρα, παραγγέλει: «Φέρετε αὐτὸν πρός με».

Ἡ προσφώνησις «πάτερ» τῶν κληρικῶν. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

 Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ  

Συζητώντας κάποιος μέ αἱρετικούς διαφόρων ἀποχρώσεων θά διαπιστώσει ὅτι πολλές φορές μέ μιά πρωτοφανῆ ἀλαζονεία, ἐγκαλοῦν τούς ὀρθόδοξους χριστιανούς καί κληρικούς γιά τή χρήση τοῦ ὅρου «Πάτερ» ὑποστηρίζοντας ὅτι αὐτή ἡ προσφώνηση εἶναι ἀντίθετη πρός τήν Ἁγία Γραφή, ἐπικαλούμενοι τό Ματθ. 23, 9.
Κατά τρόπο ἀνελαστικό ἀδυνατοῦν (;) νά καταλάβουν ὅτι ἡ χρήση προσφωνήσεως δηλωτικῶν τιμῆς, χρησιμοποιοῦνται μέ σχετική ἔννοια καί μέ ἀπόλυτη. Ἀναφερόμενοι στόν Τριαδικό Θεό, τόν ὁποῖον λατρεύουμε, τόν ἀποκαλοῦμε Πατέρα μέ ἔννοια ἀπόλυτη. Τό Ματθ. 23, 9, πού ἐπικαλοῦνται οἱ αἱρετικοί εἶναι ἡ κατ' ἐξοχήν ἀπόδειξη.

Περί δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. Πατερικές διδαχές

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφει σχετικά μέ τήν δικαιοσύνη: «Ὅπου ὑπάρχει δικαιοσύνη, ἀναγκαστικά καί ζωή ἀκολουθεῖ καί τά ἄπειρα ἀγαθά, ὅπως ἀκριβῶς βέβαια ὅπου ὑπάρχει ἁμαρτία, ἀκολουθεῖ θάνατος.
Γιατί ἡ δικαιοσύνη εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό τήν ζωή, ἐπειδή εἶναι καί ρίζα τῆς ζωῆς». Καί συνεχίζει «Ἄν τό τέλος τοῦ νόμου εἶναι ὁ Χριστός, ἐκεῖνος πού δέν ἔχει τόν Χριστό, καί ἄν ἀκόμα νομίζει πώς ἔχει τήν δικαίωση τοῦ νόμου, δέν τήν ἔχει ἐνῶ ἐκεῖνος πού ἔχει τόν Χριστό, καί ἄν ἀκόμα δέν ἔχει κατορθώσει τόν νόμο, τά ἔλαβε ὅλα.

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Η στάση των καθολικών στην επανάσταση του '21. Τάκη Σταματόπουλου

Ἀπὸ τὸ πόνημα τοῦ Τάκη Σταματόπουλου"Ὁ Ἐσωτερικὸς Ἀγώνας"

 ... Οι καθολικοί λοιπόν, και στον καιρό της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας ακόμα, καταπίεζαν σκληρά τούς Όρθόδοξους, για να τούς αναγκάσουν νά άλλαξοπιστήσουν. Ακόμα και κατά την επανάσταση, όπως θα δούμε παρακάτω, αν και λιγώτεροι, με την ενίσχυση πού τούς παρείχαν οι πρόξενοι των ξένων Δυνάμεων και η γαλλική προστασία, εξακολουθούσαν να κακομεταχειρίζουνται τούς Όρθόδοξους και νά αντιδρούν με πείσμα στον έθνικόν αγώνα.

Στα νησιά του Αιγαίου και πρό πάντων στίς Κυκλάδες, (όπου ήσαν πολλοί Καθολικοί), υπήρχε μια ιδιότυπη κατάσταση, πού παρόμοιο της δέ βρίσκουμε στην άλλην Ελλάδα, δηλ. ο μεγάλος διαχωρισμός και τό μίσος, ανάμεσα στους Ελληνες Καθολικούς και τούς Όρθόδοξους.

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Τέλος στην αστυνομική ταυτότητα, έρχεται η Ηλεκτρονική ταυτότητα ή αλλιώς κάρτα πολίτη

Ξεχάστε την αστυνομική ταυτότητα – Πλέον μπαίνουμε στην ψηφιακή εποχή…
Προ των πυλών βρίσκεται η «βιομετρική κάρτα», η οποία εκτιμάται ότι θα είναι το διαβατήριο του μέλλοντος.
Και αυτό διότι δεν θα καταγράφει μόνο τα συνηθισμένα στοιχεία, που βλέπουμε σε μια απλή ταυτότητα, αλλά θα περιέχει και χαρακτηριστικά μοναδικά, τα οποία είναι δύσκολο να αλλοιωθούν.

Το βλέμμα του Θεού (ΣΤ΄). Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

«Οι  οφθαλμοί σου περιστεραί εκτός της σιωπήσεώς σου...»
Ο λόγος μας, περί των οφθαλμών και των βλεμμάτων. Για τις θυρίδες αυτές που μας κάνουν να
 επικοινωνούμε σωστά και όμορφα με τον έξω κόσμο και που αποτελούν και αυτά κορυφή των οργάνων του «θεοτεύκτου» σώματός μας.
Αλήθεια, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι οφθαλμοί μας είναι ακριβώς όπως και του προτύπου μας, δηλ. του Κυρίου μας Ιησού Χριστού;
Λίγο εάν σταθούμε και σ' αυτή την αλήθεια, πολλά έχουμε να διδαχθούμε, όταν μάλιστα αυτός ο λόγος του Θεού, η Βίβλος, κάνει λόγο και αναφορά στους οφθαλμούς και στο βλέμμα του Ιησού!
Και στο σημείο αυτό, επιβάλλεται να τονίσουμε ότι ο Θεός ήλθε και έγινε άνθρωπος, όμοιος με εμάς, δίχως όμως να τον έχει αγγίξει το φαρμάκι της αμαρτίας. Ήλθε ως άνθρωπος, μέσω της Υπερευλογημένης Μητέρας Του, της Κυρίας Θεοτόκου!

Συλλογή ὑπογραφῶν ἐνάντια στήν ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό ΑΠΘ


Λέμε ΟΧΙ στην ίδρυση Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στο ΑΠΘ
το οποίο απευθύνεται προς: Υπουργείο Παιδείας, Ιερά Σύνοδος, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Θεολογικές σχολές

Ὀρθόδοξος καὶ οἰκουμενικὴ ἢ οἰκουμενιστικὴ ἡ συγκληθησόμενη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τοῦ 2016; Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ

Πειραιεύς 27 Μαρτίου 2014
Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
1. Οἱ ἀσφαλιστικές δικλείδες μιᾶς Ὀρθοδόξου καί ἀληθοῦς Συνόδου 
Ἐκφράζοντας τήν ἀλάνθαστη καί διαχρονική συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ἅ­γιος Νι­κό­δη­μος ὁ Ἁ­γιο­ρεί­της γράφει γιά τά κριτήρια οἰκουμενικότητος μιᾶς Συνόδου καί τόν τρό­πο συ­γκλή­σε­ώς της. Ση­μει­ώ­νει ὅ­τι τέσ­σε­ρα εἶ­ναι τά γνω­ρί­σμα­τα τῶν Οἰκουμε­νι­κῶν Συνόδων : α) Τό πρῶ­το «ἰ­δί­ω­μα ὅ­λων τῶν οἰ­κου­με­νι­κῶν» Συ­νό­δων εἶ­ναι «τό νά συναθροίζω­νται διά προστα­γῶν, οὐ­χί τοῦ Πά­πα, ἤ τοῦ δεῖ­νος Πα­τριάρ­χου, ἀλ­λά διά προ­στα­γῶν Βασιλι­κῶν». Στήν ἐ­πο­χή μας, ὅ­μως, πού δέν ὑπάρ­χει Αὐ­το­κρά­το­ρας ἤ Βασιλεύς, γιά νά συ­γκα­λέ­σει Οἰκουμενική Σύ­νο­δο, μπο­ρεῖ αὐ­τό νά τό κά­νει ὁ Οἰ­κου­με­νι­κός Πα­τριάρ­χης, μέ τήν συναίνεση, βεβαίως, τῶν ἄλλων Προκαθημένων. β) Τό δεύ­τε­ρο ἰδί­ω­μα εἶναι «τό νά γί­νε­ται ζή­τη­σις πε­ρί πί­στε­ως, καί ἀκολούθως νά ἐκτίθεται ἀ­πό­φα­σις, καί ὅ­ρος δογματι­κός εἰς κά­θε μί­αν ἀ­πό τάς οἰ­κου­με­νι­κάς, ἀλ­λά καί τοῦ­το εἰς τι­νας το­πι­κάς ἠ­κο­λού­θη­σεν». 

Ιερά Αποκάλυψις. (Μέρος 22ο). Ομιλίες π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Ἑκατὸν τρεῖς ὁμιλίες οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ 1980 ἕως καὶ τὸ 1984.
Εἰκοστό δεύτερο μέρος. Ὁμιλίες 72 ἕως καὶ 74.
Θὰ ἀκολουθήσουν καθημερινά καὶ οἱ ὑπόλοιπες κατὰ τριάδες.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε τὶς ὑπόλοιπες ὁμιλίες περὶ Ἀποκαλύψεως πατῆστε  π.Ἀθανάσιος Μυτιληναίος - Ἀποκάλυψη Ἰωάννου


72. Ἡ ἔξοδος τῶν χριστιανῶν εἰς τήν ἱστορίαν.
Χωρίον 18, 3 – 5 (27/03/1983)


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Ἡ 25η Μαρτίου 1821. Μητροπολίτου Κονίτσης

 Ἀριθ. Πρωτ. 10
               Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 26ῃ Μαρτίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
    
        Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :
«Ὁ Ἀγώνας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας συνετέλεσε στήν ἀνάσταση τοῦ Ἔθνους.Ἡ 25η Μαρτίου 1821 εἶναι μιά λαμπρή ἐπέτειος, πού οἱ Ἕλληνες τήν ἑώρταζαν ἀνέκαθεν μέ παρελάσεις τῶν Σχολείων καί τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων, οἱ ὁποῖες ἐγέμιζαν τίς ψυχές μέ χαρά καί ἐθνική ὑπερηφάνεια.

«Όλοι μαζί να σπείρουμε παντού την φωτεινή μορφή του Αγίου Κοσμά»! Μητροπολίτου Αιτωλίας Κοσμά. Φωτογραφίες

Εν Ιερά Πόλει Μεσολογγίου, τη  26η  Μαρτίου  2014 

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

Η 25η Μαρτίου στην Ι. Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Μητροπολίτης κ. Κοσμάς: «Όλοι μαζί να σπείρουμε παντού την φωτεινή μορφή του Αγίου Κοσμά»!

Με εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στο προστάτη και πολιούχο της Ιεράς Μητροπόλεως, τον μεγάλο εθνεγέρτη και διδάσκαλο του Γένους Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τίμησε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και απετέλεσε την επίσημη έναρξη σειράς εορταστικών εκδηλώσεων αφιερωμένες στον Άγιο Κοσμά, επειδή κατά το έτος 2014 συμπληρώνονται 300 χρόνια από τη γέννησή του στο Μέγα Δένδρο της Αιτωλίας.

Ως πότε θα «ανήκομεν εις την», διεφθαρμένη πόρνη, «Δύσιν»;

Δημήτρης Νατσιός  Δάσκαλος Κιλκίς Θεολόγος

«Το χαράτσι, τα παιδιά
μοναχός να κρίνεις
άλλο να στα παίρνουνε
κι άλλο να τα δίνεις»
Κ. Βάρναλης

Γύρω στο 970μ.Χ., ένα παπικό κάθαρμα, ονόματι Λιουτπράνδος, «επίσκοπος» Κρεμόνας, αποστέλλεται στην Πόλη από τον αυτοκράτορα Όθωνα Α’ της Γερμανίας. (Είναι η δεύτερη αποστολή του. Είκοσι χρόνια πριν, το 949, εγκωμίαζε με ενθουσιώδεις μεγαλοστομίες τους Βυζαντινούς.

Τα μυστικά της εξομολόγησης. Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου

«Προσεύχομαι, και την πρώτη σκέψη που έρχεται στην καρδιά μου τη δέχομαι ως λόγο Θεού, και αυτή λέω. Είναι ο Θεός που ξέρει τη ζωή σου και το μυστήριο της καρδιάς σου. Εγώ είμαι μόνο ένας πνευματικός».  (1,71)

ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ
                                             
    Η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Αυτό σημαίνει ότι η άφεση των αμαρτιών δεν εξαρτάται από την (άγνωστη στον εξομολογούμενο) αμαρτωλότητα του ιερέως που τελεί το μυστήριο. Όμως εξαρτάται κατά ένα μέρος και από το πρόσωπο του εξομολόγου, εφόσον δι' αυτού δίνεται η συγχώρηση, κατά το: «άν τινων αφείτε τας αμαρτίες, αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατείτε, κεκράτηνται». (Ιω. Κ 23).

Ιερά Αποκάλυψις. (Μέρος 21ο). Ομιλίες π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Ἑκατὸν τρεῖς ὁμιλίες οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ 1980 ἕως καὶ τὸ 1984.
Εἰκοστό πρῶτο μέρος. Ὁμιλίες 69 ἕως καὶ 71.
Θὰ ἀκολουθήσουν καθημερινά καὶ οἱ ὑπόλοιπες κατὰ τριάδες.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε τὶς ὑπόλοιπες ὁμιλίες περὶ Ἀποκαλύψεως πατῆστε  π.Ἀθανάσιος Μυτιληναίος - Ἀποκάλυψη Ἰωάννου


69. Ἡ ἀναβίωσις τῆς εἰδωλολατρίας. Οἱ ἑπτά βασιλεῖς. Οἱ δέκα βασιλεῖς.
Χωρίον 17, 8β-13 (27/02/1983)


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

«Ὑπερμαχεῖτε ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους ἡμῶν». (Μακ. ΙΣΤ΄ 3). Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη

Ὅταν μελετάει κανείς τά τρία θεόπνευστα βιβλία τῶν Μακκαβαίων (Ἰουδαίων) τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μέ τά ὑπέροχα ἀγωνιστικά καί μαχητικά, ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας, συνθήματά τους, ἔχει τήν αἴσθηση πώς μελετάει ἀληθινή εἰκόνα τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821.
Καί παρόλο πού τούς χωρίζει περίπου δυό χιλιάδες χρόνια, τά συνθήματά τους γιά πίστη καί λευτεριά, ἦταν τά ἴδια. «Οὐκ ἐν πλήθει δυνάμεως νίκη πολέμου ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἰσχύς», ἔλεγαν οἱ Μακκαβαῖοι. (Α´Μακ. Γ´ 19).
Ἡ νίκη δέ μετριέται μέ τήν ὑπεροπλική δύναμη, ἀλλά μέ τή δύναμη τοῦ οὐράνιου Θεοῦ. Καί τῶν πανελλήνων τό σύνθημα, παρόμοιο δέν ἦταν;: «Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστιν τήν ἁγίαν, καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερίαν». Ἤ, «μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος".
Οἱ Μακκαβαῖοι ἔλεγαν: «Κρεῖσσον ἡμᾶς ἀποθανεῖν ἐν τῷ πολέμῳ, ἤ ἐπιδεῖν ἐπί τά κακά τοῦ ἔθνους ἡμῶν» (Α´Μακ. Γ´ 59).

Ὁ Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης καί ἡ Ἑλληνορθοδοξία. Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατά τήν ἐλεύθερη περίοδο τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, πού συμπίπτει μέ τήν ἵδρυση (±1830) καί πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, γεννᾶται καί διαμορφώνεται ἡ καλλιεργούμενη, στούς κύκλους πολιτικῶν καί διανοουμένων κυρίως, (δῆθεν) ἀντίθεση Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας. Ὁ Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης προσφέρει σαφῆ μαρτυρία Ἑλληνορθοδόξου φρονήματος.

* * *

Όλα μιλούν γι' Αυτήν, του μακαριστού Γέροντος Ευσεβίου Βίττη

«Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες» εἶναι μαζεμένοι στους Ἱεροὺς χώρους τῆς θείας λατρείας γιὰ νὰ ὑμνήσουν τὸ «κλέος τὸ ἄφθιτον», τῇ δόξᾳ τὴν ἀμαράντη, τὴν τιμὴ τὴν ὕψιστη τῆς Παναγίας μας στὶς λατρευτικὲς γι' αὐτὴν συνάξεις.
- Πῶς ὅμως τολμᾶς κι ἐσύ, ταλαίπωρε ψυχή μου, νὰ προστεθεῖς στοὺς εὐλαβικοὺς προσκυνητές; Ἤ ἁγνοεῖς τὸ βάθος τῆς ἀναξιότητάς σου;
- Δὲ θὰ τολμοῦσα, μοῦ ἀπαντᾶς, νὰ τὸ κάνω αὐτό, ἂν δὲν μοῦ ἀπευθυνόταν πρόσκληση γι' αὐτό.
- Προσκληση; Σ' ἐσένα; Εἶσαι μὲ τὰ καλά σου;
- Καὶ βέβαια. Δὲν τὴν ἄκουσες; «Ἅπας γηγενὴς σκιρτάτω τῷ πνεύματι», λέει ἡ πνευματόγραφη πρόσκληση. Νὰ μὴν ἀνταποκριθῶ σ' αὐτήν; Νά γιατὶ τολμῶ.
- Νὰ συμμετάσχεις κι ἐσὺ στὴ γιορτὴ τὸ δέχομαι ἀφοῦ εἶναι ἔτσι, ἀλλὰ βλέπω, ψυχή μου, πὼς θέλεις καὶ νὰ μιλήσεις κιόλας.

Ὁμιλίες (2) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς τήν 25ην Μαρτίου, καί εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου.

1. Εἰς τήν 25ην Μαρτίου.
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς τήν 25ην Μαρτίου.
Πραγματοποιήθηκε στίς 25-03-1979

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


«Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου».

Πρότυπο Ζωής
«Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου»

Χριστάκης Ευσταθίου, Θεολόγος

Μητέρα όλων μας καταξιώθηκε να είναι η Παναγία και γι’ αυτό την τιμούμε ιδιαιτέρως και με μεγάλη κατάνυξη παρακολουθούμε τις ακολουθίες που είναι αφιερωμένες στο πρόσωπό της. Μετά από το πρόσωπο του Κυρίου, κεντρική θέση στο λειτουργικό κύκλο κατέχει η Παναγία μας.
Η Εκκλησία δεν την είδε μόνο σαν μία αγνή Παρθένο, ως την αγία Κόρη και Μητέρα του Θεού, αλλά και ως τη νέα Εύα, τη μεγάλη Μάνα μιας νέας ανθρωπότητας.
 Είναι ταυτόχρονα η Παναγία μας και η ζωντανή εικόνα της Εκκλησίας, όπου συντελείται η μεγάλη συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Αυτό έγινε κατορθωτό με την Ενανθρώπηση του Χριστού και τη συμβολή της Θεοτόκου στο μεγάλο αυτό σωτηριολογικό γεγονός.

Χαράς Ευαγγέλιο

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας

Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Τρία σημαντικότατα γεγονότα στην ιστορία του κόσμου εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας.
To πρώτο είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τον οποίο εορτάζουμε σήμερα με χαρά και αγάπη, αλλά και με δέος ενώπιον του μεγαλείου του γεγο­νότος αυτού, το οποίο ονομάζεται «κεφάλαιον» (δη­λαδή αρχή) της σωτηρίας μας.
Εννέα μήνες μετά τον Ευαγγελισμό πραγματο­ποιήθηκε και το δεύτερο από τα σημαντικότερα γε­γονότα, η κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου μας Ιη­σού Χρίστου.
Κορυφή και ολοκλήρωση της σωτηρί­ας μας θα είναι η ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χρί­στου μετά από ένα φρικτό θάνατο πάνω στο Σταυρό.
Όχι μόνο μια φορά αλλά πολλές φορές φανερώ­θηκαν στους αγίους άγγελοι. Έξι μήνες πριν τον Ευ­αγγελισμό της Παναγίας Παρθένου Μαρίας στάλθη­κε ο αρχάγγελος Γαβριήλ στον ιερέα Ζαχαρία, ο οποίος υπηρετούσε στο ναό, για να του αναγγείλει, ότι απ' αυτόν θα γεννηθεί ο μεγαλύτερος μεταξύ των αν­θρώπων, ο Πρόδρομος του Κυρίου ο Ιωάννης.

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Από το 1453 μέχρι σήμερα ο αγώνας για ελευθερία. Ιστορική Πινακοθήκη Ι. Μονής Μεγάλου Μετεώρου


Μια εξαιρετική, συγκινητική παρουσίαση από την Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου.
Επειδή τα λόγια ωχριούν θα αναφέρουμε τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη: 

«Ὁ Θεὸς τῆς Ἑλλάδος ἔβαλε τὴν ὑπογραφή Του γιὰ τὴν Λευτεριὰ τῆς πατρίδος καὶ δέν την παίρνει πίσω.»Φώτης Κόντογλου - «Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Κεχαριτωμένη. Πᾶσα ἡ κτίσις»

«Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ ψαυέτω μηδαμῶς χεὶρ ἀμυήτων· χείλη δὲ πιστῶν τὴ Θεοτόκῳ ἀσιγήτως φωνὴν τοῦ ἀγγέλου ἀναμέλποντα, ἐν ἀγαλλιάσει βοάτω· Ὄντως ἀνωτέρα πάντων ὑπάρχεις, Παρθένε ἁγνή». «Ἐσένα ποὺ εἶσαι ζωντανὴ κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ, ἂς μὴ σὲ ἀγγίζει ὁλότελα χέρι ἄπιστο, ἀλλὰ χείλια πιστὰ ἂς ψάλλουνε δίχως νὰ σωπάσουνε τὴ φωνὴ τοῦ ἀγγέλου (ὁ ὑμνωδὸς θέλει νὰ πεῖ τὴ φωνὴ τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ποὺ εἶπε «εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί») κι ἂς κράζουνε: «Ἀληθινά, εἶσαι ἀνώτερη ἀπ᾿ ὅλα Παρθένε ἁγνή».

Ἀλλοίμονο! Ἀμύητοι, ἄπιστοι, ἀκατάνυχτοι, εἴμαστε οἱ πιὸ πολλοὶ σήμερα, τώρα ποὺ ἔπρεπε νὰ προσπέσουμε μὲ δάκρυα καυτερὰ στὴν Παναγία καὶ νὰ ποῦμε μαζὶ μὲ τὸ Θεόδωρο Δούκα τὸ Λάσκαρη, ποὺ σύνθεσε μὲ συντριμένη καρδιὰ τὸν παρακλητικὸ κανόνα:

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας μας. Π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας μας. 
Ομιλία πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου στους Β' Χαιρετισμούς του 2000
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)


πηγή αρχείου agia-varvara.blogspot.com

Νικηταράς ο Τουρκοφάγος...
Ενημέρωση από greeknation.blogspot.com

Τίποτε ἀδύνατο γιὰ τὸ Θεὸ. Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τίποτε ἀδύνατο γιὰ τὸ Θεὸ
Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου (Λουκ. 1,24-38) 
«Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· …οὐκ ἀ δυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα» (Λουκ. 1,35-37)

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Διπλῆ ἑορτὴ σήμερα, ἀγαπητοί μου, θρησκευτικὴ καὶ ἐθνική. Καὶ καλούμεθα, ὅσοι ἔχουμε μέσα μας αἰσθήματα εὐγενικὰ καὶ μεγάλα, νὰ θυμηθοῦμε δύο ἱστορικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα στοὺς ὑλιστὰς καὶ ἀθέους, ποὺ τὰ μετροῦν ὅλα μὲ τὸν πῆχυ τῆς λογικῆς, φαίνον ται σὰν παραμύθια.
Ἐν τούτοις δὲν εἶνε φανταστικά. Εἶνε πραγματικὰ καὶ ἱστορικὰ γεγονότα. Εὔκολα κανεὶς ἀκούει πράγματα κοσμικά· εὔκολα ἀκούει περὶ γάμων καὶ διαζυγίων, εὔκολα ἀκούει περὶ πολιτικῆς. Εὔκολα ἀκούει ἀκόμα γιὰ τρόπαια πατριωτικά, γιὰ νίκες καὶ θριάμβους τῆς πατρίδος, ποὺ εἶνε μιὰ ἐπέκτασι τοῦ ἐγώ μας.

Ομιλία Δημήτριου Παναγόπουλου στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Ομιλία Δημητρίου Παναγοπούλου στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:48:57 - Μέγεθος 22,4 MB
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Για περισσότερες ομιλίες με τον Δημήτριο Παναγόπουλο πατήστε Δημήτριος Παναγόπουλος


Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ε΄ και η επανάσταση

Η κατασυκοφάντηση του ΣΩΤΗΡΑ των Ελλήνων

Ξένοι των Ελληνικών ιδανικών, και αμέτοχοι της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων, οι Νεοπαγανιστές κατηγορούν τον άγιο Γρηγόριο τον Ε΄ για προδοσία, και συμμαχία με τους Τούρκους. Αυτόν που σκότωσαν οι Τούρκοι μαρτυρικά, επειδή βοήθησε το έθνος στην απελευθέρωσή του! Αυτόν που οι απελευθερωμένοι Χριστιανοί Έλληνες, δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν ως ΑΓΙΟ και ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ.
Παράλληλα, στα παρακάτω ντοκουμέντα, θα γίνει εμφανές, ότι η επανάσταση του 1821, δεν ήταν η επανάσταση ενός άθρησκου Ελληνικού έθνους. Αντίθετα, ήταν επανάσταση των Χριστιανών, ενάντια στους Μουσουλμάνους δυνάστες. Κάτι που πρέπει να σκεφθούν όλοι αυτοί που ζητούν να απογυμνώσουν την Ελλάδα από το Χριστό.

*******
Φανατικοί ιδεολογικοί ψευδοκατήγοροι

Λόγος εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών και Αειπαρθένου Μαρίας. Αγ. Νικόλαος Καβάσιλας

  Εάν πρέπει κάποτε να χαίρη ο άνθρωπος και να σκιρτά και να ψάλλη με ευφροσύνη, εάν υπάρχη μιά περίοδος που απαιτεί να λεχθή ό,τι υπάρχει πιο μεγάλο και πιο λαμπρό και που κάνει τον άνθρωπο να ποθή να έχη όσο το δυνατόν ευρύτερη σχέση, ωραιότερη έκφραση και δυνατώτερο λόγο, για να υμνήση τα μεγαλεία της, δεν βλέπω ποια άλλη μπορεί να είναι αυτή, αν όχι η σημερινή γιορτή.
Γιατί σαν σήμερα έφθασε στη γη Άγγελος από τον ουρανό αναγγέλλοντας την απαρχή όλων των καλών. Σήμερα ο ουρανός μεγαλύνεται.

Αθανάσιος Διάκος (1788-1821 24 Απριλίου). «Εγώ Γραικός εγεννήθηκα και Γραικός θ’ αποθάνω»

«Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός και θ’ αποθάνω!».

Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν ηρωικός αγωνιστής και μάρτυρας κι ένας από τους πρωτεργάτες της Επανάστασης του 1821.
Γεννήθηκε γύρω στο 1788 (σύμφωνα με άλλη εκδοχή το 1782). Ο τόπος γέννησης του Αθανάσιου Διάκου, αποτελεί σημείο τριβής και διεκδικείται από δύο χωριά, την Άνω Μουσουνίτσα και την Αρτοτίνα. Και τα δυο, χωριά της Φωκίδος.
Το βέβαιο είναι ότι ο Διάκος έλκει την καταγωγή του και στα δυο χωριά. Ο πατέρας του ήταν από την Μουσουνίτσα και η μητέρα του από την Αρτοτίνα.
Σημείο τριβής, αποτελεί και το πραγματικό επώνυμο του Διάκου. Αναφέρονται τα Μασαβέτας (γράφεται και Μασσαβέτας) και Γραμματικός. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια αμφισβήτηση μεταξύ αρκετών ιστορικών, με στοιχεία που συχνά αντικρούονται μεταξύ τους, τόσο για το γενεαλογικό δέντρο του Διάκου, κυρίως απ’ την πλευρά του πατέρα του, όσο και για τον τόπο γέννησης και διαμονής του (παρατίθενται κάποιες γνώμες στο τέλος του κειμένου).

Ομιλία π. Αθανάσιου Μυτιληναίου στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου


Ομιλία π. Αθανάσιου Μυτιληναίου στην εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:27:18 - Μέγεθος 12,4 MBΓια να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)


Για περισσότερες Ομιλίες με τον π. Αθανάσιο Μυτιληναίο πατήστε π.Αθανάσιος Μυτιληναίος

Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης - Εὐαγγελισμός - Ἑλληνισμός

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ελαιογραφία του Σπυρίδονα Προσαλέντη

Μὲ μιᾶς ἀνοίγει ὁ οὐρανός, τὰ σύγνεφα μεριάζουν,
οἱ κόσμοι ἐμείνανε βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν.
Μία φλόγα ἀστράφτει... ἀκούονται ψαλμοὶ καὶ μελῳδία...
Πετάει ἕν᾿ ἄστρο... σταματᾶ ἐμπρὸς εἰς τὴ Μαρία...
«Χαῖρε τῆς λέει ἀειπάρθενε, εὐλογημένη χαῖρε!
Ὁ Κύριός μου εἶναι μὲ σέ. Χαῖρε Μαρία, Χαῖρε!»

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Δόξα τῆς Ἑλλάδος ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Κονίτσης γιὰ τήν 25 Μαρτίου

 Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 17ῃ Μαρτίου 2014
Ἀριθ.  Πρωτ.: 8
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   170ὴ
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

- Α -

Γυρνᾶμε  πίσω , 193 χρόνια, τότε πού ἀκούστηκε τό σύνθημα τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων : « Ἐλευθερία ἤ Θάνατος ».
Δέν τούς εἶχαν λυγίσει τά 400 χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς . Οὔτε τούς εἶχαν ἀποθαρρύνει τά κατά καιρούς ἀποτυχημένα κινήματα , πού οἱ συνέπειές τους ἦταν τρομακτικές : Σφαγές , ἐξανδραποδισμοί , λεηλασίες , φωτιά καί ὄλεθρος , ὅπως ἔγινε μέ τά περιβόητα « Ὀρλωφικά » τό 1770.

Κυριακή Γ' Νηστειών. Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

 Η τρίτη Κυριακή των Νηστειών, είναι αφιερωμένη στην προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.  Σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση, μετά από την σταύρωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, οι Θεοκτόνοι Εβραίοι για να ατιμάσουν ακόμη περισσότερο τον θάνατο του Ιησού  έθαψαν τους τρεις σταυρούς.
Κατά την περίοδο της Ιουδαϊκής επαναστάσεως του 70 μ.Χ. ο τότε στρατηγός και μετέπειτα Ρωμαίος Αυτοκράτωρ Τίτος πολιόρκησε τα Ιεροσόλυμα.  Οι πολιορκημένοι Εβραίοι στερήθηκαν από τροφές και νερό.  Η πείνα οδήγησε σε παραφροσύνη τους πολιορκημένους, οι οποίοι, για να επιζήσουν, άρχισαν να σκοτώνουν και να τρώγουν τα ίδια τα παιδιά των.
Όταν ο Τίτος κατέλαβε την πόλη και αντίκρυσε το απάνθρωπο εκείνο θέαμα, διέταξε τα στρατεύματά του να κατεδαφίσουν την πόλη και να μην αφήσουν ούτε μία πέτρα επάνω σ’ άλλη.

«Πάντ΄ ανοιχτά, πάντ΄ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου...». Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Κυριακής Γ' Νηστειών
(Μάρκου Η' 34-Θ' 1)


Ήδη βρισκόμαστε στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Στο Ι. Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που θα ακούσουμε στους Ιερούς μας Ναούς, ο Κύριος μας ομιλεί περί του δρόμου του Σταυρού που είναι ανάγκη να ακολουθήσουμε εάν θέλουμε να είμαστε δικοί του και περί της ομολογίας που θα πρέπει να δίνουμε στο περιβάλλον μας και στον κόσμο γενικότερα, για να σώσουμε την ψυχή μας.
Θέτει μάλιστα το ερώτημα: “Τί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;” (Μαρκ. Η' 37). Δηλ. εάν ένας άνθρωπος χάσει την ψυχή του τί θα δώσει ως αντάλλαγμα, με το οποίο θα εξαγοράσει αυτήν από την αιώνια απώλεια;
Αυτή είναι μία ερώτηση, την οποία ο Κύριος απευθύνει στον καθένα μας.

Κυριακή Γ' Νηστειών . Σταυροπροσκυνήσεως. «Τὰ ὅπλα τῆς στρατείας μας». Έπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης


 (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης
Τὰ ὅπλα τῆς στρατείας μας. Κυρ. Γ΄ Νηστ. Σταυρ/σεως
Πηγή αρχείου paterikoslogos.com

Βαστάζων τον Σταυρόν Αυτού εξήλθεν εις τον λεγόμενον Κρανίου Τόπον (η δύναμη του Τιμίου Σταυρού)

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Βαστάζοντας ὁ Κύριός μας τόν Σταυρόν Του ἐξῆλθε στόν λεγόμενο τόπο τοῦ κρανίου, στό Γολγοθᾶ .
Θά ἅρμοζε ἴσως νά μήν μιλούσαμε σήμερα· ν' ἀφήναμε τόν Σταυρό νά μιλήσει στίς καρδιές μας· νά συγκινηθοῦμε ἀπ' αὐτό πού μᾶς ἀποδεικνύει: τήν ἄπειρη ἀγάπη, τήν ἀπέραντη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ.
Ὅμως ἄς ποῦμε δι' εὐχῶν τοῦ γέροντος μερικές φτωχές σκέψεις πάνω στό ὑπερκόσμιο καί ὑπερλαμπρο μυστήριο τοῦ Σταυροῦ.
«Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον ὥστε τόν Υἱόν Αὐτοῦ ἔδωκεν τόν μονογενῆ, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόλλυται, ἀλλ' ἔχει ζωήν αἰώνιον».
Δήλ. «Τόσο ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο (πρό καταβολῆς κόσμου ,πρό πάντων τῶν αἰώνων) ὥστε παρέδωσε τόν μονογενῆ Του Υἱό στό θάνατο, ὥστε καθένας πού πιστεύει σ' Αὐτόν νά μήν χάνεται ἀλλά νά ἔχει ζωή αἰώνια».

Τό κάλεσμα τού Θεού γιά τήν Ιερωσύνη. Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως. Ομιλία π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος


Τό κάλεσμα τού Θεού γιά τήν Ιερωσύνη.

Ομιλία πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου στην Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως (Γ΄ Νηστειών). Πραγματοποιήθηκε στις 7.3.2010


Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Πηγή ηχητικού αρχείου agia-varvara.blogspot.comΓια περισσότερες ομιλίες του π. Στεφάνου πατήστε  π.Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Τὸ «τρόπαιον»! Γ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν Σταυροπροσκύνησις. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Γ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν (Σταυροπροσκύνησις)
(Μάρκ. η΄ 34-θ΄ 1)
Τὸ «τρόπαιον!» 
«Σταυρὸς ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας...».


Καὶ πάλιν ὁ Σταυρός. Δύο χιλιάδας τώρα χρόνια ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι τὸ ἱερὸν σύμβολον, τὸ ὁποῖον αἰῶνες καὶ γενεαὶ περιβάλλουν μὲ εὐλάβειαν καὶ πίστιν. Ἀπὸ ξύλον ἀτιμώσεως καὶ κατάρας, ἔγινε σῆμα ἁγιότητος καὶ εὐλογίας.
Ἤλλαξεν ἐπανειλημμένως ἡ ὄψις τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ Σταυρὸς ὅμως ἔμεινεν ἀμετάβλητος. Ἔγιναν πόλεμοι, ποὺ ἐσώρευσαν ἐρείπια καὶ συντρίμματα. Ὁ Σταυρὸς πάλιν ἔμεινεν ὄρθιος. Πυρκαϊαὶ καὶ καταποντισμοὶ ἰσοπέδωσαν χώρας καὶ ἀπετέφρωσαν ἐκτάσεις. Ὁ Σταυρὸς ἔμεινε μέσα στὶς φλόγες ἡ μοναδικὴ πηγὴ δροσιᾶς, μέσα στὸ χαλασμὸ τὸ εὐλογημένον καταφύγιον σωτηρίας.
Ἐχθροὺς καὶ φίλους τοὺς ἐνίκησε ὁ θανάτος.
Ὁ Σταυρὸς θὰ μένῃ τὸ ἀθάνατον τρόπαιον. Καὶ μὲ ἱερὰ αἰσθήματα σεβασμοῦ καὶ ἀφοσιώσεως τὸν προσεκυνήσαμε σήμερον, καθὼς τὸν εἴδαμε νὰ προβάλλῃ μέσα εἰς τὰ ἄνθη καὶ τὰ μύρα. Ἄς τὸν ἀτενίσωμεν, ἀγαπητοί μου, καὶ πάλιν.

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν: (Σταυροπροσκυνήσεως). Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως


Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν: (Σταυροπροσκυνήσεως)
Μαρκ. η΄, 34, θ΄,1.
 Τῇ Τρίτῃ Κυριακὴ τῶν νηστειῶν καὶ εἰς τὸν ζωοποιὸν Σταυρόν

 Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως


Κυριακή Σταυροπροσκηνήσεως -Γιατί τιμούμε το σταυρό, επισκ. Αυγουστίνου


Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη

Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη

Κατά τήν Τρίτην Κυριακήν τῶν νηστειῶν ἑορτάζομεν, εὐσεβεῖς χριστιανοί, τήν προσκύνησιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ διά διαφόρους αἰτίας, τάς ὁποίας λεπτομερῶς ἀναφέρει τό Τριώδιον.
Τό δέ ἱερόν βιβλίον τῆς Ἐκκλησίας μας «Ὡρολόγιον» ἐπισημαίνει τήν κυριωτέραν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἑξῆς: «Κάθε ἔργου κοπιαστικοῦ ἡ ἐκτέλεσις ἔχει δυσκολίαν μεγάλην, ἀλλά τῆς δυσκολίας τό μέγεθος ἀναφαίνεται εἰς τό μέσον αὐτοῦ· διότι ὁ ἕως τότε καταβληθείς κόπος φέρει ἀδυναμίαν, ἡ δέ ἀδυναμία κάμνει δυσκολώτερον τό ὑπόλοιπον τοῦ ἔργου.

Ἐπειδή λοιπόν καί ἡμεῖς ἐφθάσαμεν, θείᾳ χάριτι, εἰς αὐτό τό μέσον σχετικῶς τοῦ δρόμου τῆς νηστείας, ὅπου καί ἡ ἀδυναμία περιεκύκλωσεν ἡμᾶς καί ἡ δυσκολία ηὔξησε· διά τοῦτο ἡ ἁγία ἡμῶν μήτηρ, ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, προβάλλει σήμερον εἰς ἡμᾶς ὡς βοήθημα κραταιότατον τόν πανάγιον Σταυρόν, τήν χαράν τοῦ κόσμου, τῶν πιστῶν τήν δύναμιν, τῶν δικαίων τό στήριγμα, καί τῶν ἁμαρτωλῶν τήν ἐλπίδα· διά νά λάβωμεν χάριν καί δύναμιν εὐ λαβῶς αὐτόν κατασπαζόμενοι, πρός τελείωσιν τοῦ θείου ἀγῶνος τῆς νηστείας».

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη


Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος

Ὁμιλία Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου Ι. Μ. Ὁσίου Γρηγορἰου Ἁγ. Όρους
Πραγματοποιήθηκε στὸν Ἱ.Ναό Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης το 1988


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν (Σταυροπροσκηνήσεως)


1. Ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ καί τοῦ Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (δ. 22')
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν (Μαρκ. 8,34-38)
Πραγματοποιήθηκε στίς 29-03-1981

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Ἡ ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν γενεάν μας (δ. 23')
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν (Μάρκ. 8,34 – 9, 1)
Πραγματοποιήθηκε στίς 21-03-1982

Η δόξα του Σταύρου και τι προσκυνούμε στο Τίμιο Σταυρό. Ομιλίες π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου


Η δόξα του Σταύρου και τι προσκυνούμε στο Τίμιο Σταυρό
Σταυροπροσκυνήσεως 2002 

Απομαγνητοφωνημένα (και ηχητικά) κηρύγματα του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου

Ο Σταυρός χριστιανοί μου είναι σύμβολο και πραγματικότητα.
Ο Σταυρός είναι η πίστις μας, είναι η δύναμίς μας και η δόξα μας.
«Σταυρός των αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα» έψαλλε η Εκκλησία μας στον όρθρο.
Όταν πλησίαζε η ώρα αδελφοί μου, για να σταυρωθεί ο Κύριος, δηλαδή λίγο πριν από το πάθος Του, απευθυνόμενος προς τον ουράνιο Πατέρα Του στην Αρχιερατική προσευχή, μίλησε για την ειδική δόξα που θα έκρυβε ο Σταυρός Του. «Πάτερ ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν Σου τον Υιόν». Να δοξάσεις δηλαδή τον Υιόν Σου, Πατέρα μου, με τη θυσία και το μαρτύριο πάνω στο Σταυρό.

Αυτό καταμαρτυρείται και από το έβδομο κεφάλαιο του Ιωάννου, όταν μας καθιστά γνωστόν ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, που αναγεννά και σώζει κάθε άνθρωπον που πιστεύει στο Χριστό, δεν είχε δοθεί ακόμη σε κανέναν επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξασθεί με τη Σταυρική του Θυσία. Και επί λέξει, «ούπω γαρ ήν Πνεύμα Άγιον ότι ο Ιησούς ουδέπω εδοξάσθη». Έτσι η κατάρα του Σταυρικού θανάτου έγινε δόξα Χριστού. Και είναι δόξα γιατί ο Χριστός πάνω στο Σταυρό νίκησε τον διάβολο, νίκησε την αμαρτία, νίκησε και αυτόν τον θάνατον.

Ὁ Τίμιος Σταυρὸς. Κυριακὴ Γ Νηστειῶν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ὁ Τίμιος Σταυρὸς

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, Τρίτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἐκκλησία μας ὕψωσε τὸν τίμιο σταυρὸ καὶ κάλεσε τὰ τέκνα της νὰ τὸν προσ κυνήσουν. Καὶ οἱ ὀρθόδοξοι ἄκουσαν τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸνλαόνσου… » καὶ προσκύνησαν τὸ τίμιο Ξύλο μέσα στοὺς βασιλικούς.
Τιμὴ στὸ σταυρό! Νά ἕνα γνώρισμα τοῦ ὀρθοδόξου. Οἱ αἱρετικοὶ (προτεστάντες καὶ χιλιασταί) περιφρονοῦν καὶ ἀποστρέφονται τὸ σταυρό· ὁ ὀρθόδοξος ὅμως τὸν ἔχει ὅ πλο καὶ καύχημα, σημαία καὶ τρόπαιο.
Πὲς στὸν προτεστάν τη νὰ κάνῃ τὸ σταυρό του καὶ θὰ σὲ ὀνομάσῃ εἰδωλολάτρη. Χάραξε σταυρὸ στὴν πόρτα τοῦ χιλια στοῦ καὶ θὰ σηκωθῇ τὴ νύχτα νὰ τὸν σβήσῃ. Ἀλλὰ ὁ ὀρθόδοξος στρέφεται πρὸς ἀνατολάς, ἑνώνει τὰ τρία δάκτυλά του, κάνει τὸ σταυρό του καὶ μὲ θεϊκὴ ἀγαλλίασι ψάλλει· «Τὸν σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν δοξάζομεν ».

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιο. Κυριακὴ Γ Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

Κυριακὴ Γ  Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)
Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς καί ἡ ἀπόδοσή του στήν νεοελληνική
Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιο Κεφ. 8, χωρία 34 ἕως 38, Κεφ.9 χωρία 1 ἕως 1

H´. 34 Είπεν, ὁ Κύριος, ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ  ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν.
36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.

Θ´.1 ΚΑΙ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους Δ´14-16, Ε´1-6

Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους Δ´14-16, Ε´1-6
 καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

Πρός Ἑβραίους Δ´ 14 - 16

14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας.
15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ’ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας.  
16 προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν.


Πρός Ἑβραίους Ε´ 1 - 6

Προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Οὐ μόνον δέ τήν θείαν εἰκόνα προσκυνήσεις, ἀλλά καί τοῦ Σταυροῦ αὐτοῦ τόν τύπον. Σημεῖον γάρ ἐστί μέγιστον καί τρόπαιον Χριστοῦ κατά τοῦ διαβόλου καί πάσης τῆς ἀντικειμένης φάλαγγος· διό καί φρίττουσι καί φυγαδεύονται τοῦτον τυπούμενον ὁρῶντες.(Φ Δ ἁγ. Γρηγο­ρίου τοῦ Παλαμᾶ Δεκάλογος τῆς κατά Χριστόν Νομοθεσίας  117.33...)

Σήμερα, ἀκριβῶς στό μέσο τῆς Μ. Σαρακοστῆς, ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε νά προβάλουμε τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας καί νά τόν προσκυνοῦμε. Ποιό εἶναι τό νόημα αὐτῆς τῆς πράξεως τῆς Ἐκκλησίας μας; Στό συναξάρι τῆς ἡμέρας διαβάζουμε τά ἑξῆς κατατοπιστικά: