Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Ἡ Θεολογικὴ ἐπιχειρηματολογία ἐναντίον τῆς χειροτονίας γυναικὼν. Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς
 
Ἀπό τίς 22 ἕως τίς 24 Ἰανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στό Κέντρο Διάδοσης Ἐρευνητικῶν Ἀποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) τοῦ Α.Π.Θ. συνέδριο μέ θέμα : «Διακόνισσες, Χειροτονία τῶν Γυναικῶν καί Ὀρθόδοξη Θεολογία», σέ συνεργασία μέ τή Θεολογική Σχολή τοῦ ΑΠΘ καί τή Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης. Σ'αὐτό ἔλαβαν μέρος καθηγητές, οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους εἶναι γνωστοί γιά τίς οἰκουμενιστικές τους ἰδέες καί πράξεις, καί μέλη τοῦ ἐκσυγχρονιστικοῦ συνδέσμου «Καιρός», ὅπως ὁ κ. Πέτρος Βασιλειάδης, ὁ κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ὁ κ. Χρυσόστομος Σταμούλης, ὁ κ. Γεώργιος Μαρτζέλος,

Τὸ Τριώδιο καὶ τὸ Ἀντιτριώδιο. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

 Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

1. 1η Φεβρουαρίου σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Σᾶς εὔχομαι «καλό μήνα». Ἀλλά ἀπό σήμερα ἀρχίζει ἡ ἱερή καί κατανυκτική περίοδος τοῦ Τριωδίου. Γι᾽ αὐτό πάλι σᾶς εὔχομαι τήν φετινή χρονιά νά γευθεῖτε τήν πνευματική γλυκύτητα τοῦ Τριωδίου, καλύτερα ἀπό προηγούμενες χρονιές. Στό κήρυγμα αὐτό, ἀγαπητοί μου, σήμερα, ἀρχή τοῦ Τριωδίου, θά ἤθελα νά σᾶς μιλήσω γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς τό θέμα, γιά τό τί δηλαδή εἶναι Τριώδιο.

2. Τό Τριώδιο εἶναι ἡ πρίν ἀπό τό Πάσχα προπαρασκευαστική κατανυκτική περίοδος, ὅπως τό Πεντηκοστάριο εἶναι ἡ μετά τό Πάσχα ἑορταστική περίοδος. Δηλαδή ἡ κύρια ἑορτή εἶναι τό Πάσχα, ἀλλά ἐπειδή πρέπει νά προετοιμαστοῦμε, γιά νά ἑορτάσουμε σωστά τήν ἑορτή αὐτή, γι᾽ αὐτό προηγεῖται τό Τριώδιο, πού μᾶς σταματάει στά Πάθη τοῦ Χριστοῦ.

«Τις ημάς χωρίσει από της Aγάπης του Χριστού;». Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Αποστολικό ανάγνωσμα
Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου. (Ρωμ. η' 28-39)

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης

Έρχονται κάποιες στιγμές στη ζωή τού πιστού που φαίνεται να θλίβεται υπερβολικά, να στενοχωρείται και να δοκιμάζεται η πίστις του. Οι αιτίες τής καταστάσεως αυτής είναι τόσο εσωτερικές, όσο και εξωτερικές.
 Ο δε εχθρός τού Θεού και του ανθρώπου ο “αντίδικος ημών διάβολος” προσπαθεί να εκμεταλλευθεί αυτές τις περιστάσεις ώστε να χτυπήσει και να κλονίσει την πίστη τού Χριστού στις καρδιές των πιστών.
Γι' αυτές ακριβώς τις περιστάσεις, ο Απόστολος των εθνών θα γράψει ότι δεν πρέπει να τα χάνουμε και να υποχωρούμε στον αγώνα μας, αφού το Άγιον Πνεύμα είναι βοηθός στις αδυναμίες των τέκνων τού Θεού.

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Ομιλία π. Αθανάσιου Μυτιληναίου στην Κυριακή ΙΣΤ΄ Λουκά. Τελώνου και Φαρισαίου

Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου. π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Ομιλία Δημήτριου Παναγόπουλου στην Κυριακή ΙΣΤ΄ Λουκά. Τελώνου και Φαρισαίου

Σύγχρονοι ὑπερήφανοι. Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ομιλία εις την κατά τον Τελώνην και τον Φαρισαίον του Κυρίου παραβολήν. Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κυριακὴ ΙΣΤ Λουκᾶ. Τελώνου καὶ Φαρισαίου

 Κυριακὴ ΙΣΤ΄ Λουκᾶ
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς καί ἡ ἀπόδοσή του στήν νεοελληνική
Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιο  Κεφ. 18, χωρία 10 ἕως 14
῾Ο Φαρισαῖος καὶ ὁ τελώνης

9 Εἶπεν ὁ Κύριος  τὴν παραβολὴν ταύτην· 10 ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. 11 ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης·
12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. 13 καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Είπεν ο Κύριος αυτή την παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο Ναό για να προσευχηθούν ο ένας ήταν Φαρισαΐος και ο άλλος ήταν τελώνης.

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Ρωμαίους

Ἐπιστολή πρός Ρωμαίους Η´ 28 - 39
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

28 Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν· 29 ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς· 30 οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε, καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε. 31 Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ’ ἡμῶν;
32 ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ’ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται;

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Μηνύματα «προοδευτικότητας» από Μητροπολίτες. Γιώργος Παπαθανασόπουλος

Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Μετά την «διαβεβαίωση στη συνείδηση του» του πρωθυπουργού κ. Αλ. Τσίπρα έκπληξη προκάλεσε ότι τουλάχιστον δύο Μητροπολίτες απεκόμισαν εύσημα από την άθεη ιντελιγκέντσια, διότι δικαιολόγησαν την πράξη του.
Μάλιστα ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος, σε δήλωσή του τόνισε: «Το να ορκιζόμαστε στο Ευαγγέλιο που είναι κατά του όρκου το θεωρώ απαράδεκτο, γι’ αυτό και πολύ καλά έκανε ο κ. πρωθυπουργός που δεν ορκίστηκε και μακάρι να έρθει η ώρα να σταματήσει ο όρκος. Ας βρεθεί κάτι άλλο».

1. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς ὑπόδειγμα μαθητῶν. 2. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς ἀγωνισταί. (Ἠχητικό) (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

1. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς ὑπόδειγμα μαθητῶν
2. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς ἀγωνισταί   (Ἠχητική ὁμιλία)

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης¨Παγκόσμια ἐνέργεια" & διαλογισμός- Ἀπωανατολικές τεχνικές, θεραπεῖες & ὁμοιοπαθητική. Συνέντευξη Μοναχοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη


Ἐρώτηση 3η:

-Πάτερ, ὅλο αὐτό τό σύστημα μέ τόν βελονισμό, μέ τήν ὁμοιοπαθητική, μέ τίς ἀνατολικές πολεμικές τέχνες, τό ρέικι, τό φένγκ σούι κ.λ.π., ἀνήκουν στό ἴδιο πλαίσιο τοῦ ἀνατολικοῦ ἀποκρυφισμοῦ ὅπως καί ἡ γιόγκα;

Ἀπάντηση:

-Ἡ βασική ἰδέα, πράγματι εἶναι ἡ ἴδια. Δηλαδή ποιά; Οἱ ἀνατολικές θρησκεῖες, κι ὅταν λέμε ἀνατολικές, καλύτερα ἀπωανατολικές, ἐκ τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, ὅπως ὁ Ἰνδουϊσμός καί ὁ Βουδισμός, στηρίζονται πάνω σέ κάποια θεμέλια. Ἕνα βασικό θεμέλιο εἶναι ἡ πίστη τους ὅτι ὑπάρχει μιά παγκόσμια ἐνέργεια. Αὐτοί δέν ἔχουν τήν ἀντίληψη γιά τόν Θεό, γιά τόν ἄνθρωπο καί γιά τόν κόσμο, πού ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι. Αὐτοί δέχονται ἕναν ἀπρόσωπο θεό ὡς συμπαντική ἀπρόσωπη ἐνέργεια.

Ἐπισκοπικὸν Λειτούργημα, Κλῆρος, Λαός. Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Χριστοΰφαντος

Ἐπισκοπικὸν Λειτούργημα, Κλῆρος, Λαός. Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν Ἱερῶν Κανόνων

Χριστοΰφαντος

Ἡ στρατευομένη Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἔχει κληθῆ ὑπό τοῦ Θείου Αὐτῆς Δομήτορος νά συμβάλλῃ εἰς τήν διαφύλαξιν, διασφάλισιν καί διακήρυξιν τῆς ἀνοθεύτου Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Παραδόσεως πρός ἁγιασμόν καί σωτηρίαν τῶν μελῶν Της.
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία διακυβερνᾶται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα καί ἡ ἑκάστοτε Ἱεραρχία ἔχει κληθῆ νά ἐφαρμόζῃ τούς Ἱερούς Κανόνας. Ὁ,τιδήποτε ἀντίθετον μέ τήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας δέν εἶναι πρᾶξις μαρτυρίας, ἀλλά προδοσίας.

1) «Όσοι ασχολούνται μέ μάγια λένε και πολλά ψέματα» 2) «Οί δαιμονικές, μαγικές ενέργειες » 3) «Ό διάβολος ποτέ δέν μπορεί νά κάνη καλό». Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ Μέρος Τέταρτο . Κεφάλαιο 1ον

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 
«Όσοι ασχολούνται μέ μάγια λένε και πολλά ψέματα»

- Γέροντα, οί μάγοι έχουν κάποια πληροφορία;
- Έχουν πληροφορία από τόν διάβολο, αλλά λένε καί πολλά ψέματα. Κι εσείς νά προσέχετε εκεί στο αρχονταρίκι. Πρέπει νά ελέγχετε τήν κατάσταση. Νά βλέπετε τί άνθρωποι είναι αυτοί πού έρχονται, γιατί μπορεί νά έρθη καί κανένας πού ασχολείται μέ μαγικά.
Σας φαίνεται παράξενο; Σε μιά αγρυπνία εδώ ήρθαν δυο άτομα πού ασχολούνταν μέ μαγικά. Πλησίαζαν τούς ανθρώπους καί τούς έλεγαν διάφορα. Έλεγαν καί ψέματα ότι έχουν σχέση καί μέ τόν Καντιώτη. Σέ μιά γυναίκα είπαν: «Σού έχουν κάνει μάγια. Θά 'ρθούμε στό σπίτι σου, νά τά λύσουμε μέ έναν σταυρό πού έχουμε».
Έρχονται στήν αγρυπνία, μιλούν καί λίγο πνευματικά, οπότε σού λένε οί άλλοι: «αφού έρχονται στήν αγρυπνία, είναι πιστοί άνθρωποι», καί ανοίγουν τήν καρδιά τους.
Πώς μπερδεύουν τόν κόσμο μέ τά ψέματα πού λένε! Γιά νά ξεγελάση κάποιος μιά κοπέλα, της είπε: «Ό πατήρ Παϊσιος είδε όραμα ότι θά σέ παντρευτώ· πάρε νά φορέσης αυτό, χωρίς νά εξέτασης τί είναι», καί της έδωσε κάτι πού ήταν μαγικό.

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Το κοράνι αθώωσε τον βιαστή, βασανιστή και δολοφόνο της 5χρονης κόρης του!

Διάσημος, στη χώρα του, Σαουδάραβας “ιεροκήρυκας” του κορανίου αποφυλακίστηκε, αφού κατέβαλε τον “φόρο αίματος”, αν και κατηγορείται πως βίασε και βασάνισε την 5χρονη κόρη του, μέχρι θανάτου. Ο Φαϊχάν αλ Γκαμντί κατηγορείται πως είχε βιάσει, κατ” εξακολούθηση, την 5χρονη κόρη του Λάμα. Το κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό με σπασμένο το κρανίο και τα πλευρά, με εμφανή σημάδια εγκαυμάτων στο κορμάκι του.

Οἱ καρποί τῆς ἀποστασίας. Χριστοΰφαντος

Οἱ καρποί τῆς ἀποστασίας
 Χριστοΰφαντος

Ἡ προϊστορία τῆς Ἁλώσεως, καί ὄχι μόνον, καταδεικνύει τήν καταστροφήν πού νομοτελειακῶς ἐπέρχεται, ὅταν ὑπάρχῃ ἀποστασία, ἀδιαφορία καί προδοσία τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος, τήν ὁποίαν καταστροφήν ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά ἐπέλθῃ παιδαγωγικῶς, κατά τό πρότυπον τῶν δεινῶν τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ ὅταν ἀποστατοῦσε. Καί ὅπως τότε ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά ἁλωθῇ ἡ Πόλις καί νά καταλυθῇ τό Μέγα Μοναστήρι, οὕτως εἶναι πλέον πασιφανές εἰς τούς ἔχοντας γνῶσιν τῆς πραγματικότητος, ὅτι κάτι παρόμοιον ἴσως ἐπιτρέψῃ καί σήμερον.

Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (Κόνιτσα και Ι.Μ. Στομίου). Αρχιμ.Ιωήλ Κωνστάνταρος

Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (Κόνιτσα και Ι.Μ. Στομίου)

Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

“Τι είναι η Εκκλησία μας;” Ερωτούσε ένας άγιος. Και απαντούσε ο ίδιος: “Ένας πνευματικός λειμών όπου παράγεται ο ευλογημένος καρπός τής αγιότητος”!
Ναι, αυτή την μεγάλη αλήθεια όσον αφορά τον Γέροντα Παΐσιο, την αγιότητα δηλαδή του ανδρός, εφεξής δια της επισήμου πράξεως της αγιοκατατάξεώς του, θα την ζούμε ως ευλογημένη πραγματικότητα, ψάλλοντας και τονίζοντας στον λειτουργικό και όχι μόνον χώρο το “ Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ”!
Αλλά το να ομιλεί ή το να γράφει κανείς περί του Οσίου πατρός ημών Παϊσίου τού Αγιορείτου, δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση, έστω κι αν έχουν τόσα γραφεί και οπωσδήποτε θα γραφούν, αφού θα συνεχίσει η παραγωγή των εκδόσεων του βίου, της πολιτείας αλλά και των λόγων τού μεγάλου αυτού Αγίου.

Σκέψεις καί παρατηρήσεις τῆς Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν γιά τό Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ θέμα «Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέρους ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί ἐκ μέρους κληρικῶν καί μοναχῶν»

Σκέψεις καί παρατηρήσεις τῆς Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν στό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 187/Διεκπ.79/15-1-2015 Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ θέμα «Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέρους ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί ἐκ μέρους κληρικῶν καί μοναχῶν»

Ὁ λό­γος τοῦ Θε­οῦ οὐ δέ­δε­ται (Β. Τιμ. β.9). Λά­λει καί μή σι­ω­πή­σῃς (Πράξ. 18.9)
Ἡ δι­α­πί­στω­ση εἶ­ναι κα­θο­λι­κή καί θλι­βε­ρή. Στίς ἡ­μέ­ρες μας ἡ ἐ­λευ­θε­ρί­α τοῦ λό­γου καί τῆς δι­α­κί­νη­σης τῶν ἰ­δε­ῶν συ­στη­μα­τι­κά πο­λε­μεῖ­ται καί συρ­ρι­κνώ­νε­ται. Τό σπου­δαῖ­ο αὐ­τό ἀν­θρώ­πι­νο δι­καί­ω­μα, γιά τό ὁ­ποῖ­ο πο­λύ αἷ­μα χύ­θη­κε στήν ἱ­στο­ρι­κή πο­ρεί­α τοῦ σκε­πτό­με­νου ἀν­θρώ­που, εἶ­ναι πα­ράλ­λη­λα καί θεῖ­ο δι­καί­ω­μα, ὡς ἄ­με­σα συ­να­πτό­με­νο μέ τόν πυ­ρή­να τῆς θε­όσ­δο­της ἐ­λευ­θε­ρί­ας τοῦ ἀν­θρω­πί­νου προ­σώ­που. Καί τό τρα­γε­λα­φι­κό εἶ­ναι ὅ­τι στήν ἐ­πο­χή μας τά τε­χνι­κά μέ­σα δι­α­δό­σε­ως τοῦ λό­γου, τῶν ἰ­δε­ῶν καί τῶν στο­χα­σμῶν ὄ­χι μό­νο πολ­λα­πλα­σι­ά­στη­καν ἀλ­λά, χά­ριν κυ­ρί­ως τῆς ψη­φια­κῆς τε­χνο­λο­γί­ας, ἔ­γι­ναν τα­χύ­τα­τα. Τή στιγ­μή πού δη­μο­σι­εύ­εις τό λό­γο σου, αὐ­τός, μέ­σω τοῦ δι­α­δι­κτύ­ου, γί­νε­ται αὐ­θω­ρεί κτῆ­μα χι­λιά­δων ἄλ­λων ἀν­θρώ­πων.

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

«Κατὰ τὸν Λαὸν καὶ οἱ Ἄρχοντες» ἢ «Κατὰ τοὺς Ἄρχοντες καὶ ὁ Λαός»; Χριστοΰφαντος

 Χριστοΰφαντος

Πῶς τό Ἔθνος μας θά διαφυλαχθῇ ἀλώβητον, ὅταν ἡ ἄθεος Πολιτεία, τήν ὁποία ἐμεῖς ἐκλέγομε καί εἴμεθα ὑπεύθυνοι καί ὑπόλογοι διά τίς ἐπιλογές μας, προδίδῃ τήν Πίστιν, συστηματικῶς ἀποδομῇ τήν Ἑλληνοχριστιανικήν παιδείαν, τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν, τήν Ἑλληνικήν ἱστορίαν, τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν, κλπ; Πῶς θά μᾶς διαφυλάξῃ ὁ Χριστός, ὅταν ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάς ἔχῃ ἤδη ἁλωθῆ ἐκ τῶν ἔσω; Ὁ Θεός, μή γένοιτο, ἄς μήν ἐπιτρέψῃ νά ἁλωθῇ καί ἐκ τῶν ἔξω.
Πῶς ὁ Χριστός θά διαφυλάξῃ ἀλώβητον τήν Πατρίδα μας, ὅταν ἀκόμη καί οἱ πνευματικοί Ἄρχοντες συμφύρωνται μέ τούς ἐχθρούς Της;

Δεν είσαι μόνος. Η Πλατυτέρα των Ουρανών. (Ντοκυμαντέρ)

    «Δεν είσαι μόνος». Η Πλατυτέρα των Ουρανών


24-3-2013 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ / Θρησκεία EΡΤ 1
Παραγωγή:Ελληνική
Σκηνοθέτης: Μαρία Χατζημιχάλη-Παπαλιού
Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κουλίνος
Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Αριστόπουλος
Σενάριο: Λένα Βουδούρη, Μαρία Χατζημιχάλη-Παπαλιού
Έρευνα: Ιόλη Καλαβρέζου, Dumbarton Oaks - Καθηγήτρια της Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Harvard, Η.Π.Α.
Χρήστος Καρακόλης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ανδριάνα Ζέπου, Θεολόγος
Γιώργος Τσούπρας, Καθηγητής Θεολογίας
Απρογραμμάτιστα

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: Το πρώτο σοκ. Γιώργος Παπαθανασόπουλος

 Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Ακόμη δεν είχε αναλάβει τα καθήκοντα του ως πρωθυπουργός της Ελλάδος ο κ. Τσίπρας και υπέστημεν οι Έλληνες το πρώτο σοκ. Ο νέος και στην ηλικία πρωθυπουργός δεν ορκίστηκε. Αρκέστηκε να δώσει «διαβεβαίωση στη συνείδησή του». Το δεξί του χέρι δεν ακούμπησε το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο κ. Τσίπρας την ώρα της «διαβεβαίωσης» κινούσε αμήχανα τα χέρια του στον αέρα, λες και δεν μπορούσε να τα τιθασεύσει. Το περιβάλλον παγωμένο με προβληματισμένο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε άβολη κατάσταση τους «συντρόφους» του κ. Τσίπρα, που τον συνόδευσαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Η ιερότητα της τελετής αντικαταστάθηκε από μια τυπική γραφειοκρατική πράξη.

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Ἐναποθέτω τόν ἐαυτό μου, τήν ἀδελφότητα καί καθετί ἄλλο στόν Κύριο…Γέροντας Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα

 «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα»

Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα

Ο Κύριος πήρε πάνω του όλες μας τις οδύνες και τις μέριμνες, και είπε ότι θα μας παράσχει καθετί που χρειαζόμαστε. Και παρόλα αυτά εμείς κρατιόμαστε τόσο σφιχτά από τις μέριμνές μας, που δεν αφήνουμε το νου και την καρδιά μας, τις οικογένειες και καθένα τριγύρω μας, να βρει ανάπαυση.

Όποτε τα προβλήματα πέφτουν πάνω μου σαν άχθος δυσβάσταχτο κι εγώ προσπαθώ να σηκώσω όλες τις μέριμνες του μοναστηριού και της αδελφότητας μόνος μου, συσσωρεύω μπελάδες σε μένα και την αδελφότητα.

Χειροτονήθηκε η πρώτη γυναίκα επίσκοπος στην Αγγλία. Θα την χαίρονται όσοι μετέχουν στους διαθρησκιακούς διαλόγους!

Στον καθεδρικό ναό του Γιόρκ στην Αγγλία χειροτονήθηκε η πρώτη γυναίκα επίσκοπος, στη διάρκεια ιστορικής τελετής που πραγματοποιείται είκοσι χρόνια μετά τις πρώτες χειροτονίες γυναικών ιερέων.
Η αιδεσιμότατη Λίμπι Λέιν, το πλήρες όνομα της οποίας είναι Ελίζαμπετ Τζέιν Χόλντεν Λέιν, είχε οριστεί τον Δεκέμβριο για τον επισκοπικό θώκο ο οποίος δίνεται για πρώτη φορά σε γυναίκα ιερέα, από τότε που ο βασιλιάς Ερρίκος ο 8ος ίδρυσε την Αγγλικανική Εκκλησία το 1534.

Η επίσκοπος είναι οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,η πρώτη γυναίκα κληρικός θα ασκήσει τα καθήκοντά της στο Στόκπορτ, αποβιομηχανοποιημένη πόλη του Ευρύτερου Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία.
Από το 2007, η 48χρονη Λίμπι Λέιν, η οποία είναι παντρεμένη με κληρικό, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ιερουργούσε ως εφημέριος στην επισκοπή του Τσέστερ, στην ίδια περιοχή.

Πολιτεία, Ἐκκλησία, Λαός. Ὅλοι φταῖμε … ἂς ἐπανορθώσωμε. Χριστοΰφαντος

Πολιτεία, Ἐκκλησία, Λαός. Ὅλοι φταῖμε … ἂς ἐπανορθώσωμε

Χριστοΰφαντος

Ἡ  διαφθορά εἰς τόν πολιτικόν χῶρον, ἐκτός ἐξαιρέσεων, ἔχει φθάσει εἰς τό ἀποκορύφωμα.
Ἀποδομοῦν τήν ἑλληνορθόδοξον παιδείαν, τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν, τήν ἑλληνικήν ἱστορίαν, τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν, κλπ. Ἀφανίζουν τόν Ἑλληνισμόν, καταλύουν τό Σύνταγμα, διώκουν τήν Ἐκκλησίαν. Ὅσοι ἐξ αὐτῶν ἀνέχονται τίς ἀδικίες καί ὅλα ὅσα ἀνεπίτρεπτα καθημερινῶς διαπράττονται, εἶναι ἀνάξιοι νά ἡγοῦνται. Προδίδουν τήν ἀποστολήν των καί εἶναι στυγνοί ἐκμεταλλευτές τῶν ὑπηκόων των.

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Κάποιοι έπαιξαν με τον χαρακτήρα του Έλληνα

* Ποιά ηθική υπάρχει πλέον; Το κακό έχει χτυπήσει την οικογένεια, την Παιδεία. Έχει χτυπήσει σε κάθε υγιές κύτταρο της κοινωνίας και σήμερα ζούμε τα αποτελέσματα αυτού του πολέμου. Τρέχουν οι άνθρωποι χωρίς να νοιάζονται για τον διπλανό τους. Η κοινωνία που ξέραμε δεν υπάρχει πια. Σήμερα κυριαρχεί ο ατομικισμός...
* Γιατί; Επειδή κάποιοι έπαιξαν με τον χαρακτήρα του Έλληνα και διάβρωσαν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Είναι αδιανόητο! Ο ατομικισμός ζει και βασιλεύει, ενώ η απάτη έγινε "χάρισμα". Μεγάλωσαν γενιές που διδάχτηκαν πως να αρπάξουν. Και αυτό σε ένα καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας... Μάλιστα, όσα πιο πολλά "αρπάζεις" τόσο περισσότερο απομακρύνεσαι από την τιμωρία. Αυτό το βλέπει ο Θεός. Σήμερα επιτρέπει να δεχτούμε μερικές σφαλιάρες, ελπίζοντας πως θα συνέλθουμε, όπως συμβαίνει και στους μεθυσμένους...

1) «Τά μάγια» 2) «Οι μάγοι χρησιμοποιούν και διάφορα ­αγιωτικά.». Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ Μέρος Τέταρτο . Κεφάλαιο 1ον

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 
Οι μαύρες δυνάμεις τον σκότους είναι αδύνατες.
Οι άνθρωποι τις κάνουν δυνατές μέ τήν απομάκρυνση τους από τόν Θεό,
γιατί έτσι δίνουν δικαιώματα στον διάβολο. 
«Τά μάγια»

- Επειδή πολλές φορές σας μίλησα γιά τον Παράδεισο, γιά τους Αγγέλους και γιά τούς Αγίους, γιά νά βοηθηθητε, τώρα θά σάς πώ και λίγα γιά τήν κόλαση και γιά τούς δαίμονες, ώστε νά γνωρίσετε μέ ποιους παλεύουμε, πάλι γιά νά βοηθηθητε.
Ήρθε στό Καλύβι ένας νεαρός μάγος από τό Θιβέτ και μου διηγήθηκε πολλά από τήν ζωή του. Αυτό τό παιδί, μόλις απογαλακτίστηκε, τό αφιέρωσε ό πατέρας του, σέ ηλικία τριών χρόνων, σέ μιά ομάδα τριάντα μάγων ανωτέρου βαθμού στό Θιβέτ, γιά νά τό μυήσουν στήν τέχνη τους.
Έφθασε στον ενδέκατο βαθμό μαγείας- ό δωδέκατος είναι ό ανώτερος. Δεκαέξι χρόνων έφυγε άπό τό Θιβέτ και πήγε στήν Σουηδία, γιά νά δη τον πατέρα του. Εκεί συνάντησε τυχαίως έναν ορθόδοξο Ιερέα, πολύ πιστό, και του ζήτησε νά συζητήσουν.
Ό νεαρός μάγος δέν ήξερε καθόλου τί θά πή Ιερεύς ορθόδοξος. Στήν αίθουσα λοιπόν πού κάθησαν νά συζητήσουν, άρχισε νά τού κάνη μερικές από τις μαγείες του, γιά νά δείξη τήν δύναμη του. Κάλεσε ένα αρχικό[1] δαιμόνιο, τον Μήνα, και του είπε: «Θέλω νερό».

Δίχως μετάνοια κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ σωθῆ. Χριστοΰφαντος

 Χριστοΰφαντος

Τό ἔργον τοῦ φθονεροῦ ἐχθροῦ μας διαβόλου εἶναι τό νά μᾶς σπρώχνῃ εἰς τήν ἁμαρτίαν. Ἀλλά δέν ἠμπορεῖ νά μᾶς κάμῃ νά ἁμαρτήσωμε, ἐάν ἐμεῖς δέν θέλωμε. Ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑπεύθυνος, ἐάν θά ἀκολουθήσῃ τόν Χριστόν ἤ τόν δαίμονα.
Ἡ ἁμαρτία εἶναι ξένη πρός τήν φύσιν τῆς ψυχῆς, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς κακῆς χρήσεως τῆς ἐλευθερίας.
Ἡ ἁμαρτία εἶναι θανάσιμος ἀσθένεια τῆς ψυχῆς, ἀλλά δέν εἶναι ἀθεράπευτος. Τό φάρμακο διά τήν θεραπείαν της εἶναι μόνον ἡ μετάνοια. Δίχως μετάνοιαν κανείς δέν ἠμπορεῖ νά σωθῇ. Λέγει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: «Ὅλοι οἱ πνευματικοί, οἱ Πατριάρχες, οἱ Ἀρχιερεῖς καί ὅλος ὁ κόσμος νά σέ συγχωρήσουν, εἶσαι ἀσυγχώρητος, ἐάν δέν μετανοήσῃς ἔμπρακτα».

Ὁ Ἅγιος γέροντας Παΐσιος γιὰ τὰ φιλενωτικα κινήματα καὶ τὴν ἀποτείχιση. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Δημητσάνα - Μεγαλόπολις, Κυριακή 25 Ἰανουαρίου 2015

1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ὁ πατέρας αὐτός εἶναι ὁ ἄριστος θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας μετά τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη. 
Πραγματικός θεολόγος, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο, δέν εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει ἁπλᾶ διαβάσει μερικά ἤ καί πολλά θεολογικά συγγράμματα, ἀλλά εἶναι ἐκεῖνος πού μέ τήν προσευχή, τήν τήρηση τῶν προσταγμάτων τοῦ Θεοῦ καί τόν ὅλο του ἀσκητικό ἀγώνα, ἀναζητᾶ συνεχῶς τόν Θεό καί πετυχαίνει τήν θεοπτία. 
Τήν θεοπτία ὁ ἅγιος Γρηγόριος τήν ὀνομάζει «θεωρία». Καί λέγει: «Πρᾶξις ἐπίβασις θεωρίας»! Μέ τήν «πράξη», δηλαδή μέ τήν ἄσκηση, θά πετύχουμε τήν «θεωρία», τήν θεοπτία, τήν θέα καί τήν βαθύτερη ἀπόλαυση τοῦ Θεοῦ. –Ἀλλά ἐνθυμοῦμαι, ἀγαπητοί μου, ὅτι σᾶς ἔχω ὁμιλήσει ἄλλοτε γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν θεολόγο. Καί μάλιστα θυμᾶμαι ὅτι στήν ὁμιλία μου ἐκείνη σᾶς εἶπα ποιά εἶναι, κατά τόν ἅγιο, τά «ὀπίσθια τοῦ Θεοῦ», πού εἶδε ὁ Μωυσῆς. Εἶναι αὐτό πού θά γινόταν στά «πίσω», στά μετέπειτα ἀπό τόν Μωυσῆ χρόνια.

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Τοιοὺτος ημὶν ἐπρεπεν Αρχιερὺς. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Αποστολικό Ανάγνωσμα
Κυριακή Γρηγορίου του Θεολόγου. (Εβρ. ζ' 26 - η' 2)

 Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης

Ο κατ' εξοχήν Αρχιερέας τής σωτηρίας μας που αποτελεί και την κεφαλή τής Εκκλησίας μας είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Τα προσόντα τού αιωνίου αυτού αρχιερέως παρουσιάζει στους πιστούς αναλυτικά ο θείος Απόστολος μέσω του αποστολικού αναγνώσματος της προς Εβραίους επιστολής που θα αναγνωστεί στους Ιερούς μας ναούς.
Με κατάνυξη και προσοχή ας παρακολουθήσουμε τον θεοκίνητο συγγραφέα.
Γράφει λοιπόν ότι ο αιώνιος αυτός Αρχιερεύς που μας έπρεπε είναι “όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών”. Ο Κύριος υπήρξε Όσιος, δηλ. εξ' ολοκλήρου αφοσιωμένος εις τον Θεό Πατέρα και απολύτως άγιος. Επίσης είναι και ως άνθρωπος άκακος, αλλά και αμίαντος. Απαλλαγμένος δηλ. από τον οποιοδήποτε μολυσμό και το παραμικρό ίχνος πονηρίας.

Ἀνάξιοι τοῦ «ἔχει ὁ Θεὸς». Χριστοΰφαντος

 Χριστοΰφαντος

 Εἰς τήν ἐποχήν μας ἡ ἁμαρτία ἔχει κατακλύσει τά πάντα: Πόρνοι, μοιχοί, παιδεραστές, αἱμομεῖκτες, ὁμοφυλόφιλοι, δολοφόνοι, ἔμποροι ναρκωτικῶν... Μεταμοσχεύσεις καί ἐμπορία ζωτικῶν ὀργάνων ἀπό «ἐγκεφαλικά νεκρούς», δηλαδή ἀπό ζῶντες, ἄπειρες μητέρες παιδοκτόνες λόγῳ τῶν ἀμβλώσεων, διαφθορά, παρανομία... Ἄνθρωποι δίχως Χριστόν.
Τόν ἄνθρωπον, λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, τόν ξεχωρίζουν ἀπό τό ζῶον δύο πράγματα, τό γέλιον καί ἡ ἐντροπή. Τό ζῶον δέν γελάει ποτέ καί δέν ἐντρέπεται διά τίποτε.

Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ. Κυριακή του Ζακχαίου

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ.

 Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς καί ἡ ἀπόδοσή του στήν νεοελληνική
Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο  Κεφ. 19, χωρία 1 ἕως 10
Ο Ζακχαῖος

1. Τῷ καιρῷ ἐκείνω διήρχετο ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν ῾Ιεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.
4 καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. 5 καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 6 καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.
7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. 8 σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.
9 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν. 10 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους Ζ´ 26 - 28, Η´ 1 - 2

 Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους Ζ´ 26 - 28, Η´ 1 - 2
 καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

Πρός Ἑβραίους  Ζ´ 26 - 28
26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος, 27 ὃς οὐκ ἔχει καθ’ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. 28 ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον.

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Κατασκευή κομποσχοινιού σε βίντεο


Κομποσχοίνι
Η σημασία του.  Η ιστορία του.  Η κατασκευή του

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ «οἰκονομία» εἰς τὴν τεκνογονίαν εἶναι θανάσιμο ἁμάρτημα. Χριστοΰφαντος

Χριστοΰφαντος

Κάποιοι ἰσχυρίζονται, ὅτι εἰς τό θέμα τῆς τεκνογονίας θά πρέπῃ νά ἐφαρμόζεται ἡ ἐκκλησιαστική «οἰκονομία» ἀπό τούς ποιμένας, διότι εἰς τήν ἐποχήν μας εἶναι ἀδύνατον νά ἐφαρμοσθῇ ἡ ἐκκλησιαστική «ἀκρίβεια».
Εἰς τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλουν τά πάντα νά ἐναρμονίζωνται μέ τούς Ἱερούς Κανόνας, ὅπως μᾶς τούς παρέδωσαν οἱ Πατέρες, καί ὄχι σύμφωνα μέ νεωτεριστικές-νικολαϊτικές διδασκαλίες καί ἑρμηνεῖες.
Δυστυχῶς, κάποιοι κληρικοί καί ὡρισμένοι λαϊκοί εἶναι ὑπέρ τῆς «οἰκονομίας». Οἱ κληρικοί αὐτοί, ἐνδεχομένως, ἤ δέν ἔχουν μελετήσει σωστά καί ἀπό Ὀρθοδόξου σκοπιᾶς τό ζήτημα τῆς τεκνογονίας, ἤ δέν ἔχουν ἀποβάλει ἀπό τήν καρδιά των τό δέλεαρ καί τό φόβητρον τοῦ κόσμου καί ἔτσι διστάζουν νά ὀρθοτομήσουν.

Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου (22 Ιανουαρίου)

Στις 22 Ιανουαρίου τιμάται από την Εκκλησία η μνήμη του αγίου αποστόλου Τιμοθέου και του οσιομάρτυρα Αναστασίου του Πέρσου.

Ο Τιμόθεος υπήρξε πιστός μαθητής του αποστόλου των εθνών Παύλου και παραλήπτης των δύο Επιστολών του, Προς Τιμόθεον Α΄ και Β΄. Τα κείμενα αυτά της Καινής Διαθήκης συγκαταλέγονται ανάμεσα στις λεγόμενες «Ποιμαντικές Επιστολές», αυτές που απευθύνθηκαν όχι σε κοινότητες αλλά σε ποιμένες-επισκόπους δηλαδή τοπικών εκκλησιών, όπως ο Τιμόθεος, που ποίμανε με ζήλο και αυταπάρνηση την Εκκλησία της Εφέσου, στη Μ. Ασία.

Η πρώτη συνάντηση του Τιμόθεου με το διδάσκαλό του έγινε στην πατρίδα του Λύστρα, όταν είχε επισκεφθεί την πόλη ο Παύλος.

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου της Παραμυθίας (21 Ιανουαρίου)

Ανεβαίνοντας τη σκάλα που βρίσκεται στα αριστερά της κεντρικής πύλης του καθολικού της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου υπάρχει  παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην Παναγία την Παραμυθία. Μέσα σ’ αυτό μεταφέρθηκε μετά την τέλεση του θαύματος, που θα περιγράψουμε, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, τοιχογραφία του 14ου αι. που βρισκόταν άλλοτε στη  δεξιά άκρη τοῦ εξωνάρθηκα.
Παλαιά υπήρχε η συνήθεια, βγαίνοντας οι πατέρες από το Καθολικό, μετά το τέλος της ακολουθίας του Όρθρου, να ασπάζονται την εικόνα της Παναγίας που υπήρχε στον εξωνάρθηκα. Εκεί ο Ηγούμενος έδινε τα κλειδιά της κλεισμένης για τις βραδυνές ώρες πύλης της Μονής στον θυρωρό για να ανοίξει.
Κάποια χρονιά, αρχές του 14ου αι., στις 21 Ἰανουαρίου, τελείωσε ο Όρθρος. Οι πατέρες αποσύρθηκαν στα κελλιά τους για να αναπαυθούν, μέχρι να αρχίσουν τα καθημερινά τους διακονήματα. Τότε θα ανοιγόταν και η πύλη της Μονής.

1) «Ή αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός» 2) «Μετάνοια αναγκαστική » 3) «Ή μετάνοια φέρνει τήν Θεία παρηγοριά ». Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ Μέρος Τρίτο . Κεφάλαιο 5ον

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Ή μετάνοια εχει μεγάλη δύναμη
«Ή αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός»[1] 

- Γέροντα, βοηθάει νά σημειώνη κανείς τά σφάλματα του, γιά νά μήν τά ξεχάση, μέχρι νά τά έξομολογηθή;

- Όταν έχω πονέσει πραγματικά γιά ένα σφάλμα πού έκανα, δέν μπορώ νά τό ξεχάσω. Μέ ελέγχει ή συνείδηση μου, πονάει ή ψυχή μου καί τό θυμάμαι συνέχεια. Όσο διάστημα μεσολαβεί μέχρι νά τό εξομολογηθώ, τόσο τό σφάλμα δουλεύει μέσα μου, κεντάει τήν καρδιά μου, καί ελέγχομαι. Υποφέρω δηλαδή, αλλά καί ανταμείβομαι από τόν Θεό ανάλογα.
Όταν όμως κάνω ένα σφάλμα καί δέν τό ξανασκέφτωμαι, τότε τό σφάλμα δέν μέ κεντάει καθόλου· τό ξεχνάω καί μένω αδιόρθωτος. Γι' αυτό μερικοί, ενώ τούς κάνεις παρατήρηση γιά ένα σφάλμα πού έκαναν, γελάνε, σάν νά μή συμβαίνη τίποτε.
Αυτό έχει αναίδεια, αδιαφορία- είναι κάτι τελείως σατανικό. Είδες τί λέει ό Δαβίδ; ­Τήν ανομίαν μου εγώ αναγγελώ καί μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου[2] καί ­ή αμαρτία μου ενώπιον μου έστι διαπαντός[3]. Παρόλο πού ό Θεός τόν είχε συγχωρήσει, εκείνος από φιλότιμο πάλι μέσα του πονούσε, γι' αυτό δεχόταν συνέχεια θεία παρηγοριά.

Ζῶ μὲ τὸν φόβο τῶν παρατηρήσεων. Άγιος Πορφύριος

Ἤμουν στενοχωρημένος γιὰ μερικὲς παρατηρήσεις καὶ ἐπιπλήξεις ποὺ μοῦ ἔκαναν, ἐνῶ μέσα μου δὲν καταλάβαινα ὅτι ἔφταιγα.
– Μὰ γιατί, Γέροντα, συνέχεια μὲ μαλώνουν; Μὲ τὸ παραμικρὸ ὁ Γέροντας στὸ Μοναστήρι, αὐτὲς τὶς μέρες μοῦ κάνει παρατηρήσεις. Μοῦ ἔρχονται οὐρανοκατέβατες ξαφνικά, ἐνῶ ἐγὼ νόμιζα ὅτι ἔκανα καλά. Μέσα μου λυποῦμαι πολὺ καὶ νιώθω ἕνα πλάκωμα καὶ φόβο, ὅτι κάθε στιγμὴ θὰ μὲ ξαναπαρατηρήσει.
– Βρέ, αὐτὸς πάει νὰ σὲ ἁγιάσει καὶ σὺ κλωτσᾶς;

Αἰώνιος θάνατος – «ἒς αὔριον τὰ σπουδαία». Χριστοΰφαντος

 Χριστοΰφαντος

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀμετανοησίας ἀπορρίπτουν τόν Χριστόν δι᾽αὐτό δέν ἔχουν ἀνάπαυσιν καί εἰρήνην. Ἔχουν νομιζομένην ἡσυχίαν. Ἡ στιγμή τῆς πραγματικῆς ἡσυχίας δέν εἶναι ἐκείνη πού κοιμώμεθα, ἀλλά ἐκείνη πού κοιμᾶται ἥσυχη ἡ συνείδησίς μας.
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ἀντί νά μετανοήσουν καί νά σωθοῦν γίνονται ἑαυτομάχοι- "αὐτοκτονοῦν". Ὁ Χριστός εἶναι ὁ μόνος Ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. Ἡ μετάνοια ὁδηγεῖ εἰς τήν σωτηρίαν, ἡ δέ ἀναβολή αὐτῆς εἶναι ἐκ τοῦ διαβόλου καί ἔχει ὀλέθρια ἀποτελέσματα.
Νά μήν ἀπελπιζώμεθα, ἀλλά οὔτε νά ἀναπαυώμεθα καί νά ἀναβάλλωμε τήν μετάνοιάν μας. Εἶπε Γέρων: «Ἄν σοῦ πῇ ὁ λογισμός "ἔχεις χρόνο νά μετανοήσῃς, μπορεῖς ἀκόμη καί αὔριο", ἐσύ νά τοῦ πῇς" μετανοῶ, ἀμέσως τώρα, γιατί στή μετάνοια δέν ὑπάρχει αὔριο, ἀλλά χθές"».

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Αντί για 300, να έχουμε 200 χαραμοφάηδες. Δημήτρης Νατσιός

Δημήτρης Νατσιός  Δάσκαλος Κιλκίς -Θεολόγος

«Κανείς πολιτικός δεν σκέφτεται τις μελλοντικές γενεές, γιατί το μέλλον δεν έχει εκλογική περιφέρεια»
 Χ. Κίσιγκερ, το γνωστό κάθαρ........

Στο άρθρο 51 του Συντάγματος αναγράφεται πως «ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους». Προβλέπει, δηλαδή, ο συνταγματικός νομοθέτης την δυνατότητα μείωσης του αριθμού των βουλευτών στους διακόσιους, πράγμα βεβαίως που ουδέποτε συνέβη.

Ορθόδοξοι πολίτες Ημαθίας - Πιερίας - Κοζάνης: Κ.κ. Βαρθολομαίε, επιστρέψατε στην Ορθόδοξη Παράδοση!!!

Παναγιώτατε,

 Σαν απλά και ταπεινά μέλη της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας σας γράφουμε με πολλή πίκρα και ιερή αγανάκτηση.

Μη την εκλάβετε την επιστολή μας ούτε απαξιωτικά, αλλά ούτε και περιφρονητικά, διότι είναι βγαλμένη αυθόρμητα και μέσα από την ψυχή μας.

Προβληματιστήκαμε εντονότατα για το που μας οδηγείτε τα τελευταία χρόνια και διαπιστώσαμε πως μας οδηγείτε σε ξένα μονοπάτια, δηλαδή σε καινούργιες-καινοφανείς θεωρίες, όσον αφορά την άπαξ παραδοθείσα πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ὁ Γέροντας μου Ἰσαάκ ὁ Λιβανέζος. (Μέρος Β΄). Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος.

Ραδιοφωνική συνέντευξις εἰς τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν Μητροπόλεως Κονίτσης
 Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος. Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος
(Ἡ συνέντευξις ἐδόθη στόν Πρωτοσύγγελο π. Ἰωήλ Κωνστάνταρο στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης τήν 14-07-2014)

Π. ΙΩΗΛ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Παρακαλοῦμε, π. Ἀρσένιε, ὅσο ἔχει εὐλογία, ἀναφέρατέ μας τίς κεντρικές γραμμές τῆς ἀσκήσεως, τῆς διδασκαλίας καί τοῦ τρόπου ζωῆς του, ὅπως τίς εἴδατε καί τίς βιώσατε τόσον καιρό πού παραμείνατε κοντά του.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Ὁ Γέροντας Ἰσαάκ ἦτο πολύ ἀσκητικός, νηστευτής, ἡσυχαστής. Ἦτο ἄνθρωπος πολλῆς προσευχῆς. Κυρίως ἦτο ἐραστής καί διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Ἄν καί ἦτο πολύ βιαστής, ἀπέφευγε τίς μεγάλες καί ἐπιβλαβεῖς ἀκρότητες. Ἐκρατοῦσε πολύ καλή καί λεπτή ἰσορροπία στά πνευματικά θέματα.
Πιό συγκεκριμένα, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, ὅλον τόν χρόνο, ἔτρωγε ἀλάδωτο φαγητό καί συνήθως τήν Ἐνάτη Ὥρα, μετά τόν ἑσπερινό.

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Άγιος Μάρκος Ευγενικός - ο υπέρμαχος της Ορθοδοξίας

Ο ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ   Ο ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
 
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ

       Εφέτος κλείνουν 560 έτη από την κοίμηση του εν αγίοις πατρός ημών και ομολογητού Μάρκου αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού .
      
Ο άγιος Μάρκος (κατά κόσμο Εμμανουήλ), εγεννήθη από ευσεβείς γονείς το 1392 εις την βασιλίδα των πόλεων, Κωνσταντινούπολιν. Ο πατέρας του ωνομάζετο Γεώργιος και ήτο αρχιδικαστής, σακελλίων και διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας, η μητέρα του ωνομάζετο Μαρία και ήτο θυγατέρα του ευσεβούς ιατρού Λουκά.

Άγ. Μάρκος Ευγενικός - Πάπας και Παπισμός

Πάπας και παπισμός
«Αλλ' ο λόγος του Θεού και η δύναμις της αληθείας δεν περιορίζεται, μάλλον τρέχει και καρποφορεί»  
Στόν οσιώτατο μεταξύ των ιερομονάχων και πνευματικών, και σε μένα, εν Χριστώ, πολύ ποθεινό και σεβασμιώτατο δεσπότη και αδελφό κύριο Θεοφάνη στον Εύριπο.
 
       «Οσιώτατε μεταξύ των ιερομονάχων και πνευματικών και σε μένα πολυπόθητε και σεβαστέ μου δέσποτα και αδελφέ, παρακαλώ τον Θεό να δίνη υγεία και σωματικώς στην αγιωσύνη σου, με τις άγιες ευχές της οποίας, και με το έλεος του Θεού, και εγώ υγιαίνω μέτρια στο σώμα. Να ξέρης ότι μετά την επιστροφή μας στην Κωνσταντινούπολη, επειδή ανέβηκε στο πατριαρχείο κάποιος από τους λατινόφρονες που υπέγραψαν, και μας ενοχλούσε, έφυγα από ανάγκη στην εκκλησία μου.
       Αλλά και εκεί δεν βρήκα καμία ανάπαυσι, και επειδή αρρώστησα βαρειά, και πάθαινα ζημία και πειραζόμουνα από τους ασεβείς, διότι δεν είχα εντολή επίσημη, έφυγα και από εκεί με σκοπό να φύγω για το Άγιον Όρος.

Ὁ Γέρων Γαβριὴλ τοῦ Ἁγ. Ὄρους «ξεσκεπάζει» ὅλας τὰς αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ καὶ ἐξηγεῖ διατὶ ὁ Πάπας εἶναι πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου

Ἐκ’ τοῦ Ι.Κουτλουμουσιανοὺ κελλίου τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου

Ὁ Γέρων Γαβριὴλ τοῦ Ἁγ. Ὄρους «ξεσκεπάζει» ὅλας τὰς αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ καὶ ἐξηγεῖ διατὶ ὁ Πάπας εἶναι πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου
Μία ἀποκαλυπτικὴ συνομιλία, εἰς τὴν ὁποίαν τονίζει ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν ἔχει μυστήρια, διότι δὲν εἶναι Ἐκκλησία. Χαρακτηρίζει τὸν Πάπαν Πρύτανιν ὅλων τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν, νοθευτὴν τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς Πίστεως, καινοτόμον καὶ μεταρρυθμιστὴν τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Πατερικῶν παραδόσεων.

Ο Άγιος Γέρων Παΐσιος (+1994), οι εκλογές, και το μέλλον. Μοναχού Λεοντίου Διονυσιάτου

Ο Άγιος Γέρων Παΐσιος (+1994), οι εκλογές, και το μέλλον

Μοναχός Λεόντιος Διονυσιάτης

Με μια βραχύλογη ανακοίνωση της 13ης Ιανουαρίου 2015 του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο γνωστός για την υψηλή πολιτεία του, τις προφητείες και τα πολυάριθμα θαύματά του εντός και εκτός Ελλάδος, Αγιορείτης γέροντας Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εζνεπίδης (+1994), κατετάγη και επίσημα μεταξύ των Αγίων της Ορθοδοξίας.

 Η Αγιοκατάταξη του γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου έρχεται να δώσει παρηγοριά στους πιστούς, σε μια στιγμή που η κατάσταση στην Ελλάδα προχωράει από το κακό στο χειρότερο. Η χώρα μας όπως επεσήμανε έγκαιρα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 2010 σε διακήρυξή της «ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ» είναι υπό ξένη κατοχή:
 «Από κοινωνικής πλευράς επιχειρείται μια ανατροπή δεδομένων και δικαιωμάτων και μάλιστα με ένα πρωτοφανές επιχείρημα. Τα απαιτούν τα μέτρα αυτά οι δανειστές μας. Δηλώνομε δηλαδή ότι είμαστε μια χώρα υπό κατοχή και εκτελούμε εντολές των κυρίαρχων δανειστών μας». Link

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

Όσα δεν κατάφεραν οι κατοχικές κυβερνήσεις για να φιμώσουν το ορθόδοξο διαδίκτυο, το ολοκληρώνει η Ι.Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος!

Άγ(ρ)ιο  φίμωτρο

Θέμα της ανάρτησης: Απόφαση κόλαφος της Ιεράς Συνόδου για την ελευθερία του λόγου. Τσουβαλιάζονται ενορίες, Ιερές Μονές, ιερείς και μοναχοί, που διατηρούν οποιασδήποτε μορφής μέσο στο διαδίκτυο.
Δημοσιεύσαμε με πολλή προσοχή τα ανακοινωθέντα των τριών συνεδριάσεων της Δ.Ι.Σ. και δικαιωθήκαμε με τραγικό τρόπο. Πλέον γίνεται προφανές και στον πιο καλοπροαίρετο, πως τα σπουδαία σχεδιάζονται εν κρυπτώ και παραβύστω.
Το σπουδαιότατο αυτό ζήτημα δεν περιλήφθηκε σε καμία ανακοίνωση. Η εντολή των Ιεραρχών για διαδικτυακή σιγή ασυρμάτου, με τη δαμόκλειο σπάθη της “αίρεσης” ως απειλή και στο ρόλο του δημίου τον επιχώριο Επίσκοπο, σηματοδοτεί την έλευση νέας εποχής στα Εκκλησιαστικά χρονικά.

Γιατί η Νέα Τάξη Πραγμάτων θέλει να εξολοθρεύσει την κάθε Συρία που έχει απομείνει ακόμη ελεύθερη

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

 Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 18 Ἰανουαρίου 2015

1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά τόν ἅγιο Ἀθανάσιο, Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, τοῦ ὁποίου τήν μνήμη ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, ἀγαπητοί μου, εἶναι ὁ μεγαλύτερος πατέρας τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Φωτίστηκε πολύ ἀπό τόν Θεό, ὥστε αὐτός, περισσότερο ἀπ᾽ ὅλους τούς ἄλλους κατανόησε τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τό ἐξέφρασε.
Γιά τήν ὑπεράσπιση δέ τῆς ἀλήθειας ὑπέστη διωγμούς καί ἐξορίες, πέντε τόν ἀριθμό. Εἶναι ὁμολογητής καί μάρτυρας. Στό ἀνάστημά του ἦταν κοντός. Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία τόν εἶπε «Μέγα» καί τόν παρομοίασε μέ Ἄτλαντα. Τόν εἶπε «ἄτλαντα» Ὀρθοδοξίας! Πραγματικά! Στούς ὤμους του, μόνος αὐτός, κράτησε στήν ἐποχή του ὅλη τήν πίστη!

2. Ἀπό μικρός διάβαζε πολύ τήν Ἁγία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, τόσο ὥστε, ὅπως μᾶς λέγουν οἱ βιογράφοι του, τήν ἔμαθε ἀπέξω.

“Ου χωρεί συγκατάβασις εις τα της Ορθοδόξου πίστεως” ! Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Αποστολικό Ανάγνωσμα
Κυριακή Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου. (Εβρ. ΙΓ' 7-16)

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης

Το ότι είναι ανάγκη να διδασκόμεθα από την ζωή των Αγίων μας, από την ζωή δηλαδή των προσώπων που μέσα στο χώρο τής Εκκλησίας μας κατέκτησαν τον φωτισμό και έφθασαν στη θέωση, αυτό διακηρύσσετε ξεκάθαρα στην αρχή τού Αποστολικού μας αναγνώσματος. “Αδελφοί, μνημονεύετε των ηγουμένων υμών, οίτινες ελάλησαν υμίν τον λόγον τού Θεού, ων αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής, μιμείσθε την πίστιν”.
Οι άγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος, ανήκουν στη χορεία των “ηγουμένων”, των μεγάλων Πατέρων και Διδασκάλων τής Ορθοδόξου πίστεώς μας, γι' αυτό και η Εκκλησία μας τους τιμά και τους προβάλλει ως παράδειγμα προς μίμηση απ' όλους τούς πιστούς, κυρίως όμως από τους ποιμένες που είναι υπεύθυνοι για την σωστή καθοδήγηση του ποιμνίου.

Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ.

Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς καί ἡ ἀπόδοσή του στήν νεοελληνική
Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο  Κεφ. 17, χωρία 12 ἕως 19
Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς θεραπεύει δέκα λεπροὺς

ΙΖ΄  12 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 13 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς.
14 καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. 15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, 16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; 18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; 19 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

ΑΠΟΔΟΣΗ