Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ἡ ὀδύνη, ἀρνητική ὅψη τῆς ἡδονῆς. Ἀρχιμ. Εὐσέβιου Βίττη

Η οδύνη, όπως και η ηδονή, είναι επείσακτη στην ανθρώπινη φύση. Αν ήταν η ηδονή, η οδύνη, ο φόβος, η λύπη, η επιθυμία κ.λπ. στοιχεία απαραίτητα για την ύπαρξη, θα της είχαν δοθεί από την πρώτη της καταβολή, όπως μας βεβαιώνουν οι Πατέρες. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι μεταπτωτικά. Η οδύνη, που θα εξετάσουμε τώρα, αποτελεί την πιο μεγάλη αρνητική συνέπεια της ηδονής. Είναι ο αντίποδάς της. Κάθε οδύνη και πόνος έχουν ως αιτία τους κάποια ηδονή που προηγήθηκε πρακτικά. Και αποτελούν -εκπλήρωση χρέους που ξεπληρώνεται αιτιωδώς από τον άνθρωπο.Ο φυσικός πόνος ακολουθεί την παραφυσική ηδονή.

''15ος Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Ημερίδα 27-11-2014

Σταυροί στο Άγιο Όρος george moraitis
agioritikesmnimes.blogspot.gr 

«Χριστός γεννᾶται· δοξάσατε...! ». Πρεσβ. Ἀθανασίου Μηνᾶ

    ¨Ἡ Ἑλλάδα μας νά θεωθεῖ καί ἡ γῆ μας νά γίνει οὐρανός¨

Πρεσβ. Ἀθανασίου Μηνᾶ

Ἄρχισε ἤδη ἡ τεσσαρακονθήμερος νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Δίδεται ἔτσι γιά ἄλλη μιά φορά ἀπό τόν Τριαδικό Θεό ἡ εὐκαιρία στούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς νά ἐναποθέσουν τίς καρδιές τους στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ καί ἐκεῖ μυστικά, κρυμμένες σέ ἀπόλυτη ἀσφάλεια, νά ἐντρυφοῦν μέ Ἁγία μέθεξη τήν Δόξα καί τό Φῶς τοῦ ἐρχομένου Μεσσία. Τούς χαρίζεται ἡ δυνατότητα νά προστατευθοῦν μέ τήν παντοδύναμο Δεξιά τοῦ Ὑψίστου κυρίως ἀπό δύο κινδύνους, ἕναν πνευματικό καί ἕναν σωματικό.

Ὁ Χαιρετισμός τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμία στήν ἡμερίδα "ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."

Ὁ Χαιρετισμός (κείμενο)
τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμία
στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ἀγαπητοί συνάδελφοι φοιτητές
 τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαίρετε καί εὐφραίνεσθε καί ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ.

Λυπᾶμαι, γιατί οἱ ποιμαντικές μου ἀνάγκες δέν μοῦ τό ἐπέτρεψαν, ἀφοῦ πρῶτα ἔπαιρνα τήν ἄδεια τοῦ πολυσεβάστου μου Παναγιωτάτου Ποιμενάρχου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, νά εὐρεθῶ κοντά σας γιά νά χαρῶ τήν πάλλουσα ἀπό ὀρθόδοξο ἐνθουσιασμό θεολογική σας καρδιά, καί νά ἑνώσω καί ἐγώ τήν διαμαρτυρία μου μαζί σας, γιά νά φωνάξω καί νά πῶ: Ὄχι στήν ἔνδοξη καί φημισμένη ἀπό παλαιά ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης, πού μοσχοβολοῦσε ἀπό τό ἄρωμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὄχι, ποτέ τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν σ' αὐτήν.

Ὁ Χαιρετισμός τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ στήν ἡμερίδα "ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."

Ὁ Χαιρετισμός (κείμενο)
τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ
στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρός τούς Ὑπευθύνους Φοιτητές τῆς Ἡμερίδος "Ἰσλαμικές Σπουδές στή Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ." εἰς Θεσσαλονίκην

Ἀγαπητοί φοιτηταί,

Ζητῶν τήν εὐλογίαν τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ταπεινά ἔρχομαι καί ἐγώ νά ἑνώσω τήν φωνήν μου, φωνήν διαμαρτυρίας, μαζί σας, γιά τήν ἀπαράδεκτο ἀπόφασι τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης νά δημιουργηθῆ ἰδιαίτερο τμῆμα Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στήν Σχολή.

Ζοῦμε καί ἀναπνέουμε στήν ὀρθόδοξο Ἑλλάδα μας, στήν Ἑλλάδα τῶν ἡρώων, τῶν ἁγίων, τῶν μαρτύρων. Ζοῦμε στήν Ἑλλάδα μέ τό Ἅγιο Ὄρος, ζοῦμε στήν Ἑλλάδα μέ τούς ἀναριθμήτους νεομάρτυρας. Κάθε γωνιά τῆς πατρίδος μας εἶναι ποτισμένη μέ τά ἁγιαμένα αἴματα τῶν νεομαρτύρων.

Ὁ Χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Χριστοδούλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους στήν ἡμερίδα "ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."

  Ὁ Χαιρετισμός (κείμενο)
τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Χριστοδούλου
 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Παναγιώτατε, ἀγαπητοί φίλοι καί ἀδελφοί,
Δέχθηκα εὐχαρίστως νά ἀπευθύνω χαιρετισμό στή σύναξη αὐτή, γιατί εἶναι καρπός βαθειᾶς ἀγωνίας γιά τήν κοινωνία καί τόν πολιτισμό. Ἐσεῖς πού ἔχετε ἀσχοληθεῖ εἰδικά μέ τό θέμα καί τίς παραμέτρους του γνωρίζετε περισσότερα. Ἐγώ μιά μόνο σκέψη θά καταθέσω στήν κρίση σας.
Δέν ὐπάρχει, καί δέν χωρᾶ ρατσισμός καί φανατισμός στήν Ὀρθοδοξία. Εἴμεθα ὅλοι παιδιά τοῦ Θεοῦ, καί ἡ φιλόξενη Ὀρθόδοξη καρδιά χωρᾶ μέσα της ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὅπως, ὅμως, χωρᾶ, ἔτσι καί προστατεύει καί ὑπερασπίζεται τούς ἀνθρώπους, κοινωνίες καί ἱερά.

Ὁ Χαιρετισμός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους στήν ἡμερίδα "ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."

  Ὁ Χαιρετισμός (κείμενο)
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους
στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παναγιώτατε,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους χαιρετίζουν τήν παροῦσαν ἡμερίδαν μέ θέμα: "ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.".
Αἰσθανόμεθα ἔκπληξι καί πόνο ψυχῆς διά τήν πρωτοφανῆ ἀπόφσι ἱδρύσεως κατευθύνσεως ἰσλαμικῶν σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, μέ τήν συνηγορία Καθηγητῶν τῆς Σχολῆς καί κάποιων Ἐπισκόπων.

Ὁ Χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Νικοδήμου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους στήν ἡμερίδα "ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."

  Ὁ Χαιρετισμός (κείμενο)
τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Νικοδήμου
 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους
στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρός τόν Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης
Κον. Κον. Ἄνθιμον
Τόν Σύλλογον Φοιτητῶν τοῦ Α.Π.Θ.
 τῶν ἀντιτιθεμένων εἰς τήν ἵδρυσιν Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης

Παναγιώτε Δέσποτα,

Ἀξιότιμοι Κύριοι,

Ὁ Χαιρετισμός τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ στήν ἡμερίδα "ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."

 Ὁ Χαιρετισμός (κείμενο)
τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ
στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Παναγιώτατε Ἅγιε Θεσσαλονίκης, εὐλογεῖτε·
Ἐπανειλημμένως ἐδέχθην γραπτήν καί προφορικήν πρόσκλησιν ἀπό τούς ἀγαπητούς φοιτητάς τοῦ Α.Π.Θ. οἱ ὁποῖοι ἀντιτίθενται-εὐλόγως καί δικαίως-εἰς τήν ἵδρυσιν Τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν, παρά τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης, διά νά συμμετάσχω εἰς τήν Ἡμερίδα τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014 καί, ἐνωτιζόμενος τῆς θερμῆς καί ἠχηρᾶς ἐκκλήσεως "διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησόν ἡμῖν", σᾶς ἀποστέλλω τό παρόν μήνυμα τῆς ἐλαχιστότητός μου, "ἀπών ὥν τῷ σώματι, παρών δέ τῷ πνεύματι" (Α΄ Κορινθ. 5,3).

Κατ' ἀρχήν συγχαίρω ὅλῃ ψυχῇ καί καρδίᾳ Ὑμᾶς, Παναγιώτατε Δέσποτα, τούς τιμίους συνεργούς καί τά πνευματικά Σας τέκνα, καί ἰδιαιτέρως τούς προσφιλεῖς μας φοιτητάς, διά τήν ἐγνωσμένην σθεναράν ἀντίστασιν καί ἀντίδρασιν ὅλων σας πρό τοῦ ἀσεβεστάτου καί ἐπονειδίστου τούτου ἐγχειρήματος, τό ὁποῖον δυστυχῶς στηρίζεται ὑπό μερίδος Πανεπιστημιακῶν (διδασκάλων, φοιτητῶν καί λοιπῶν παραγόντων).

Αρχίζουν διώξεις ιερέων στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης; Νίκος Χειλαδάκης

Αρχίζουν διώξεις ιερέων στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης;

Νίκος Χειλαδάκης. Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που έφτασαν και σε μας, (ελπίζουμε να μην είναι αληθινές), αναφέρουν ότι ετοιμάζεται να εκδιωχθεί από την ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ο πατήρ Νικόλας Μανώλης, μέχρι προ τίνος προϊστάμενος του ιερού βυζαντινού ναού Προφήτη Ηλία, της ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Το μεγάλο «παράπτωμα» του πατήρ Νικόλα ήταν ότι έχει επιτελέσει ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο έργο στην ενορία του ακόμα και μετά την δυσμενή απομάκρυνση του.

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας. Ὁμιλία Ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου

Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στην Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.

Ἡ συνάντηση μὲ Ἁγίους ἀνθρώπους ἀποτελεῖ τὸ προσωπικό μας Εὐαγγέλιο. – Βιογραφικὰ πρώτη συνάντηση μὲ π. Παϊσιο.


Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Ἀρχείο aktiston.blogspot.gr

Ο Πρωτόκλητος Ανδρέας και η ομολογία της Πίστεως. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Ευαγγελικό ανάγνωσμα
Εορτής Αποστόλου Ανδρέου. (Ιωάν. Α' 35-52)


Ίσως δεν έχει εκτιμηθεί όσο πρέπει η ευλογία που έχουμε ως Έθνος, το να δεχθούμε δηλ. την πίστη τού Χριστού από αυτούς τους ίδιους τούς Αγίους Αποστόλους.
Θαυμάζει κανείς όταν μελετά τις Πράξεις των Αποστόλων, τα ιερά συναξάρια και  αυτή την ιστορία. Θαυμάζει και εκπλήσσεται από το γεγονός ότι τόσο ο ελεύθερος Ελλαδικός χώρος, όσο και αυτές οι αλύτρωτες εισέτι πατρίδες, δέχθηκαν τον σπόρο τού λόγου τού Θεού από τους θεμελίους της πίστεως, τους Αποστόλους.
Όταν όμως ο λόγος στρέφεται στον Πρωτόκλητο Απόστολο, τον Ανδρέα, τότε η συγκίνησις αλλά και το αίσθημα της συνεπείας στην πίστη τού Χριστού και η εφαρμογή τής ζωής τής Εκκλησίας μας, πραγματικά κορυφώνεται. Βλέποντας το μαρτύριο του μεγάλου Αποστόλου στην Πελοπόννησο, στην πόλη των Πατρών, δεν μπορεί παρά να αναθεωρεί πολλά μέσα του που έχουν σχέση με την αυθεντική μας πίστη.

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο

 Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς καί ἡ ἀπόδοσή του στήν νεοελληνική
Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο Κέφ. 1, χωρία 35 ἕως 52

35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο, 36 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει· Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. 37 καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. 38 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς·
39 Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Ραββί· ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε· ποῦ μένεις; 40 λέγει αὐτοῖς· Ἔρχεσθε καὶ ἵδετε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδον ποῦ μένει, καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.
41 Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ· 42 εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν· ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός·

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Κορινθίους Α. Δ´ 9 – 16

 Ἐπιστολή Α´ Κορ. Δ´ 9 – 16
 καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

9 δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι.
11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν 12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 13 βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι.

Ὁ δέκατος καί ἑνδέκατος Ἀποστολικὸς Κανόνας. Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Ὄχι συμπροσευχές μέ «ἀκοινώνητους»

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας 

1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω δύο ἱερούς Κανόνες. Τόν δέκατο καί τόν ἑνδέκατο Ἀποστολικό Κανόνα. Ὁ δέκατος Κανών λέει ὅτι ἄν ἕνας χριστιανός προσευχηθεῖ, ἔστω καί σέ ἕνα σπίτι, μέ κάποιον «ἀκοινώνητο», αὐτός νά ἀφορίζεται. «Ἀκοινώνητο» λέγουμε ἐκεῖνον πού ἡ Ἐκκλησία, γιά παιδαγωγικό λόγο, ἀπέκοψε ἀπό τήν σύναξη τῶν πιστῶν γιά τήν Θεία Κοινωνία.
Εἶναι «ἀκοινώνητος» αὐτός, γιατί δέν μπορεῖ νά λάβει τήν Θεία Κοινωνία. Ὁ «ἀκοινώνητος» λέγεται καί «ἀφορισμένος», χωρισμένος δηλαδή ἀπό τό σῶμα τῶν πιστῶν, πού μετέχουν στήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Θεοῦ γιά τήν Θεία Κοινωνία.

Πατριαρχικός έλεγχος. Γεώργιος Παπαθανασόπουλος

  Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Ο μακαριστός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος και τα περί Αυτόν μέλη της Συνόδου(1), που αγωνίσθηκαν κατά του παπικού πρωτείου,  από την θριαμβεύουσα Εκκλησία ελέγχουν αυστηρά τα όσα διαπράττονται αυτές τις ημέρες στο Φανάρι, αλλά και τις απόψεις περί του πρωτείου του Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και του Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου.
    Η Πατριαρχική Εγκύκλιος του Πατριάρχου Ανθίμου και της περί Αυτόν Συνόδου εξαπολύθηκε τον Αύγουστο του 1895 και αποτελεί απάντηση στις περί πρωτείου επιδιώξεις του Πάπα. Πρόκειται για «Πατριαρχική και Συνοδική επιστολή», που απευθύνεται  «Προς τους Ιερωτάτους και Θεοφιλεστάτους εν Χριστώ αδελφούς Μητροπολίτας και επισκόπους και τον περί αυτούς ιερόν και ευαγή κλήρον και άπαν το ευσεβές και ορθόδοξον πλήρωμα του Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως».

Ἡ σπηλιά τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στήν Κωνστάντσα τῆς Ρουμανίας


Άγιος απόστολος Ανδρέας,ο οποίος εκχριστιάνισε τη Ρουμανία είναι ο πολιούχος και προστάτης άγιος ολόκληρης της Ρουμανίας.

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Οπτικό Αγιολόγιο 1 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 1ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 30 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 30ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 29 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 29ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 28 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 28ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 27 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 27ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 26 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 26ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 25 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 25ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 24 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 24ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 23 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 23ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώcriptaccess="always">

Οπτικό Αγιολόγιο 22 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 22ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 21 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 21ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 20 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 20ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 19 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 19ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 18 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 18ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 17 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 17ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 16 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 16ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 15 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 15ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 14 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 14ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 13 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 13ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 12 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 12ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 11 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 11ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 10 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 10ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 9 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 9ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 8 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 8ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 7 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 7ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 6 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 6ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 5 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 5ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 4 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 4ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 3 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 3ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 2 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 2ας Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΗΜΕΡΙΔΑΣ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014 ἐνάντια στήν ἵδρυση κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.


Ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι στή Συγκέντρωση-Ἡμερίδα ἐνάντια στήν ἵδρυση «κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.», πλῆθος πολιτῶν, κληρικῶν, λαϊκῶν, ἐκπαιδευτικῶν, φοιτητῶν καί Πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν, ἀφοῦ ἀκούσαμε τίς ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί τεσσάρων διακεκριμένων ἀκαδημαϊκῶν καθηγητῶν ἀπό διάφορες Πανεπιστημιακές Σχολές, ὁμόφωνα καί διά βοῆς ἐγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα:

1. Δηλώνουμε τήν ἀπόλυτη ἀντίθεσή μας στην ἵδρυση «κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.».

Οπτικό Αγιολόγιο 1 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 1ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 31 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 31ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 30 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 30ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 29 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 29ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 28 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 28ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 27 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 27ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 26 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 26ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 25 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 25ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 24 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 24ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 23 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 23ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 22 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 22ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 21 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 21ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 20 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 20ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 19 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 19ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 18 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 18ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Η Ημερίδα με Θέμα: Ισλαμικές Σπουδές στην Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. 26-11-2014


Οπτικό Αγιολόγιο 17 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 17ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 16 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 16ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 14 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 14ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 13 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 13ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 12 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 12ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 11 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 11ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 10 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 10ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 9 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 9ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 8 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 8ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 7 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 7ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 6 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 6ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 5 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 5ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 4 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 4ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 3 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 3ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 2 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 2ας Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. (Δυνατότητα συνυπογραφής τοῦ κειμένου)

Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου


Μέ θλίψη γίναμε ὅλοι μάρτυρες τῶν διαδραματισθέντων πρό ὀλίγων μηνῶν στήν Ἁγία Γῆ. Μεταξύ τῶν ἄλλων, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος διατύπωσε στό πλαίσιο τῆς συναντήσεώς του μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο στά Ἱεροσόλυμα στίς 25 Μαΐου τρ.ἔ. μία καινοφανῆ καί ἐντελῶς ξένη πρός τήν Ὀρθοδοξία ἐκκλησιολογία· ὡς ἡ χειρότερη ἔκφανση καί τό ἀποκορύφωμα μιᾶς παρεκκλίνουσας ἐκκλησιολογικῆς πορείας πού ἔχει ἐκκινήσει ἤδη ἀπό πολλοῦ, ἡ νέα αὐτή ἐκκλησιολογία, ἀπορρίπτει τό ἀκατάλυτον καί ἄφθαρτον τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί Αὐτή, κατά τούς ἁγίους Πατέρες, εἶναι «ὁ Θεάνθρωπος Χριστός παρατεινόμενος εἰς ὅλους τούς αἰῶνας καί εἰς ὅλην τήν αἰωνιότητα. Διά τοῦτο ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει “σπίλον ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων”»[1] . Ἀντιθέτως, σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἐκκλησία, παρά τό θέλημα τοῦ Παντοδυνάμου Χριστοῦ, ἔχει διασπασθεῖ.


Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Για να σωθεί μαγιά δασκάλων... Δημήτρης Νατσιός

Για να σωθεί μαγιά δασκάλων... 

Δημήτρης Νατσιός   Δάσκαλος Κιλκίς - Θεολόγος

«Γεννήθηκα το 1887 στον Πειραιά, οι γονείς μου κατάγονταν από τη Χίο. Η μητέρα του αείμνηστου Πορφύρα και η δικιά μου ήταν αδελφάδες, το γένος Συριώτη. Τις εγκύκλιες σπουδές τις πέρασα στον Πειραιά. Κι όποιος ξέρεις τι σημασία έχει γιά τον νέο η παρουσία στην κριτική τούτη ηλικία ενός προσώπου, σαν τον λαμπρόν εκείνο παιδαγωγό, που θύμιζε αρχαίον Έλληνα, τον αείμνηστο Ιάκωβο Δραγάτση, νιώθει γιατί οι μαθητές του φυλάγουν σ’ όλη τους τη ζωή, μέσα στην καρδιά τους, τη μνήμη της μορφής του». (Δ.Πικιώνη «Κείμενα», έκδ. «Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας», σελ. 23).

Ἐφικτὴ ἡ ἕνωση μετὰ τῶν Παπικῶν; Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου

Ἐφικτὴ ἡ ἕνωση μετὰ τῶν Παπικῶν;

Ἀρχιμ. ΚυρίλλουΚωστοπούλου  Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν Δρος Κανονικοῦ Δικαίου

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ὁ ἄμεσος συνεργάτης αὐτοῦ Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας κατὰ καιροὺς ὁμιλοῦν γιὰ τὴν ἐπερχομένη ἑνότητα Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ μὲ στόχο τὴν ἐπίτευξη ὁλοκληρωμένης Μυστηριακῆς κοινωνίας.
Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως γνωρίζουμε, εἶναι Μία, γιὰ τὸν λόγο ὅτι εἶναι τὸ Μυστικὸ Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου: «Ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ), ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία...» (Κολ. 1, 25). Ἐφόσον, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἄρα εἶναι Μία - «μεμέρισται ὁ Χριστός;» (Α´ Κορ. 1, 13) - ἡ αἵρεση δὲν διασπᾶ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἀποσπᾶ μέλη ἀπὸ αὐτὸ καὶ ἐκτρέπεται ἀπὸ τὴν διαχρονικότητα καὶ τοιουτοτρόπως χάνει τὴν καθολικότητα.

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Ὁ ἔνατος Ἀποστολικὸς Κανόνας νὰ μένουμε μέχρι τέλους στὴν Θεία Λειτουργία, ἕτοιμοι γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία. Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

 Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, στήν σειρά τῶν ὁμιλιῶν πού κάνω, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν ἔνατο ἀποστολικό κανόνα. Τό μήνυμα τοῦ κανόνα αὐτοῦ εἶναι ὅτι οἱ χριστιανοί πρέπει νά κοινωνοῦν συχνά τά Ἄχραντα Μυστήρια. Νά κοινωνοῦν πολύ συχνά! Ὁ χριστιανός πρέπει νά εἶναι τόσο πολύ προσεκτικός στήν ζωή του, ὥστε νά μπορεῖ νά κοινωνεῖ σέ κάθε θεία Λειτουργία πού θά εὑρεθεῖ. Οἱ χριστιανοί μας πρέπει νά ἐννοήσουν ὅτι ἡ θεία Λειτουργία δέν εἶναι μία ἁπλῆ προσευχή, πού μπορεῖ νά τήν κάνουν καί στό σπίτι τους, ἀλλά εἶναι Τραπέζι! Πραγματικά! Χωρίς Ἁγία Τράπεζα δέν γίνεται θεία Λειτουργία. Καί τό τραπέζι σημαίνει τροφή. Ποιά εἶναι ἡ τροφή στήν θεία Λειτουργία; Εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Φωνάζουν οἱ ἅγιοι Πατέρες στά κηρύγματά τους καί φωνάζουν οἱ ἅγιοι Κανόνες γιά συχνή Θεία Κοινωνία. Ἀλλά καί ὅποιος δώσει προσοχή στίς εὐχές τῆς θείας Λειτουργίας, θά ἐννοήσει ὅτι οἱ εὐχές προϋποθέτουν τήν Θεία Κοινωνία ὅλων τῶν συναχθέντων πιστῶν χριστιανῶν.

Μεταδοτικό μικρόβιο το παπικό πρωτείο...Γεώργιος Παπαθανασόπουλος


Η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου με τον Πάπα Φραγκίσκο έρχεται σε ημέρες, που ο μεν ηγεμόνας  του Βατικανού διακηρύσσει ότι η μόνη και «υγιής» Εκκλησία είναι μόνο η υπό την ηγεσία του, ο δε Πατριάρχης επιχειρεί να αποκτήσει παπικό πρωτείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 
          Η πολύ επικίνδυνη για την ενότητα της Ορθοδοξίας φιλοδοξία του Φαναρίου να αποκτήσει τύπου Πάπα πρωτείο στην Ορθοδοξία διατυπώθηκε με έντονο τρόπο κατά τη δέκατη τρίτη συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής για τον διάλογο της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής.

S.O.S.- Πνευματικὲς συνταγὲς - Παρενέργειες. Ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου


Ὅταν κάποιος Γέροντας, ὄντως ἐνάρετος, φωτισμένος, ἴσως καί χαρισματοῦχος, πῆ σέ κάποιον πού τόν ἐρωτᾶ κάποια φρᾶσι, ἤ δώση κάποια συμβουλή, κλπ., δέν σημαίνει ὅτι πάντα αὐτή ἡ ἀπόκρισις θά ἰσχύη ἐπ᾽ ἀόριστον. Γενικά, οἱ πνευματικές συνταγές ἀπό μακρυά, χωρίς δηλαδή παρακολούθησι, κάποιες φορές, ὄχι μόνον δέν εἶναι ἐγγυημένες, ἀλλά ἠμπορεῖ νά εἶναι ἀπό ἐπισφαλεῖς ἕως καί ὀλέθριες.

Το θανατηφόρο “παιχνίδι” της πλεονεξίας. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
Κυριακής Θ' Λουκά. (Λουκ. ΙΒ'  16-21)


Προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι η Ευαγγελική αλήθεια επιμένει στην απάτη τού πλούτου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον η Εκκλησία μας έχει καθορίσει τόσες περικοπές μέσα στο λειτουργικό χρόνο, που η καθεμιά τους φωτίζει τα σκοτεινά σημεία τού υλικού πλουτισμού.
Αποκαλύπτει το πόσο μάταιη, επικίνδυνη, αλλά και καταστροφική αποβαίνει η δίψα τού ανθρώπου για να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα αγαθά τού κόσμου τούτου.

Ἡ Φιλαυτία. Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ. Ὁμιλία Ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου

Ἡ Φιλαυτία. 

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, στήν Κυριακή Θ΄ Ματθαίου.
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στην Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.

Παραβολή τοῦ Ἄφρονος Πλουσίου. Η Φιλαυτία κατά τον Ἁγιο Μάξιμο. Ἡ Αὐτοθυσία (ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ)Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Οπτικό Αγιολόγιο 1 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 1ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 30 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 30ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 29 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 29ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 28 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 28ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 27 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 27ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 26 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 26ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 25 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 25ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 24 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 24ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 23 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 23ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 22 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 22ας Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 21 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 21ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 20 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 20ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 19 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 19ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 18 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 18ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 17 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 17ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 16 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 16ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 15 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 15ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 14 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 14ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 13 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 13ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 12 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 12ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 11 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 11ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 10 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 10ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 9 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 9ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 8 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 8ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 7 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 7ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 6 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 6ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 5 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 5ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 4 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 4ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 3 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 3ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 2 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 2ας Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Τρείς ομιλίες π. Αθανάσιου Μυτιληναίου στην Κυριακή Θ΄ Λουκά


1. «Διατί οὐχί μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διατί οὐχί μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;» (δ. 19')
Θ΄ Λουκᾶ (Λουκᾶ 12, 13-21)
Πραγματοποιήθηκε στις 23-11-1980


Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)


2. Ἡ Παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου - Ἀφορμή τῆς Παραβολῆς -Ἡ πλεονεξία (δ. 25')
Θ΄ Λουκᾶ (Λουκᾶ 12, 13-21)
Πραγματοποιήθηκε στις 22-11-81Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)


3. Ὁ Θεός καί τά ὑλικά ἀγαθά (δ. 29')
Θ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 12, 13-21)
Πραγματοποιήθηκε στις 20-11-83Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)
Πηγή αρχείων από arnion.gr

Η αξία τής ελεημοσύνης κατά τόν ιερό Χρυσόστομο. Θ' Λουκα. Ομιλία (και κείμενο) π. Στέφανου Αναγνωστόπουλου

Λουκά Θ, 2007

Γνωστή είναι χριστιανοί μου η σημερινή παραβολή, του άφρονος πλουσίου.
Ψυχή μου, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά κείμενα εις έτη πολλά.
Τώρα μπορώ για πολλά χρόνια να αναπαύομαι, να τρώω, να πίνω, να διασκεδάζω, να γλεντώ, και να κάνω ότι θέλω στη ζωή μου.
Και όμως την ίδια βραδιά θα πεθάνει.
Και ο θάνατός του θα είναι σκληρός, διότι του είπεν ο Θεός, «Άφρων», δηλαδή άμυαλε, αμετανόητε, αμαρτωλέ, άπληστε,
αυτή τη νύκτα, θα έρθουν οι δαίμονες και θα απαιτήσουν την ψυχή σου.
Αυτά που ετοίμασες ποιος θα τα πάρει;

Η ζωή καί τό έργο τού αγ. Γρηγορίου τού Δεκαπολίτου. (Κυριακή Θ΄ Λουκά). Ομιλία (και κείμενο) π. Στεφάνου Αναγνωστόπουλου


Κυρ. Θ' Λουκά, 2005

Σήμερον δήμος συν ημίν ασκητών και οσίων ευφραίνεται, Πατριαρχών, προφητών και μαρτύρων, επί τη μνήμη Γρηγορίου του Δεκαπολίτου.
Αυτά είναι λόγια από το σημερινό συναξάρι του εορταζομένου Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου. Ο βίος του είναι καταπληκτικός, αν κανείς τον διαβάσει ολόκληρο, όπως είναι γραμμένος. Θα πούμε λίγα πράγματα πολύ περιληπτικά.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 837 μ.Χ. στη Δεκάπολη της Ισαυρίας της Μικράς Ασίας, την Ειρηνόπολη, από γονείς εναρέτους και ευσεβείς. Έτσι έλαβε άριστη χριστιανική ανατροφή, και σε ατμόσφαιρα καθαρώς ευαγγελική. Και μάλιστα από τη μητέρα του, τη Μαρία.
Η συμμετοχή στα Άχραντα Μυστήρια ήταν πυκνή, και η μελέτη της Αγίας Γραφής και των τότε Πατερικών κειμένων καθημερινή. Έτσι το ήθος της οικογένειας του τότε Γρηγορίου ήταν όχι μόνον καθαρό και ακέραιο αλλά και ανθώδες.

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Ξυπνήστε ὑπνοβάται! Κυριακή Θ΄ Λουκά. (Λουκ. ιβ΄ 16-21). (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Ξυπνήστε ὑπνοβάται! 
Κυριακή Θ΄ Λουκά. (Λουκ. ιβ΄ 16-21

(†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

«Ἄφρον,..... ἄ ἡτοιμάσας τίνι  ἔσται;»

Μία μόνον λέξις.  Λέξις ὅμως τρομερά.  Δὲν τὴν εἶπεν ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐνδεχόμενον νὰ κάμῃ λάθος εἰς τὴν ἐκτίμησιν τῶν γεγονότων, ἤ νὰ πλανηθῇ ἀπὸ ἄλλους παράγοντας.  Τὴν εἶπεν ὁ Θεὸς.  Εἶναι, συνεπῶς, ἀλήθεια.  Καὶ ἀναφέρεται εἰς τὸ τέλος τῆς ζωῆς τοῦ ἄφρονος πλουσίου. Νὰ κοπιάσῃς μίαν ὁλόκληρον ζωῆν, νὰ ξενυχτᾷς ἀπὸ τὶς φροντίδες, νὰ ὑποβληθῇς εἰς ποικίλας θυσίας, νὰ ὑποχρεωθῇς εἰς τόσους συμβιβασμούς·  νὰ περνοῦν τὰ χρόνια μὲ τὸ ὅραμα ἑνὸς εὐτυχισμένου τέλους.  Καὶ ὅταν ἐπὶ τέλους ἐγγίζῃ ἡ τελευταία ὥρα τῆς ζωῆς σου καὶ περιμένῃς τὴν εὐτυχῆ ἐπισφράγισιν τῶν τόσων κόπων, νὰ ἀκούῃς μὲ αἴσθημα ἀπεράντου ὀδύνης τὴν λέξιν: «Ἄφρον» !  Αἴ, αὐτὸ εἶναι κτύπημα φοβερόν.... Ἀνόητε!  Δὲν ἔκαμες τίποτε εἰς τὸν βίον σου.  Ὅλα εἶναι χαμένα, ὅσα ἐπόθησες, ὅσα ἐπέτυχες, ὅσα ἐκέρδισες.  Τὸ ἀποτέλεσμα ὅλων τῶν κόπων σου εἶναι ἄχυρα.  Μόνον ἄχυρα...

Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Θ΄ Λουκά


1. Ἡ ἀφροσύνη
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Θ΄ Λουκά (Λουκ. 12, 16-21)
Πραγματοποιήθηκε στίς 18-11-1984


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Ὁ Χριστός, ἡ εἰρήνη μας
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Θ΄ Λουκά (Ἐφεσ. 2, 14-22)
Πραγματοποιήθηκε στίς 17-11-1985


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Συμπεράσματα ἀπό τήν Παραβολή τοῦ Ἄφρονος Πλουσίου
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Θ΄ Λουκά (Λουκ. 12, 13-21)
Πραγματοποιήθηκε στίς 23-11-1986


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Τά ἠχητικά ἀρχεῖα προέρχονται ἀπό τό arnion.gr

Κυριακή Θ' Λουκᾶ: Ἑρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου καί Ὁμιλία περί αἰφνιδίου θανάτου, καί πῶς δυνάμεθα φυγεῖν αὐτόν. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης