Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Η απάνθρωπη πονηριά του ηλεκτρονικού φακελώματος

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη μέθοδος για την επιβολή της κάρτας του πλαστικού χρήματος και των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όσους ακόμα είχαν την ελάχιστη αντίσταση σε όλα αυτά, με απώτερο και βασικό στόχο το ηλεκτρονικό φακέλωμα που ευαγγελίζεται εδώ και πολλά χρόνια η Νέα Τάξη Πραγμάτων.
Ο πανικός, η απελπισία, η εσχάτη ανάγκη, η αδυναμία προμήθειας φαρμάκων και άλλων αναγκαίων αγαθών στην σημερινή συγκυρία, ήταν το καλύτερο πρόσχημα για την επιβολή του πλαστικού χρήματος, για την επιβολή των πιστωτικών καρτών, για την περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση της καθημερινής μας ζωής.

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Συγκλονίζει το μήνυμα Ιάπωνα Ορθόδοξου Ιερέα για την Ελλάδα

"Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μας έχετε δώσει το φως"

Σε μήνυμά του από τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, ο ορθόδοξος Ιερέας Δημήτριος Τανάκα, ο οποίος έζησε στην Ελλάδα και σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρεται στη χώρα μας με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα, λέγοντας τα εξής:

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Οσίου Αθανασίου του εν Άθω. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Αποστολικό Ανάγνωσμα
Κυριακής Ε´ Ματθαίου. (Γαλ. ε´ 22 – στ´ 2)

  Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης

Μία των μεγαλυτέρων Οσιακών μορφών που εορτάζει η Εκκλησία μας στις 5 Ιουλίου είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο κτίτωρ τής Μεγίστης Λαύρας τού Αγίου Όρους και ο οργανωτής τού Κοινοβιακού Μοναχισμού. Δέος καταλαμβάνει τον ευσεβή προσκυνητή όταν από του μακρόθεν αντικρίσει την καστροπολιτεία τής Μονής που αδιασπάστως απ' όταν ιδρύθηκε συνεχίζει έως των ημερών μας και χάριτι Θεού θα συνεχίζει να κρατά υψωμένα τα λάβαρα της αυθεντικής Ορθοδοξίας και του Ελληνικού μας Έθνους.
Αλλά η συγκίνησις είναι ανωτέρα πάσης περιγραφής όταν κλίνει το γόνυ και πάλλεται η καρδία μπροστά στον τάφο τού ίδιου τού Αγίου. Στο μνημείο που διαφυλάσσει το ιερό σκήνωμα του Οσίου τόσους αιώνες, αφού η εντολή που άφησε ήταν να μη γίνει ποτέ η ανακομιδή των ιερών του λειψάνων.
Αλλά για τον μεγάλο αυτόν Άγιον που γεννήθηκε το 930 μ.Χ. στην Τραπεζούντα, εποίμανε την Λαύρα του επί σαράντα έτη και κατά την επιθεώρηση των εργασιών τού καθολικού τής Μονής,

Η ιστορία του ελληνικού Μνημονίου σε ένα 20λεπτο βίντεο

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο. Κυριακή Ε΄ Ματθαίου

  Κυριακή Ε΄ Ματθαίου
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακής καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική.
Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο Η´ 28 - 34, Θ´ 1 - 1
Θεραπεία δύο δαιμονιζομένων

Κατά Ματθαίον Η´ 28 - 34

28 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;
30 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. 31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων · καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.
33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Γαλάτας Ε´ 22 - 26-Ϛ´ 1 - 2

  Ἐπιστολή πρός Γαλάτας ς´ 1 - 2-Ε´ 22 - 26,
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

Πρός Γαλάτας Ε´ 22 - 26
22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 23 πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. 24 οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 25 Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. 26 μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.

Πρός Γαλάτας  Ϛ´ 1 - 2

«Περί Ευχαριστίας ώς θυσίας και Ιερωσύνης». Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων. Θέμα 4ον. Δ΄ Μέρος. Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλου

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων
Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακοπούλου
Εκδόσεις Πουρνάρα – Θεσσαλονίκη 

ΘΕΜΑ 4ον:  «Περί Ευχαριστίας ώς θυσίας και Ιερωσύνης» Δ΄ Μέρος (σελίδων 61-74)


Ὀρθόδοξος: Ἄς θέσωμεν τήν ἀλληγορικήν ταύτην ἔννοιαν εἰς τό χωρίον τοῦτο.  Θά ἔχωμεν τό ἑξῆς ἀνακόλουθον: «Τοῦτο ἐστί τό σῶμα μου» ἤτοι τοῦτο εἶναι τό σύμβολον τοῦ σώματός μου «τό ὑπέρ ὑμῶν», τό ὁποῖον σύμβολον εἶναι δι’ ὑμᾶς. Ἑπομένως δέν ἐθυσιάσθη δι’ ἡμᾶς τό σῶμα τοῦ Κυρίου ἀλλά τό σύμβολον τούτου!!  Προχωρῶ. Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος τρώγει τόν ἄρτον καί πίνει τό ποτήριον ἀναξίως εἶναι ἔνοχος του συμβόλου τοῦ σώματός καί τοῦ συμβόλου τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου.  Εἴμεθα ἔνοχοι οἱ ἀναξίως κοινωνοῦντες ὄχι εἰς τό σῶμα τοῦ Κυρίου ἀλλά εἰς τό σύμβολον τοῦ σώματός του, ἄρα οὐδόλως ἔνοχοι!!
Βλέπετε πού καταντῶμεν!

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

Το παρηγορητικό, ποιμαντικό μήνυμα αγάπης του Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία με αφορμή το Δημοψήφισμα

Μήνυμα Μητροπολίτου Γόρτυνος & Μεγαλουπόλεως Ιερεμίου προς τον λαό της επαρχίας του για το Δημοψήφισμα 

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Παρασκευή 3 Ἰουλίου 2015

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
1. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι αὐτά τά χρόνια καί αὐτές τίς ἡμέρες ἡ πατρίδα μας Ἑλλάδα βρίσκεται σέ δύσκολη κατάσταση καί ἐμεῖς τά παιδιά της εἴμαστε ταραγμένοι καί ἐναγώνιοι γι᾽ αὐτό. Ἀλλά, προσοχή! Δέν μᾶς ἐπιτρέπεται οὔτε σάν Ἕλληνες, οὔτε περισσότερο σάν χριστιανοί πού εἴμαστε, δέν μᾶς ἐπιτρέπεται, λέγω, νά χάνουμε τό ψυχικό μας κουράγιο καί τήν εἰρήνη μας καί νά βουλιάζουμε.

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Στη Νορβηγία τα παιδιά θα μπορούν να αλλάζουν φύλο από 7 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων!

Οι νορβηγικές αρχές με έκδοση νέου Νόμου δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά από την ηλικία των 7 ετών να αλλάζουν φύλο   χωρίς να απαιτείται καν η γονική συναίνεση.
Μετά την έκδοση του σχετικού νόμου ο υπουργός Υγείας της Νορβηγίας δήλωσε  ότι διακατέχεται από ένα αίσθημα υπερηφάνειας για  αυτήν την   καινοτομία.
«Πρόκειται για έναν τομέα που η Νορβηγία ήταν πολύ πίσω από πολλές χώρες και για πολλά χρόνια.  Και τώρα, η Νορβηγία έχει ξεπεράσει την υπόλοιπη Ευρώπη.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

«Περί Ευχαριστίας ώς θυσίας και Ιερωσύνης». Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων. Θέμα 4ον. Γ΄ Μέρος. Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλου

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων
Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακοπούλου
Εκδόσεις Πουρνάρα – Θεσσαλονίκη 

ΘΕΜΑ 4ον:  «Περί Ευχαριστίας ώς θυσίας και Ιερωσύνης» Γ΄ Μέρος (σελίδων 61-74)


Εὐαγγελικός: Ἐνταῦθα τό «ἐστίν» ἔχει ἀλληγορικήν ἔννοιαν καί σημαίνει συμβολίζει.  Αὐτό ἐξάγεται ἐκ τοῦ ἑξῆς: Ὁ Κύριος λέγει ἀλλοῦ: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή...». Ἐνταῦθα προφανῶς πρέπει τό εἰμί νά ληθφθῇ ἐν ἀλληγορικῇ ἐννοία, διότι ὁ Κύριος δέν ἦτο ἄμπελος ἀλλά ἄνθρωπος. Ἑπομένως πρέπει νά σημαίνῃ ἐγώ συμβολίζω ἄμπελον ἀληθινήν.  Κάτι παρόμιον γίνεται καί ἐδῶ «τοῦτο ἐστί» =τοῦτο συμβολίζει τό σῶμα μου.

Ὀρθόδοξος:  Κάθε ἄλλο!  Εἰς οὐδεμίαν γλῶσσαν τό ρῆμα εἰμί λαμβάνεται ἐν ἀλληγορικῇ ἐννοίᾳ.

Μέχρι και βλάσφημος προσευχή γιά ένωση των ομοφυλοφίλων δημοσιεύεται σε τεύχος του επίσημου οργάνου του Π.Σ.Ε. Β. Χαραλάμπους

Μέχρι και βλάσφημος προσευχή γιά ένωση των ομοφυλοφίλων δημοσιεύεται σε τεύχος του επίσημου οργάνου του Π.Σ.Ε.
(…στο  οικουμενιστικό τεύχος «Τhe Ecumenical Review» )

  Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ένα από τα πολλά ατοπήματα που αναφέρονται στο οικουμενιστικό τεύχος «Τhe Ecumenical Review», επισήμου οργάνου  του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), είναι και αυτό που αναφέρεται στην βλάσφημη ‘’προσευχή’’ επί ‘’τη ενώσει’’ ομοφυλοφίλων.

Σαν σήμερα γεννήθηκε (1921) και κοιμήθηκε (2009) ο Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός. Φωτογραφίες


Το 1946 έρχεται από την Κύπρο στο Άγιο Όρος, στη Σκήτη της Αγίας Άννας ο Γέροντας Ιωσήφ. Φωτογραφία που ήταν στο διαβατήριο του.

Άγιον Όρος, Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου για την κρίση: Υπάρχουν δύο Ευρώπες

 Οι καιροί είναι πονηροί, αλλά οι Έλληνες, με πείρα και πάθη αιώνων, πρέπει να έχουν πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής.
Πέρα από ρητορείες και ιδεολογήματα δημόσιας κατανάλωσης, η Ελληνική φιλοσοφία αναζητούσε πρωτίστως την αλήθεια, κι αυτός ο πόθος διέπλαθε ελεύθερους ανθρώπους. Ανθρώπους που μπορούσαν να αγωνισθούν, να υπομείνουν, να αγαπήσουν, να πεθάνουν και να αναστηθούν.
Στις κορυφαίες στιγμές της ιστορίας αρνήθηκαν τον άρτο της εξάρτησης και του εξευτελισμού, και προτίμησαν το ψωμί του ιδρώτα τους. Δεν υπήκουσαν στον φόβο, γιατί είχαν λόγο για την αιωνιότητα, λόγο που δεν τον χωρούσαν οι εχθροί τους—Πέρσες, Άβαροι, Οθωμανοί, Ιταλο-γερμανικός άξονας.

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Πατρικές συμβουλές. Γέροντας Δανιήλ ΚατουνακιώτηςΟ Γέροντας Δανιήλ Κατουνακιώτης νουθετεί με τον πατρικό του λόγο για τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, τα πάθη που ως μυρμηγκολέων αναπτύσσονται στη ψυχή και τη μετάνοια ως ασφαλή οδό σωτηρίας.

«Πρέπει νὰ πολεμᾶμε, νὰ ἐντείνουμε τὶς προσευχές μας καὶ...». Ἀποφθέγματα Ρώσσων Γερόντων

Γέροντας Ἱλαρίων: (Ὑποτακτικός του Ἀββᾶ Ναζαρίου)
Ἐλπίζω νὰ προοδεύσετε σὲ ἀρετές. Κι αὐτὸ θὰ συμβεῖ ἂν ζήσετε μὲ προσοχὴ καὶ δὲν ἀμελεῖτε τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ. Γιατὶ εἶναι τὸ κεφάλαιο καὶ ἡ ἀρχὴ ὅλων τῶν ἀρετῶν. Τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ προφυλάξει τόσο τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ πονηροῦ δαίμονα ὅσο ἡ νοερὰ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ θερμὴ ἱκεσία.
Ἂν ἀρχίσεις νὰ φροντίζεις μὲ ἐπιμέλεια ν᾿ ἀποκτήσεις ταπείνωση πρόσεξε, γιατὶ ὁ φθονερὸς δαίμονας δὲ θὰ τὸ ἀνεχτεῖ καὶ εἴτε θὰ ἐγείρει ἐναντίον σου πειρασμοὺς γιὰ νὰ δοκιμάσει τὴν ταπείνωση καὶ τὴ σταθερότητά σου εἴτε θὰ ξεσηκώσει ἐναντίον σου τοὺς ὑποκριτὲς καὶ τοὺς ἀμελεῖς...

Ποιητήν ουρανού και γης... Αλήθειαν ηγάπησας. Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρου

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρου Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσηςpater iohl

Ἡ ἑρμηνεία τῆς Παλαιάς Διαθήκης. (48,1-7), (48,8-22). Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας


 Ὁ Ἰακώβ υἱοθετεῖ τούς δύο υἱούς τοῦ Ἰωσήφ (48,1-7), Ὁ Ἰακώβ εὐλογεῖ τούς δύο υἱούς τοῦ Ἰωσήφ (48,8-22)
Ὁ Ἰακώβ υἱοθετεῖ τούς δύο υἱούς τοῦ Ἰωσήφ (48,1-7)
(Προλογικό σημείωμα τῆς περικοπῆς)

Ὁ Ἰωσήφ, λίγο πρίν πεθάνει ὁ πατέρας του Ἰακώβ, πῆρε τούς δύο υἱούς του, Ἐφραΐμ καί Μανασσῆ, καί τούς ἔφερε σ᾽ αὐτόν (στίχ. 1-2). Ὁ Ἰακώβ τότε τούς υἱοθέτησε, δίνοντάς τους θέση ἴση πρός τήν θέση τῶν ἄλλων του παιδιῶν (στίχ. 3-7). Γι᾽ αὐτόν τόν λόγο σέ μετέπειτα χρόνια στό Ἰσραηλιτικό ἔθνος δέν γίνεται λόγος γιά «φυλή Ἰωσήφ», ἀλλά ξεχωριστά γιά φυλές Ἐφραίμ καί Μανασσῆ, ὡς νά ἦταν οἱ Ἐφραίμ καί Μανασσῆς παιδιά τοῦ Ἰακώβ.

Παπικὲς καινοτομίες στὰ μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος. Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

 Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς

Α) Βάπτισμα δι’ἐπιχύσεως ἤ διά ραντισμοῦ

Ἡ αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ, πάντοτε καινοτομοῦσα, ἤταν φυσικό νά ἀλλοιώσει καί τήν ἀρχαῖα παράδοση, πού ἀναφέρεται στόν τρόπο τελέσεως τῶν ἱερῶν Μυστηρίων. Δέν ὑπάρχει σχεδόν Μυστήριο, τό ὁποῖο δέν παραποιήθηκε ἀπό τούς νεωτεριστές τοῦ Βατικανοῦ. Ἡ διαφορά Ὀρθοδόξων καί Λατίνων στό Βάπτισμα[1] εἶναι ἔκδηλη, διότι ἡ μέν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τελεῖ τό Βάπτισμα διά τριπλῆς καταδύσεως καί ἀναδύσεως στό ἁγιασμένο ὕδωρ, ἡ δέ παπική αἵρεση καινοτόμησε, εἰσάγοντας τό δι’ἐπιχύσεως ἤ διά ραντισμοῦ «βάπτισμα».

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Το μαρτύριο των μοναχών της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα της Μύρτου από τους Τούρκους. Β. Χαραλάμπους

  Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

 Οι παλαιότεροι στην Κύπρο ενθυμούνται το  Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στην Μύρτου, κοντά στην Κερύνεια.  Στον δίκλιτο θολωτό ναό του πάμπολλοι προσκυνητές μαζευόντουσαν την ημέρα της γιορτής του, πριν βάρβαρη Τουρκική εισβολή.  Υπομονετικά περίμεναν να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα, με το ασημένιο ‘’πουκάμισο’’,  που βρισκόταν πάνω στο περίτεχνο επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο.  

Σήμερα το μοναστήρι είναι σκλαβωμένο και σε άθλια κατάσταση.

Ἀντιαιρετική ἐπιστολή Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ πρός καθοδηγητή ἰσλαμιστή

 Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ

Πρὸς τὸν
κ. Ἀχμὰντ Ἐλντίν
Ἰδιοκτήτη Ἰσλαμικῆς Ἱστοσελίδας

Ἀγαπητὲ κ. Ἀχμὰντ Ἐλντίν.

Διάβασα μὲ προσοχὴ τὴν (ἀνοιχτὴ) ἐπιστολή σας πρὸς τὸ πρόσωπό μου. Μὲ ἀποκαλεῖτε συκοφάντη τοῦ Ἰσλαμικοῦ πιστεύω. Ὅτι στηρίζομαι σὲ «ἀστήριχτες κριτικές, οἱ ὁποῖες μάλιστα ἔχουν ἀπαντηθεῖ».

Γέφυρα στη σχέση Βαρθολομαίου – Ιερωνύμου. Γιώργος Παπαθανασόπουλος

Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Γέφυρα δημιουργήθηκε στη σχέση του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, η οποία τον τελευταίο χρόνο περνά περίοδο μεγάλης εντάσεως. Ευκαιρία της γέφυρας η ασθένεια του Οικ. Πατριάρχου. Τόπος της γέφυρας και της επιχείρησης καταλλαγής στη σχέση των δύο ανδρών η Γενεύη, όπου, σε ειδικό νοσοκομείο  της ελβετικής πόλης, ο κ. Βαρθολομαίος υποβλήθηκε σε στεφανιογράφημα. Γεφυροποιός ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ. Ρόλο στη γεφύρωση των δύο προκαθημένων έπαιξε και ο καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδάς, στενός συνεργάτης και των δύο....

Η Ολιστική Ιατρική συνδιαφημίζεται με την Γιόγκα και τις άλλες Νεοεποχίτικες πλάνες. Β. Χαραλάμπους

 Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

(Δυστυχώς κάποιοι υποτιμούν την επικινδυνότητά της για ένα Χριστιανό και αγνοούν το ομοειδές με τις άλλες Νεοεποχίτικες πλάνες)

Συχνά πυκνά Κέντρα Ολιστικής Ιατρικής, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό,  ανακοινώνουν την οργάνωση μαθημάτων Γιόγκα και
Διαλογισμού.  Κέντρα ολιστικής ιατρικής ανακοινώνουν την οργάνωση συναντήσεων αφιερωμένων στις αρχές του Αγιουρβέδα και την Ολιστική Ιατρική.
Αν περιτρέξει κανείς στα διαφημιζόμενα από διάφορα Νεοεποχίτικα ιστολόγια, θα παρατηρήσει να συνδιαφημίζεται η Ολιστική Ιατρική με την γιόγκα, σεμινάρια Μεργκάμπα,, την πλανεμένη ‘’μεγάλη επίκληση’’, το φως (σκότος) Ρέϊκι, τις ομάδες αυτογνωσίας, το θετικό οραματισμό, τους 72 αγγέλους (σκότους) της Καμπάλα, και διαλογισμού την ομοιοπαθητική, το αγγελικό (δαιμονιώδες) Ρέϊκι, το Καρούνα Ρέϊκι , το Ρέϊκι της συμπόνοιας, μυήσεις Α, Β, Γ, βαθμού το Ρέϊκι, το αύρα σώμα κλπ.

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ στήν φύση καί ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. Ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτηρίου. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

 Ὁ 8ος Ψαλμός. Τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ στήν φύση καί ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου
Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 8ο ψαλμό. Παρακαλῶ νά ἔχω τήν προσοχή σας γιά νά ἀπολαύσετε τά νοήματα τοῦ ὑπέροχου αὐτοῦ ψαλμοῦ.

1. Ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ αὐτοῦ ρίπτει ἕνα βλέμμα στόν οὐρανό καί τήν γῆ καί ἀπό τήν ὀμορφιά καί τήν ἁρμονία τῶν δημιουργημάτων ξεσπᾶ σέ ὕμνο στόν Θεό καί λέγει: «Κύριε, Κύριέ μας, πόσο θαυμαστό εἶναι τό ὄνομά Σου σέ ὅλη τήν γῆ. Ἡ μεγαλοπρέπειά Σου εἶναι πάρα πάνω ἀπό τούς οὐρανούς» (στίχ. 2)!

Ἐπιστολή Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ πρός τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων

 Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπέστειλε πρός τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή ὡς σχολιασμό ἀπαντητικῆς ἐπιστολῆς Του πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ.

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Ἀνέγνωσα τήν ὑπ’ ἀριθμ. 2812/18.6.2015 ἐπιστολή Σας πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, τήν ὁποία εἴχατε τήν εὐγενῆ καλωσύνη νά τοῦ ἀποστείλετε σέ ἀπάντηση τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2813/1322/12.6.2015 ἐπιστολῆς τήν ὁποία Σᾶς ἀπέστειλε ἐκ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς ὁποίας τυγχάνει Πρόεδρος καί θεωρῶ χρέος μου ἐφ’ ὅσον ἡ ἀπάντησή Σας ἀπευθύνεται στόν Πρόεδρο τοῦ Ἱεροῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό ὁποῖο ἀνήκω νά σχολιάσω καί νά κρίνω τίς θέσεις Σας τίς ὁποῖες μάλιστα ἔχετε καί δημοσιοποιήσει.

Μετά τις παρελάσεις και σχολεία της... υπερηφάνειας; Δημήτρης Νατσιός

«Μην αμελήσετε! Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία»
Μιχ. Κατσαρός, «Καρά Σαδδουκαίων»
 
Δημήτρης Νατσιός  Δάσκαλος Κιλκίς -Θεολόγος

Μάθαμε, επιτέλους, ποιος είναι «φωτισμένος δάσκαλος». Σύμφωνα με τον κ. Κουράκη όσοι δάσκαλοι διδάσκουν την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι φωτισμένοι. Ελθών εις Μακεδονίαν, για να παραστεί στην παρέλαση των υπερηδέως υπερηφάνων, σε σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε φιλοϋπερήφανη συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν των άλλων πεφωτισμένων λόγων του, δήλωσε ότι «οφείλουμε να εφαρμόσουμε την αγωγή στην εκπαίδευση πάνω στη διαφορετικότητα» διότι, «η διαφορετικότητα είναι πλούτος, τα παιδιά στα σχολεία δεν πρέπει να αισθάνονται συστολή και φόβο».

Οἰκουμενισμὸς καὶ οἰκολογία: Γνωρίσματα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ ἀντιχρίστου. Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς

Στίς 18-6-2015 ὁ αἱρεσιάρχης «πάπας» Φραγκίσκος ἐξέδωσε νέα παπική ἐγκύκλιο γιά τήν οἰκολογία μέ τίτλο «Laudato Si» (Νά εἶναι εὐλογημένο) καί «Sulla cura della casa comune» (Ἐπί τῆς φροντίδας τοῦ κοινοῦ μας οἴκου). Σέ μεγάλο μέρος τῆς ἐγκυκλίου γίνεται μνεία στίς οἰκολογικές θέσεις τοῦ «πράσινου», ὅπως ἀποκαλεῖται, οἰκουμενιστοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Ὁ βετεράνος τοῦ οἰκουμενισμοῦ Σεβ. Μητρ. Περγάμου κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας ἦταν μεταξύ ἐκείνων, πού παρουσίασαν   τήν ἐγκύκλιο τοῦ «πάπα» γιά τό περιβάλλον στή διεθνή κοινή γνώμη[1].

Ψήφισμα Ἱερατικῆς Συνάξεως περί τοῦ «Συμφώνου Συμβίωσης».Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

Ἐν  Ἱερᾷ  Πόλει  Μεσολογγίου,  τῇ  25  Ἰουνίου  2015

Ψήφισμα Ἱερατικῆς Συνάξεως
περί τοῦ «Συμφώνου Συμβίωσης»

Κατά τή Γενική Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, πού πραγματοποιήθηκε τή Δευτέρα 22 Ἰουνίου 2015 στόν Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀγρινίου, μεταξύ τῶν ἄλλων θεμάτων καί ἐξ' ἀφορμῆς τῶν τρεχουσῶν καταστάσεων στή χώρα μας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμᾶς ἀναφέρθηκε στά σχετικά μέ τό πρόσφατο Σχέδιο Νόμου τῆς Κυβερνήσεως περί ἐπεκτάσεως τοῦ «Συμφώνου Συμβίωσης» στά ὁμόφυλα ζευγάρια. 

Dominus Illuminato Mea. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Αποστολικό Ανάγνωσμα
Δ' Κυριακή Ματθαίου. (Ρωμ. στ' 18-23)

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης

Στην συνείδηση πάρα πολλών ανθρώπων κυριαρχεί η πλανεμένη αντίληψις ότι ταυτοχρόνως μπορούν και πιστοί χριστιανοί να είναι, αλλά και κοσμικοί άνθρωποι, με την έννοια του μακράν τού Θεού κόσμου. Αυτή τελικώς είναι και η βασική αιτία που αδυνατούν να ορθοποδήσουν πνευματικώς και είτε παραμένουν στάσιμοι είτε παρουσιάζουν οπισθογύρισμα έως και άρνησιν.
Αλλά το Αποστολικό Ανάγνωσμα μας βοηθά να ξεκαθαρίσουμε διά παντός το θέμα. Ο Απ. Παύλος συγκρίνει την ζωή τής αρετής και την ζωή τής αμαρτίας και εξηγεί πού βρίσκεται η πραγματική Ελευθερία και πού η απαίσια δουλεία.
Η εργασία τής αρετής σάς φαίνεται πολύ  κοπιαστική, ως δουλεία, γράφει και συνεχίζει: “Όπως όμως προσφέρατε τα μέλη σας σκλάβα στην αμαρτία, που καλεί τον άνθρωπο ακάθαρτο και παραβάτη τού νόμου, έτσι και τώρα το να προσφέρετε τα μέλη σας στην ζωή τής αρετής, δηλ. στο θέλημα του Θεού, δεν είναι σκλαβιά, αλλά ελευθερία”.

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο. Κυριακή Δ΄ Ματθαίου

 Κυριακή Δ΄ Ματθαίου
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακής καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική.
Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο Κεφ.8, χωρίο 5 ἕως 13 
Θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου

 Η΄. 5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 6 Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. 7 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.
 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 
9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.
10 ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν,  

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Ρωμαίους ς´ 18 - 23

  Ἐπιστολή πρός Ρωμαίους ς´ 18 - 23
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

18 ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. 19 ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν· ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν. 20 ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. 21 τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ’ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος. 22 νυνὶ δέ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Η μάνητα των Παπικών γιά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Β. Χαραλάμπους

«Την ρομφαίαν και τα τόξα κακοδόξων τε, όλως συνέτριψας και την οφρύν Βαρλαάμ» (Ζ΄ωδή, δευτέρας Κυριακής των νηστειών) 

 Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Όπως αναφέρει ο τότε Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος σε κείμενό του που τιτλοφορείται ‘’Ο  Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς Θεσσαλονίκης και Λατινική Εκκλησία’’ και που δημοσιεύτηκε στο παλαίτυπο τεύχος του Εκκλησιαστικού Περιοδικού Γρηγόριος ο Παλαμάς (Τεύχη Κστ΄ και Κζ΄ -Θεσσαλονίκη 1918) «Η Λατινική Εκκλησία προς παραπλάνησιν των απλουστέρων ισχυρίσθη δια την υπεράσπισιν αυτής, εν οις ήσαν δυστυχώς και τινές  Έλληνες, ότι μετά το Σχίσμα δεν ανεφάνησαν πλέον Άγιοι εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία της Ανατολής».

Δεν ομιλούν οι Παπικοί για Ορθοδόξους Αγίους μετά το Σχίσμα, γιατί σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται κατά πρώτο λόγο ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

“Τὸ καταφύγιό μου ἦταν νὰ ταξιδέψω πρὸς τὰ πάνω”. Άγιος Πορφύριος

– Στὴ στενοχώρια του καὶ στὴ δυσκολία του, ἀναγκάζεται κανεὶς νὰ καταφύγει στὸν Θεό.
– Ναί.
– Νὰ ἐκτείνει τὰς χεῖρας καὶ νὰ ζητήσει τὸ ἔλεός του: « Ἐν θλίψεσι ἐκέκραξα πρὸς Κύριον καὶ ἐπήκουσέ μου».
 – Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα… Πώ, πώ, πώ…
 – Ἤτανε πολὺ σπουδαῖα καὶ συγκινητικότατα, Γέροντα, αὐτὰ ποὺ εἴπατε.
 – Ἀναμνήσεις. Καὶ εἶναι καὶ ὡραῖες καὶ οἱ ἀναμνήσεις ἀκόμα. Σὰν νὰ τὰ ζῶ. Μετὰ στὸ ἐκκλησάκι… Πά, πά, πά… Καὶ νὰ κοιτάζεις γύρω μὲ τὸ μυαλό σου… Δὲν σᾶς τὰ εἶπα ὅλα! Μέσ’ στὸ ἐκκλησάκι ποὺ ἔμπαινα, πήγαινα, καθόμουνα στὸ στασίδι κι ἔριχνα μιὰ ματιά. Γύρω ἦσαν βουνά, ἀπὸ πάνω ἦσαν κουμαριές, δάσος, δάσος γύρω, οὔτε ψυχή. Μόνο κάτω στὸν κάμπο ἦταν τὰ χωριά, ἡ Βάθεια.  Ἐκεῖ ἔχει τέλεια ἐρημιά, δηλαδὴ γιὰ νὰ καταλάβετε τὸ ἔρημο καὶ τό, ἂς ποῦμε, τὸ ἀβοήθητο.

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Εγκώμιον εις το Γενέσιον του Αγίου Προφήτου Προδρόμου Βαπτιστού. Οσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Εγκωμιαστικοί Λόγοι εις τον ΄Αγιον Ιωάννην τον Πρόδρομον και Βαπτιστήν

Στην μαρτυρία του Κυρίου και η φωνή του δούλου

Β. Ακόμα κι αν ο λόγος μας έμοιαζε με ανοιξιάτικο ύμνο καλλικέλαδου αηδονιού, πολύ φτωχά θα πετύχαινε να υμνήσει την μεγάλη φωνή της αληθείας, που γεννιέται σήμερα. Αλλά πάλι, αυτός εδώ ο λόγος, έτσι ασθενικός, ξερός και κακόηχος, πως θα υμνήσει την μεγάλη προφητική δόξα;
Πως θα αινέσει το εξαίρετο αποστολικό αξίωμα; Πως θα δοξάσει το παράξενο θάμβος των μαρτύρων; Και διαπιστώνω, εξετάζοντας προσεκτικά τούτο, πως ο καθένας από τους υπόλοιπους αγίους εγκωμιάσθηκε από κάποιον άλλον, ο υψηλός στην αρετή από κάποιον επίσης υψηλό και ο μετριώτερος από κάποιον μέτριο.
 Γι' αυτόν, όμως, που τώρα ευφημείται κατ' εξοχήν, το εγκώμιο προέρχεται από τον ίδιο τον Χριστό τον Θεό, που είναι η αλήθεια. Γιατί αναφέρει: «Κανείς μεταξύ των ανθρώπων δεν έχει αναφανεί ανώτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή». Επειδή, λοιπόν, ο Μεγάλος Πρόδρομος έχει επαινεθεί τόσο ανυπέρβλητα από τον Ανώτατο Λόγο (Θεό Λόγο), έχει άραγε, ανάγκη, αγαπητοί ακροατές, από τα δικά μας φτωχά λόγια;

Ἡ ἑρμηνεία τῆς Παλαιάς Διαθήκης. (47,1-12), (47,13-28), (47,29-31). Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

 
Ἐγκατάσταση τοῦ Ἰακώβ στήν γῆ Γεσέμ (47,1-12), Ἡ διοίκηση τοῦ Ἰωσήφ στήν Αἴγυπτο κατά τό ὑπόλοιπο διάστημα τοῦ λιμοῦ (47,13-28), Ἐπιθυμία τοῦ Ἰακώβ περί τοῦ ἐνταφιασμοῦ του (47,29-31)

Ἐγκατάσταση τοῦ Ἰακώβ στήν γῆ Γεσέμ (47,1-12)
(Προλογικό σημείωμα τῆς περικοπῆς)

Ἔχοντας πληροφορήσει ὁ Ἰωσήφ τόν Φαραώ γιά τόν ἐρχομό τῶν συγγενῶν του στήν γῆ Γεσέμ (στίχ. 1), παρουσίασε ἔπειτα, ὡς ἀντιπροσωπεία, πέντε ἀπό τούς ἀδελφούς του σ’ αὐτόν (στίχ. 2), ἐπειδή ὁ ἀριθμός πέντε θεωρεῖτο ὡς ἱερός στούς Αἰγυπτίους. Οἱ ἀδελφοί πληροφόρησαν τόν Φαραώ ὅτι εἶναι ποιμένες προβάτων καί γι᾽ αὐτό ἐζήτησαν νά παροικήσουν στήν γῆ Γεσέμ τῆς Αἰγύπτου, ἡ ὁποία εἶχε πλούσια βοσκή γιά τά ποίμνια (στίχ. 3-4). Ὁ Φαραώ ἔκανε δεκτό τό αἴτημά τους καί κατέστησε μάλιστα αὐτούς ὑπεύθυνους καί στά δικά του ζῶα (στίχ. 5-6). Ὁ γέροντας Ἰακώβ παρουσιάστηκε καί αὐτός μπροστά στόν Φαραώ καί τόν εὐλόγησε (στίχ. 7), τόν χαιρέτησε δηλαδή καί εὐχήθηκε σ᾽ αὐτόν μέ εὐγνωμοσύνη ἤ τόν εὐλόγησε ὡς προφήτης τοῦ Θεοῦ πού ἦταν. Ἡ μεγάλη του ἡλικία (130 ἔτη) θά ἔκανε ἐντύπωση στόν Φαραώ, ἀλλά ὁ Ἰακώβ ἀπάντησε ὅτι ἡ ζωή του ἦταν μικρή καί γεμάτη θλίψεις σέ σχέση μέ τήν ζωή τῶν πατέρων του καί ἀφοῦ εὐλόγησε τόν Φαραώ ἀποχώρησε (στίχ. 8-10).

Αλήθειαν ηγάπησας. Εις έναν Θεόν. Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρου

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Μετά το απαράδεκτο σύμφωνο «πνευτματικής αποβίωσης», το έγκλημα της «υιοθεσίας» ακολουθεί. Β. Χαραλάμπους

Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

(Το σύμφωνο συμβίωσης θα δώσει το ‘’άλοθι’’ για την άρση του ‘’απαγορευτικού’’ του άρθρου 1545 του Ασττικού Κώδικα,  για την υιοθεσία από μέρους ομοφυλοφίλων ζευγαριών)

Μέχρι στιγμής το άρθρο 1545 του Αστικού Κώδικα δεν επιτρέπει να υιοθετείται το ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα από περισσότερους, εκτός και αν αυτοί είναι σύζυγοι.

«Περί Ευχαριστίας ώς θυσίας και Ιερωσύνης». Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων. Θέμα 4ον. Β΄Μέρος. Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλου

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων
Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακοπούλου
Εκδόσεις Πουρνάρα – Θεσσαλονίκη 

ΘΕΜΑ 4ον:  «Περί Ευχαριστίας ώς θυσίας και Ιερωσύνης» Β΄ Μέρος (σελίδων 53-74)Εὐαγγελικός: Καί πῶς θά πεισθῶ, ὅτι τοιαύτην γραμματικήν ἔννοιαν ἔχει τό χωρίον τοῦτο;

Ὀρθόδοξος: Ἐκ τοῦ σκανδαλισμοῦ πολλῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου.  Τό κείμενον λέγει  «πολλοί οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον: σκληρός ἐστίν ὁ λόγος οὗτος τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;» Ἐάν ὁ Κύριος ἐνόει πνευματικήν ἐπικοινωνίαν καί οὐχί πραγματικήν χορήγησιν τοῦ σώματος καί αἵματος του, τοῦ Ἑαυτοῦ του, δέν ὑπῆρχεν λόγος νά σκανδαλισθῶσι οἱ ἀκροαταί του, οἱ μαθηταί του.

Ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου τοῦ 2016. Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου

 Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου  Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν Δρος Κανονικοῦ Δικαίου

Ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως τῆς ἀποκαλουμένης Ἁγίας, Μεγάλης καὶ Πανορθοδόξου Συνόδου, τὴν ὁποία  ἔχει ἐξαγγείλει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, θὰ ἤθελα ὡς κανονολόγος νὰ τοποθετηθῶ καὶ νὰ ἀπαντήσω σὲ ὁρισμένα ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα θέτουν εὐλόγως ὀρθόδοξοι θεολόγοι, ἀλλὰ καὶ ὁ ἁπλὸς ὀρθόδοξος λαός.
Καὶ τὸ πρῶτο ἐρώτημα εἶναι: Πότε συγκαλεῖται Σύνοδος μὲ τὴν συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τῆς καθόλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Τὸ δεύτερο: Πῶς πρέπει νὰ ἀποκαλῆται αὐτὴ ἡ Σύνοδος, Πανορθόδοξος ἢ Οἰκουμενική; Καὶ τὸ τρίτο: Πότε μία Σύνοδος χαρακτηρίζεται ληστρική;
α. ποτε συγκαλειται συνοδος
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ὡς τὸ «μυστικό Του Σῶμα» -«καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας» (Κολ. 1, 18)- ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματά της ἐκινεῖτο συνοδικῶς.

Kατηλλάγημεν τω Θεώ διά του θανάτου τού Υιού αυτού. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Αποστολικό Ανάγνωσμα
Γ΄ Κυριακή Ματθαίου. (Ρωμ. ε' 1-11)

 Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης

Πολλές είναι οι παγίδες τού εχθρού μας, αλλά δύο είναι αυτές που χρησιμοποιεί περισσότερο ο διάβολος για να παρασύρει τον άνθρωπο στον όλεθρο. Η πρώτη ονομάζεται απελπισία και η δεύτερη αναισθησία. Με την απελπισία εισηγείται ότι λόγω των αμαρτιών του ο άνθρωπος είναι πλέον χαμένος. Ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Με την πνευματική αναισθησία αφήνει τον άνθρωπο να ζει μέσα στην πλάνη και στην αίρεση και να πιστεύει ότι από εκεί που βρίσκεται θα σωθεί.

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Φοιτητές της Θεολογικής Σχολής ενίστανται στη λειτουργία του τμήματος Ισλαμικών σπουδών. Β. Χαραλάμπους

Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενίστανται στη λειτουργία Τμήματος Ισλαμικών σπουδών στα πλαίσια της Θεολογικής Σχολής των. 

Είναι ελπιδοφόρο και παρήγορο τούτο, καθότι και οι φοιτητές καταδεικνύουν έμπρακτα την απαράδεκτη λειτουργία Τμήματος Ισλαμικών σπουδών στα πλαίσια της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

CHRISLAM, η νέα θρησκεία του πάπα Φραγκίσκου

Πριν από ένα χρόνο και συγκεκριμένα στις 24 Ιουνίου του 2014 ο Πάπας Φραγκίσκος για πρώτη φορά είχε χρησιμοποιήσει δημόσια τον όρο CHRISLAM, και είχε δώσει εντολή το Βατικανό να δημιουργήσει μια έκθεση προβολής αυτού του όρου σαν ένα σημαντικό βήμα για την εγκαθίδρυση της μιας παγκόσμιας θρησκείας.
Αλλά τι είναι αυτό το CHRISLAM ; Ο όρος είναι ένα μείγμα των λέξεων Christos και Islam, δηλαδή μια υποτιθέμενη σύνθεση των λέξεων Χριστός και Ισλάμ σαν μια απεικόνιση της υποτιθεμένης ένωσης αυτών των δυο εννοιών σε μια προώθηση της παγκόσμιας θρησκείας που θα είναι σε πρώτη φάση η ενοποίηση του Χριστιανισμού με το Ισλάμ. Ο Πάπας προχώρησε σε αυτή τη κίνηση σε συνεργασία με το Emirate of Shajah και ήταν η πρώτη φορά που το Βατικανό συνεργάζονταν επίσημα με ένα αραβικό ισλαμικό κράτος.

Ὁ συκοφαντηθείς καταφεύγει στόν Θεό γιά δικαίωση. Ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτηρίου. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Ὁ 7ος Ψαλμός. Ὁ συκοφαντηθείς καταφεύγει στόν Θεό γιά δικαίωση
Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

1. Στήν σειρά τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ψαλτηρίου βρισκόμαστε, ἀδελφοί μου, στόν 7ο ψαλμό. Δέν εἶναι εὔκολη, ἀγαπητοί μου, ἡ ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί μάλιστα ἡ ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, γιατί αὐτή πρωτοτύπως γράφτηκε στήν Ἑβραϊκή γλώσσα. Καί αὐτός πού τήν ἑρμηνεύει πρέπει νά ἔχει ὑπ᾽ ὄψιν του καί τά δυό κείμενα, καί τό Ἑβραϊκό καί τήν Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα, πού χρησιμοποιοῦμε στήν θεία λατρεία μας. Αὐτό θά κάνουμε καί ἐμεῖς σήμερα στήν ἑρμηνεία τοῦ 7ου ψαλμοῦ, γιά νά νοήσουμε τό νόημά του, τό θέμα του. Γιατί πρέπει νά γνωρίσουμε τό θέμα γύρω ἀπό τό ὁποῖο πλέκεται ὁ ὅλος ψαλμός.

Περί του νέου συστήματος επιλογής διευθυντών στα σχολεία. Δημήτρης Νατσιός

 Δημήτρης Νατσιός  Δάσκαλος Κιλκίς -Θεολόγος

Το καλό πρέπει να λέγεται και να επαινείται.
«Κι αν είναι πλήθος τ’ άσχημα /κι αν είναι τ’ άδεια αφέντες» που λέει κι ο Παλαμάς, συμβαίνουν και πράγματα στην σάπια πολιτεία που μοιάζουν με ρωγμές από τις οποίες τρυπώνει και μια «στάλα ηλιαχτίδας».
Φέτος για πρώτη φορά είχαμε επιλογές στελεχών της Εκπαίδευσης με ψηφοφορία. Διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων αναδείχτηκαν μέσω ψηφοφορίας των εκπαιδευτικών.

Ἀνακοίνωση Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ περί τῆς ἀποκρυφιστικῆς ἰνδουϊστικῆς γιόγκα.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη ἀνακοίνωση περί τῆς ἀποκρυφιστικῆς ἰνδουϊστικῆς γιόγκα διά νά ἀναγνωσθῆ τήν Κυριακή 21 Ἰουνίου στούς Ἱ. Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Πειραιῶς.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἀδελφοί προσφιλέστατοι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένα,

     Στό πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία στήν Ἑλλάδα εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καί σεβαστή, ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης γιά τήν ἀποφυγή δημιουργίας κλίματος θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη καθιέρωση ἀπό τόν ΟΗΕ τῆς 21ης Ἰουνίου ὡς

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο. Κυριακή Γ' Ματθαίου

  Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακής καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική.
 Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο Κεφ. Ϛ, χωρία 22 ἕως 33

22 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· 23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;
24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Ρωμαίους Ε´ 1 - 10

Προς Ρωμαίους Ε´ 1 - 10
 καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 2 δι’ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ’ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. 3 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, 4 ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα,
5 ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν.

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Κοινός ἑορτασμός τοῦ Πάσχα. Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς

Οἱ οἰκουμενιστές, σπεύδοντας ὅπως-ὅπως σέ μία πρόωρη καί ψευδῆ ἕνωση μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς αἱρέσεως τοῦ παπισμοῦ, καί μάλιστα ἐν ὄψει τῆς, ἐκτός ἀπροόπτου, συγκληθησομένης «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» τοῦ 2016, εἶναι ἑπόμενο νά ἀνακινοῦν καί τό θέμα τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα[1] μεταξύ Ὀρθοδόξων, παπικῶν καί προτεσταντῶν.

Ο Μητροπολίτης Περγάμου στο Βατικανό. Γιώργος Παπαθανασόπουλος


Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου


            Η παρουσία του Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου στο Βατικανό προκάλεσε βαθιά θλίψη. Ήταν μεταξύ εκείνων που παρουσίασαν την Εγκύκλιο του Πάπα Φραγκίσκου για το περιβάλλον στη διεθνή κοινή γνώμη, σήμερα Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015. Ορθώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος δεν μετέβη ο ίδιος, όπως τον προσκάλεσε ο Πάπας, να κάνει την παρουσίαση της παπικής Εγκυκλίου μαζί με έναν καρδινάλιο και δύο λαϊκούς... Την παρουσίαση, πλην του Μητροπολίτου Περγάμου έκαμαν ο καρδινάλιος Πίτερ Τούρκσον, πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου Δικαιοσύνη και Ειρήνη, o καθηγητής Τζον Σελνχούμπερ, ιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου  στο Πότσδαμ της Γερμανίας για τις επιπτώσεις του κλίματος στην ανθρωπότητα και η Δόκτωρ Καρολίν Βου, Γενική Διευθύντρια και Πρόεδρος του Catholic Relief Services.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Εθνικιστές εβραίοι έκαψαν την εκκλησία του θαύματος του Πολλαπλασιασμού άρτων και ιχθύων στην Τιβεριάδα

 Άγνωστοι εμπρηστές πυρπόλησαν την Εκκλησία του Πολλαπλασιασμού στην Τιβεριάδα όπου οι χριστιανοί θεωρούν ότι εκεί ο Χριστός πολλαπλασίασε τους άρτους και τους ιχθείς και έθρεψε θαυματουργικά το πλήθος 5.000 ατόμων.Οι πυρομανείς εισβολείς έγραψαν απειλητικά graffitis στην εβραική στους τοίχους που έλεγαν «τα ψευδοείδωλα και οι ειδωλολάτρες  θα συντριβούν».Πόσο άραγε απέχει αυτή η λογική από αυτήν της ISIS που επιδίδεται σε αντίστοιχες ενέργειες με παρεμφερές σκεπτικό ;

Ἐπιστολή πρός τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο γιά το σύμφωνο συμβίωσης. Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ

 Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ     

 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπέστειλε πρός τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή μέ τήν ὁποία αἰτεῖται τήν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 Μακαριώτατε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,
                      
Πάνυ εὐλαβῶς προάγομαι ὅπως ἐκφράσω Ὑμῖν ἐκ προσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως θερμάς συγχαρητηρίους προσρήσεις διά τό ὑπ’ ἀριθμ. 2813/1322/12.6.2015 Ὑμέτερον ἔγγραφον πρός τόν Ὑπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλον, τό ὁποῖον τυγχάνει περισπούδαστον οὐσιωδέστατον, περιεκτικότατον καί καταδεικνύει σαφέστατα τήν σαθρότητα τῶν δῆθεν νομικῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου Δικαιοσύνης διά τήν ἀναθεώρησι τοῦ ἰσχύοντος νομικοῦ πλαισίου διά τό λεγόμενον σύμφωνον συμβιώσεως,