Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

"Ἔχει ὁ Θεὸς": Ἡ παγίδα τοῦ διαβόλου. Χριστοΰφαντος

 Χριστοΰφαντος

Ὑπάρχει μία σημαντική μερίς ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀρέσκονται νά ζοῦν μέσα εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν αἰσιοδοξίας καί ὑπεραισιοδοξίας δίχως βεβαίως νά στηρίζουν τήν νοοτροπίαν των αὐτήν εἰς ὀρθήν μετάνοιαν καί ἀντικειμενικήν βάσιν.
Βεβαίως, ὅπως ὅλοι γνωρίζωμε καί παραδεχώμεθα, ἡ αἰσιοδοξία εἰς τήν σωστήν της μορφήν ἀποτελεῖ ἀρετήν καί εἶναι ἀνάγκη νά ὑπάρχῃ εἰς τόν ἄνθρωπον. Ἀλλοίμονον δέ, ἐάν ἡ αἰσιοδοξία χαθῇ ἀπό τήν ζωήν μας. Ἄλλωστε, ἕνας πιστός εἰς τόν Χριστόν ἄνθρωπος, δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἀπαισιόδοξος καί νά τόν κατακλύζουν μαῦρα σύννεφα, ζοφερές σκέψεις, ἀλλά καί φόβοι, πού σχεδόν ποτέ δέν θά ἀντιμετωπίσῃ.

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Η κόλαση του πλούτου και η ένοχη σιωπή. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
Κυριακής ΙΒ' Ματθαίου. (Ματθ. ΙΘ' 16-26)


Φαίνεται ότι ουδέποτε θα πάψει ο πλούτος να απασχολεί την σκέψη και κυρίως να βασανίζει το “είναι” των ανθρώπων. Ένα βάσανο που κάνει τον άνθρωπο συνειδητά, τελικώς να αρνείται την ίδια του την σωτηρία. Αυτό δηλ. που βλέπουμε να συμβαίνει στην Ευαγγελική περικοπή όπου περιγράφεται η όλη αποκαρδιωτική στάση του πλούσιου νέου.
Τι να πει κανείς ή πώς να χαρακτηρίσει την όλη νοοτροπία και την τελική επιλογή τού νέου αυτού ανθρώπου, όταν από την μια εφαρμόζει (όσο το δυνατόν) τον νόμο και τις διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, όταν δείχνει τέτοια προθυμία για να συνομιλήσει με τον ίδιο τον Ιησού και να διδαχθεί από Αυτόν, και τελικώς όταν του υποδεικνύεται ο τρόπος για να εκπληρώσει τον πόθο τής τελειότητας, όταν δηλ. μπροστά του ανοίγεται η οδός της αγιότητας, αυτός απέρχεται “λυπούμενος· ην γαρ έχων κτήματα πολλά”;

Τὸ πεσμένο γεφύρι! Κυριακή ΙΒ΄Ματθαίου (†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Τὸ πεσμένο γεφύρι!
«Δὸς πτωχοῖς καὶ ἕξεις  θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ...»
Κυριακή ΙΒ΄Ματθαίου (Ματθ. ιθ΄ 16-26)

(†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Ὁ νέος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου φλέγεται, ἀγαπητοί, ἀπὸ τὸν πόθον τῆς αἰωνίου ζωῆς.  Δι’ αὐτὸ ἦλθε καὶ ἐγονάτισε μπροστὰ εἰς τὸν Κύριον καὶ ἐζήτησε νὰ μάθῃ τί πρέπει νὰ κάμῃ, διὰ νὰ κληρονομήσῃ τὴν αἰώνιον ζωήν.
Πρέπει νὰ θυσιάσῃς τὴν γῆν διὰ τὸν οὐρανόν, ἦταν ἡ ἀπάντησις.  Δὲν ἀρκεῖ ὅτι ἔχεις πόθους εὐγενικούς, οὔτε ὅτι δὲν ἔπεσες σὲ μεγάλα ἁμαρτήματα.  Εἶσαι πλούσιος φιλάργυρος καὶ ἡ καρδιά σου εἶναι προσκολλημένη εἰς τὰ ἀγαθά σου.
Ἡ αἰώνιος ζωὴ θὰ σοῦ ἀνοιχθῇ, ὅταν τὰ  ἀγαθά σου γίνουν σκαλοπάτια νὰ ἀνεβῇς εἰς τὸν οὐρανόν.  «Δὸς πτωχοῖς καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ».

Κυριακή ΙB΄ Ματθαίου. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Κυριακή ΙΒ΄Ματθαίου (Ματθ. ιθ΄16-26)
Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Εὐαγγελιστὴν Ματθαῖον, ὁμιλία ξγ΄


Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου


1. Περί Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς την Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου Α΄ (Κορ. 15,1-11)
Πραγματοποιήθηκε στίς 17-08-1980

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Ὁ πλούσιος νεανίσκος καί ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς την Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου Α΄ (Ματθ. 19, 16-30)
Πραγματοποιήθηκε στίς 06-09-1981

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Ἡ διαδικασία τῆς σωτηρίας
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς την Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου ΙΒ΄ (Α΄Κορ. 15, 1-11)
Πραγματοποιήθηκε στίς 02-09-1984

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Πηγή ἀρχείων

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου

Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς  Κυριακῆς.
 καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική.
Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο Κεφ. ΙΘ, χωρίο 16 ἕως 26

Ὁ πλούσιος νέος

16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; 17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεὸς. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν, τήρησον τὰς ἐντολάς.  
18 λέγει αὐτῷ· Ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε· Τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις,
19 τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ;
 21 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.
22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους Θ´ 1 - 7

Πρός Ἑβραίους Θ´ 1 - 7
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

1 Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον κοσμικόν. 2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια. 3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων, 4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, 5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος.

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Ολέθριες φιλίες και ξενίες. Δημήτρης Νατσιός

 Δημήτρης Νατσιός  Δάσκαλος Κιλκίς -Θεολόγος

Απρίλιος του 1993, στον «Αστέρα» Βουλιαγμένης, συνεδριάζει η γνωστή «Λέσχη Μπίλντεμπεργκ», μασωνικό παρακλάδι, εκκολαπτήριο πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν και οι ανατέλλοντες τότε αστέρες της πολιτικής μας ζωής, Θεόδωρος Πάγκαλος και Αντώνης Σαμαράς.
Τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο υπουργός εξωτερικών Κρίστοφερ, ο οποίος ανήγγειλε στους εμβρόντητους Έλληνες δημοσιογράφους ότι εντός των προσεχών έξι μηνών θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα.

Ἡ Κόνιτσα τίμησε τὴν μνήμη τοῦ Ἐθναποστόλου καὶ Ἰσαποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Φωτογραφίες

  Με λαμπρότητα η Ιερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης εόρτασε την μνήμη του Εθνοϊεραποστόλου και Ισαποστόλου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων ήταν ο περικαλλής Ιερός Ναός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην Κόνιτσα.
Το Σάββατο 23 Αυγούστου, στις 19:00, τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου – ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο αναφερόμενος στον εορταζόμενο Άγιο – και συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Καστορίας κ. Σεραφείμ, Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου και Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέου.

«Νὰ δώσουν οἱ πολιτικοί μας ὅραμα πνευματικό. Νὰ μιλήσουν γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα. Νὰ τονώσουν τὴν πίστη καὶ ἰδιαίτερα στὶς καρδιὲς τῶν νέων μας».

  (Σύντομη ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Ἀνδρέου κατὰ τὴν Λιτανεὶα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στὴν Πλατεῖα τῆς Κονίτσης (23.8.2014)


Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Ἀσθενὴς ἐν ἁμαρτία καὶ ὑγιεῖς ἐν μετανοία. Χριστοΰφαντος

 Χριστοΰφαντος

Ποῖος εἶναι ὁ λόγος πού μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός; Τήν ἀπάντησιν μᾶς τήν δίδει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής: «Ὁ Θεός μᾶς ἐδημιούργησε, διά νά γίνωμε κοινωνοί τῆς Θείας Φύσεως καί μέτοχοι τῆς ἀϊδιότητός Του καί νά ἀναδειχθοῦμε ὅμοιοί Του μέ τήν κατά Χάριν θέωσιν, διά τήν ὁποίαν ἔχουν συσταθῆ καί παραμένουν ὅλα τά ὄντα καί ἔχουν παραχθῆ καί γίνει ὅλα τά μή ὄντα»(1).
Διά νά μή χάσωμε τήν μεγίστην αὐτήν δωρεάν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, πρέπει νά θεραπευθοῦμε ἀπό τήν ἀσθένειαν τῆς ψυχῆς μας, πού εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι μία λανθασμένη ἤ μία ἄτοπη κίνησις πού κάνει ὁ ἄνθρωπος καί πού διά νά τήν διορθώσῃ χρειάζεται μία τυπική «συγγνώμη».

Ἡ Κυριακὴ κατὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ. Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἰερεμία

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας 
 

1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, 24 Αὐγούστου, ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη ἑνός μεγάλου ἁγίου, τοῦ ἱερομάρτυρα καί ἱσαποστόλου ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἦταν ἕνας ἁγιορείτης ἱερομόναχος, ὁποῖος ὑπέφερε ἀκούγοντας ὅτι πολλοί χριστιανοί στό δουλωμένο ἑλληνικό μας γένος, ἀκατήχητοι ὄντες, ἀλλαξοπιστοῦσαν· καί γι᾽ αὐτό, μέ τήν εὐχή τῶν Γεροντάδων του, ἔφυγε ἀπό τό Μοναστήρι καί ἔπεσε σέ μία ἱεραποστολική περιπέτεια, ὁποία τόν ἔβγαλε στό μαρτύριο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Τό ἱεραποστολικό του ἔργο πέτυχε ἀπόλυτα, γιατί εὐλογήθηκε πλούσια ἀπό τόν Θεό. Καί εὐλογήθηκε πλούσια γιατί εἶχε καλά κίνητρα καί ἐνεργεῖτο καλῶς. Τό κίνητρο τῆς ἱεραποστολῆς τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἦταν ἡ ἀγάπη στό λαό τοῦ Θεοῦ. 

Επιστολή-κραυγή αγωνίας 34 ακαδημαϊκών σε Α.Σαμαρά για αντιρατσιστικό και λαθροεισβολή

"Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Η Ελληνική πολιτεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την κατασκευή και λειτουργία τεμένους στο Βοτανικό, προφανώς για να ασκείται κρατικός έλεγχος σε αυτό. Όμως στην πραγματικότητα αυτή η κίνηση, γινόμενη υπό την πίεση της Τουρκίας και των Μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, επαυξάνει σοβαρά τους κινδύνους που διατρέχει η χώρα μας από το τεράστιο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης.

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

24 Αυγούστου (Διακομιδή Σκηνώματος) : Η εορτή του Αγίου Διονυσίου, πολιούχου Ζακύνθου. (17 Δεκεμβρίου η κοίμησις)

Στις 24 Αυγούστου η Ζάκυνθος εορτάζει τον πολιούχο της Άγιο Διονύσιο και συγκεκριμένα εορτάζει την διακομιδή παραλαβή του άφθαρτου και Σεπτού σκηνώματός του, (1717) για να προστατευτεί από τους πειρατές.


Απολυτίκιον (24ης Αυγούστου). Ήχος α'.

Δεύτε πάντες εγκωμίων καταστέψωμεν άσμασι, την του πανιέρου Λειψάνου, Διονυσίου του μάκαρος μετάθεσιν και γαρ παρά Θεού, ηξίωται μεγίστων δωρεών, τοις αιτούσι του βραβεύειν, ιατρείας ψυχών και σωμάτων τε. Όθεν δόξαν προσοίσωμεν Θεώ, και ύμνον αναπέμψωμεν, τω ημίν δεδωκότι, φρουρόν αυτόν τε και πρύτανιν.

Κοντάκιον. Ήχος δ'. Επεφάνης σήμερον.

Εορτάζει σήμερον, νήσος Ζακύνθου, και γεραίρει άσμασι, την σεβασμίαν εορτήν του Σου Λειψάνου επάνοδον, ω ιεράρχα σοφέ Διονύσιε.

Βασικά θεολογικά και ηθικά θέματα στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ *

       Εἶναι εὐλογία, Σεβασμιώτατε, σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, νὰ ἔχουμε ἐδῶ διδάσκαλο τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Αὐτὴν τὴν προχωρημένη ὥρα ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς θὰ ἔλεγε: «Τώρα τί κἀνουμε, Χριστιανοί μου; Φθάνουν αὐτὰ ποὺ σᾶς εἶπα;». Φθάνουν αὐτὰ ποὺ ἀκούσαμε τόσες ὧρες τώρα, καὶ κοντεύει ἡ ἀντοχή μας νὰ ἔρθει στὸ τέλος της; «Ἔχω, λοιπὸν τώρα, λέει, δύο λογισμούς. ὁ ἕνας μοῦ λέγει. φθάνουν αὐτὰ ὁποὺ εἶπες εἰς τοὺς Χριστιανοὺς καὶ σήκω κομμάτι αὐγή, πήγαινε σὲ ἄλλο μέρος ν' ἀκούσουν κι ἄλλοι Χριστιανοί, ὁποὺ δὲν ἤκουσαν καμμίαν φορὰν λόγον Θεοῦ. Ὁ ἄλλος λογισμὸς μοῦ λέγει. ὄχι μὴν πηγαίνης.

«Ἀγρίανε τὸ Γένος μας» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός). Μητροπολίτου Κονίτσης Ἀνδρέα

 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Ἔχουν περάσει περισσότερα ἀπὸ διακόσια (200) χρόνια ἀπὸ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Παρὰ ταῦτα ἡ μνήμη του, οἱ Διδαχές του, οἱ προφητεῖες καὶ οἱ ὁμιλίες του ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ζοῦν στὴν μνήμη καὶ στὴν ψυχὴ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Ἔζησε καὶ ἔδρασε σὲ δύσκολους καιροὺς καὶ σὲ χρόνια δίσεκτα, ὅταν ὁ Τοῦρκος κυριαρχοῦσε στὰ Βαλκάνια. Ἡ καταπίεση τῶν χριστιανῶν, μεγάλη, κυρίως μὲ τὶς βαρειὲς φορολογίες. Γι' αὐτό, καὶ ἀρκετοὶ χριστιανοί, μὴ ἀντέχοντας αὐτὴν τὴν τυραννία, ἀλλαξοπιστοῦσαν καὶ γινόντουσαν μουσουλμᾶνοι, γιὰ νὰ περισώσουν τὴν περιουσία τους καί, κάποτε, καὶ τὴν ζωή τους.

Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα γιὰ τὴν ἄσεμνη ἐνδυμασία τῶν γυναικὼν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας 

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 24 Αὐγούστου 2014

1. Ἀδελφοί μου χριστιανοί, τό κήρυγμά μου αὐτό τό γράφω ἀργά καί καθυστερημένα, ἐνῶ ἔπρεπε νά τό γράψω ἀπό τήν ἀρχή τῆς θερινῆς περιόδου καί ἔπρεπε ἀκόμη νά τό γράψω ἀπό προηγούμενα χρόνια. Τό θέμα τοῦ κηρύγματος εἶναι γιά τήν ἄσεμνη ἐνδυμασία τῶν γυναικῶν στούς ἱερούς Ναούς.
Ὁ ἱερός Ναός, ἀδελφοί μου, λέγεται ἔτσι γιατί εἶναι κατοικία τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τό ρῆμα «ναίω», πού ἑρμηνεύεται κατοικῶ, παράγεται ἡ λέξη «ναός», πού σημαίνει κατοικία. Ἀλλά πῶς εἶναι ὁ Ναός κατοικία τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ παρών; Ναί! Πανταχοῦ παρών εἶναι ὁ Θεός, ἀδελφοί μου, ἀλλά στόν Ναό εἶναι καί σωματικά παρών. 

Σε ποιάν αλήθειαν ομολογούμεν; Νίκος Χειλαδάκης

 Νίκος Χειλαδάκης Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

 «Η Εκκλησία είναι καθολική εις πάντα τα μέρη αυτής. Έκαστον των μελών της, όχι μόνον ο κληρικός αλλά και πας λαϊκός καλείται να ομολογεί και να υπερασπίζει την αλήθειαν της παραδόσεως και να αντιτάσσεται και προ αυτούς ακόμη τους Επίσκοπους, εάν ούτοι πίπτουν εις αίρεσιν.»
Από «Η Μυστική Θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας», του Vladimir Lossky.

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Χρεωστικός εγκλωβισμός ή απελευθέρωση αγάπης; Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα 
Κυριακής ΙΑ' Ματθαίου. (Ματθ. ιη΄ 23-35)

            Το ότι ο Θεός συγχωρεί τον άνθρωπο ό,τι κι αν έχει διαπράξει, όταν φυσικά ο ίδιος ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ζητήσει συγχώρεση, αυτό αποτελεί αδιαπραγμάτευτη πραγματικότητα.
Το πρόβλημα όμως ανακύπτει όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί ή μάλλον δεν θέλει να συγχωρέσει τον “σύνδουλό του”, τον συνάνθρωπό του.
            Αλλά τί ακριβώς συμβαίνει και ενώ ο Θεός λησμονεί, ο άνθρωπος αρνείται αυτή την λυτρωτική για τον ίδιο πράξη;
            Η παραβολή των μυρίων ταλάντων την οποία θα ακούσουμε στην Ευαγγελική περικοπή, φωτίζει το θέμα και τονίζει την κατάληξη όσων αρνούνται και στο σημείο αυτό να μιμηθούν τον Θεό και να ξεδιπλώσουν την αγάπη τους.

Ομιλία π Αθανασίου Μυτιληναίου στην Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου


Ομιλία του π. Αθανασίου Μυτιληναίου κατά την Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου.
 
Περί συγχωρήσεως (δ. 25'). (30-08-1981)Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)


Πηγή αρχείου arnion.gr

Οι αμαρτίες μας. Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου (Ματθ. 18,23-35). Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

Οἱ ἁμαρτίες μας

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ακούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱε ρὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο. Εἶνε μία ἀπὸ τὶς ὡ ραῖες παρα βολὲς ποὺ εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Λόγια ἀθάνατα. Τί λέει ἡ παραβολή;

Ἦταν ἕνας καλὸς βασιλιᾶς καὶ στὸ παλάτι εἶχε δούλους. Αὐτοὶ ἔκαναν τὶς ἐργασίες ποὺ τοὺς ἀνέθετε καὶ βρίσκονταν σὲ συνεχῆ δοσοληψία μὲ τὸ βασιλικὸ ταμεῖο. Κάποτε ἦρθε ἡ ὥρα νὰ κάνῃ ὁ βα σιλιᾶς λογαρια σμὸ μαζί τους. Κάλεσε ἕναν ἀπ᾽ αὐτοὺς κι ἄνοιξαν τὰ βιβλία.
Ὁ δοῦλος βρέθηκε ὅτι χρωστοῦσε στὸ βασιλιᾶ ὄχι χίλιες ἢ δυὸ καὶ τρεῖς καὶ πέντε χιλιάδες, ἀλλὰ ἕνα ὑπέρογκο ποσό· τὸ εὐαγγέλιο λέει ὅτι ἦ ταν «μύρια τάλαντα» (Ματθ. 18,24).

Τὸ χαμένο στεφάνι! Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας.

Τὸ χαμένο στεφάνι!
«Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδούλόν σου ὡς καὶ ἐγὼ σὲ ἠλέησα;»
Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου (Ματθ. ιη΄ 23-35)

(†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Συγκλονιστικὴ  ἡ σημερινὴ παραβολή, ἀγαπητέ ἀναγνῶστα. Μέσα εἰς ὀλίγας γραμμὰς ὁ Κύριος παρουσίασεν ὀλοζώντανα τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ, παρέστησεν ἀνάγλυφα τὴν σκληροκαρδίαν τῶν ἀνθρώπων, ἐζωγράφισε μὲ ἔντονα χρώματα τὰς δραματικὰς συνεπείας τῆς ἀνθρωπίνης κακότητος καὶ καθώρισε τὴν χρυσὴν γραμμὴν τῆς ἀνεξεκακίας καὶ συγγνώμης, ποὺ ὀφείλουν ὅλοι νὰ ἀκολουθήσωμεν.
Εἰς ἐποχὴν συγκρούσεων, αἱματοχυσίας, ἀνατροπῶν καὶ ἀνταγωνισμῶν, ὅπως εἶναι ἡ περίοδος τῶν τελευταίων ἐτῶν, ποὺ ἐζήσαμεν καὶ ζῶμεν, εἶναι πολὺ ἀναγκαῖον νὰ ἀκούωνται μερικαὶ ἀλήθειαι, αἱ ὁποῖαι, διότι ἀκριβῶς διετυπώθησαν ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀποτελοῦν αἰώνια συνθήματα καὶ διδάγματα, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκούσῃ, νὰ παραδεχθῇ καὶ νὰ ἐφαρμόσῃ ὁ ταραγμένος καὶ κουρασμένος σύγχρονος ἄνθρωπος.  Διότι, ὅταν ὁμιλῇ ὁ Θεός, ὀφείλομεν ἡμεῖς νὰ πειθαρχῶμεν.

Κυριακή ΙΑ΄Ματθαίου. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου (Ματθ. ιη΄, 23-35)
Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Εὐαγγελιστὴν Ματθαῖον, ὁμιλία ξα΄

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου

Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς  Κυριακῆς.
 καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική.
Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο Κεφ.18, χωρίο 23 ἕως 35
Η παραβολή του πονηρού δούλου

ΙΗ΄ .23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.  
25 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. 26 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι ἀποδώσω.  
27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 28 ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις.  
29 πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι. 30 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.  

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Κορινθίους α. θ´ 2 – 12

Ἐπιστολή Α´ Κορινθίους α. θ´ 2 – 12
 καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. 3 ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί. 4 Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; 5 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς;
 6 ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι; 7 τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;  

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Εκδήλωση της Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως στην Κόνιτσα για τα 300 χρόνια από την γέννηση του Αγ. Κοσμά

Πρόγραμμα Εκδηλώσεως

Δήλωση Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέα γιά τό ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο

Ἀριθ. Πρωτ. 63                                                         Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 21ῃ Αὐγούστου 2014
   
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :

«Μέ ὀδυνηρή ἔκπληξη πληροφορήθηκα ὅτι αὔριο κατατίθεται κατεπειγόντως, στό θερινό τμῆμα τῆς Βουλῆς, τό περιβόητο “ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο” γιά νά ψηφισθῇ αὐθημερόν καί νά γίνῃ, ἔτσι, νόμος τοῦ Κράτους.
Ἐάν κάποιος συνέλληνας ἀρνηθῇ, ἄς ποῦμε, τό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα, ὁ ἀριθμός τοῦ ὁποίου ἀμφιλέγεται, διατρέχει τόν κίνδυνο νά τοῦ ὑποβληθοῦν μηνύσεις ἀπό ἐνδιαφερόμενους Ἑβραίους! Ὅμως, μέ τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τοῦ Πόντου, τί γίνεται;

'Επιστολή Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἰερεμία πρός τόν Πρωθυπουργό γιά τό ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας 

Δημητσάνα, 21 Αὐγούστου 2014

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

Νοιώθω δυνατή τήν ἀνάγκη τῆς ψυχῆς μου, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὡς Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος καί ὡς Ἕλληνας πολίτης, τέκνον ἥρωος ἀλβανικῶν ὀρέων, θυσιασθέντος γιά τήν πατρίδα σέ ἡλικία 25 ἐτῶν, νά σᾶς γράψω τήν παροῦσα σύντομη ἐπιστολή μου, γιά νά διαμαρτυρηθῶ καί ἐγώ γιά τόν ἄθλιο καί ἐλεεινό ἀντιρατσιστικό λεγόμενο νόμο πού σπεύδετε νά ψηφίσετε καί νά ἐπιβάλετε στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα.

'Επιστολή Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ πρός τόν Πρωθυπουργό γιά τό ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπέστειλε πρός τόν Πρωθυπουργόν  κ. Ἀ. Σαμαρᾶν τήν ἀκόλουθον ἐπιστολήν σχετικῶς μέ τό νομοσχέδιο: Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


᾿Αριθ. Πρωτ. 940                                     ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 20ῃ Αὐγούστου 2014


Πρός

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Παρέλαση υπερηφάνεις ή αυτοαφανισμός; Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης 

Οπωσδήποτε δεν ήταν κι αυτό τυχαίο, αφού τίποτε στη ζωή μας δεν έρχεται “εική και ως έτυχεν”. Και το σημειώνω αυτό διότι καθώς μία των περασμένων ημερών σκεπτόμουν τις σύγχρονες κοινωνικές πληγές που μαστίζουν τον κόσμο ολόκληρο, και καθώς έπεσε ο κονιορτός των “περιέργων” παρελάσεων στην πρωτεύουσα και στην συμπρωτεύουσα, έλαβα μια επιστολή. Μια συγκλονιστική επιστολή, όπως και οι ίδιοι θα διαπιστώσετε στην συνέχεια, από μία πολύ πονεμένη ψυχή.

"Θεέ μου, πάρε με!" (παιδαγωγική μεταθανάτια εμπειρία)

 Πόσοι ἄνθρωποι σὲ δύσκολες στιγμὲς δὲν τὸ λένε!

Οἱ περισσότεροι ὅμως δὲν γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἁμαρτία κι ὅτι ἀποτελεῖ ἔλλειψη ὑπομονῆς κι ἐλπίδας στὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἀκόλουθο ὅμως περιστατικό, τὸ βεβαιώνει ξεκάθαρα. Τὸ διηγήθηκε μὲ πολλὴ ταπείνωση καὶ συναίσθηση ἕνας σεβαστὸς ἱερέας, ὁ ὁποῖος ἔχει πνευματικὰ παιδιὰ καὶ στὴν ἐπαρχία καὶ στὴν Ἀθήνα.

Εἶπε: «Ἐγώ, ἀφ᾽ ὅτου ἔγινα ἱερέας, μὲ κυνήγησε ἡ συκοφαντία (τὸ σύγχρονο μαρτύριο). Πότε μὲ τὸν ἕναν τρόπο, πότε μὲ τὸν ἄλλον, μὲ πίκραιναν καὶ μὲ καταρράκωναν πολλοί, μὲ ψευδεῖς κατηγορίες. Αὐτὸ γινόταν ἐπανειλημμένα. Τόσο πόνεσα καὶ τόσο κουράστηκα, ποὺ λύγισα κι ἀρκετὲς φορὲς εἶπα: “Θεέ μου, πάρε μέ!”. Καὶ τελικά, μὲ πῆρε!...».

Ιράκ. Ο Παράδεισος που έγινε κόλαση. Γεώργιος Παπαθανασόπουλος

Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Κάθε μέρα και πληθαίνουν οι φρικιαστικές περιγραφές για τα βάσανα και τη γενοκτονία των χριστιανών στο Ιράκ από τους τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Σουλτανάτου». Μπρος σ’ αυτές ωχριά η πιο αρρωστημένη, η πιο εγκληματική φαντασία. Στο Ιράκ,  στον τόπο όπου τοποθετείται ο Παράδεισος  - Εδέμ και από όπου ξεκίνησε η Ιστορία του ανθρώπου, βιώνεται σήμερα η κόλαση και κυριαρχεί ο θάνατος.
            Ο Χριστιανισμός στο Ιράκ διαδόθηκε από τον 1ο αιώνα.

Τι συμβαίνει όταν ένα ιδανικό γίνεται εμπόρευμα; Μάρω Σιδέρη

Τα έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές που στο άκουσμά τους σπάνια πια αισθανόμαστε ρίγη: Ελευθερία, Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Αξιοπρέπεια, Συνέπεια, Ειλικρίνεια, Φιλοπατρία. Τα έχουμε ακούσει ως υπόσχεση από βρώμικα χείλη και βρώμικα μυαλά, τα έχουμε χρησιμοποιήσει και οι ίδιοι με βρώμικα χείλη και βρώμικες σκέψεις, ώστε στα αφτιά μας φτάνουν πια σαν ένας μονότονος ήχος: μπλα-μπλα-μπλα!
Κι όμως δε θα έπρεπε να ήταν μπλα-μπλα. Θα έπρεπε να ανατριχιάζουμε όταν τα ακούμε, να ανατριχιάζουμε όταν τα ψελλίζουμε: είναι Αξίες χωρίς τις οποίες δεν υπάρχουμε ως άνθρωποι, ούτε ως κοινωνίες.

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Ανοχή και δικαιοσύνη. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα 
Κυριακής Ι' Ματθαίου.  (Ματθ. Ιζ' 14-23)
Η Ευαγγελική περικοπή της δεκάτης Κυριακής του Ματθαίου, μας περιγράφει κατά τρόπο συγκλονιστικό τη θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου. Όσοι έζησαν παρόμοιες καταστάσεις και είδαν ανθρώπους να βασανίζονται από τα ακάθαρτα δαιμόνια, αυτοί μπορούν να αισθανθούν κάπως το βάσανο του νέου και τον πόνο του πατέρα, ο οποίος «γονυπετών» παρακαλεί τον Κύριο Ιησού και ταυτοχρόνως ομολογεί την απιστία του, ζητώντας το χάρισμα της πίστεως...
Φυσικά ο Κύριος ο οποίος ήλθε «ίνα λύσει τα έργα του διαβόλου», και στην περίπτωση αυτή «επετίμησεν το δαιμόνιον και εξήλθεν αυτού και εθεραπεύθη ο παις από της ώρας εκείνης» (Ματθ. ΙΖ ΄ 18).

Ἡ κλωστή! Κυριακή Ι΄ Ματθαίου. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας


Ἡ κλωστή!
«Καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης».
Κυριακή Ι΄ Ματθαίου. (Ματθ. ιζ΄ 14-23)

(†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Μὲ καρδιὰ ματωμένη καὶ ψυχὴ τραυματισμένη ἀπὸ τὰ ἀδυσώπητο μαχαίρι τοῦ πόνου ἔρχεται ὁ δυστυχισμένος πατέρας πρὸς τὸν Κύριον.  Σέρνει ἀπὸ τὸ χέρι ἕνα παιδί. Εἶναι ἀξιολύπητο. Μόνον γονεῖς, ποὺ εἶχαν τὴν πικρίαν νὰ κρατοῦν στὴν ἀγκαλιὰ των ἀτυχῆ καὶ ἀνάπηρα πλάσματα, μόνον αὐτοὶ ἠμποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν ἀκριβῶς τὸ ψυχικὸν δρᾶμα αὐτοῦ τοῦ πατέρα, ποὺ εἶναι ἀναγκασμένος νὰ ἀντικρύζῃ κάθε ἡμέραν τὸ κωφὸν, τὸ ἄλαλον, τὸ ἀφρίζον, τὸ συναταρασσόμενον σπλάχνον του, χωρὶς νὰ ἠμπορῇ νὰ τὸ ἀνακουφίσῃ, νὰ τὸ σώσῃ.
Γονυπετεῖ ἐμπρὸς εἰς τὸν Κύριον, «Δέομαί σου, ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν υἱόν μου».  Λυπήσου με, Κύριε. Ἕνα τὸ ἔχω. Ἡ καρδιὰ μου κάθε στιγμὴ κομματιάζεται.

Κυριακή Ι΄Ματθαίου. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Κυριακή Ι΄Ματθαίου (Ματθ.ιζ΄14-23)
Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστὴν

Κυριακή Ι’ Ματθαίου. Η δύναμη της πίστης. Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς

Κυριακή Ι’ Ματθαίου

Από τη δημιουργία του κόσμου και του χρόνου όλοι οι λαοί της γης πίστευαν πως υπάρχει πνευματικός κόσμος, αόρατα πνεύματα.
Πολ­λοί άνθρωποι όμως απομακρύνθηκαν από τη θεωρία αυτή κι αποδίδουν μεγαλύτερη δύναμη στα πονηρά πνεύματα, παρά στα αγαθά. Με την πάροδο του χρό­νου θεοποίησαν τα πονηρά πνεύματα, έχτισαν ναούς προς τιμή τους, προσέφεραν θυσίες και προσευχές και κατέφευγαν σ' αυτά για κάθε πρόβλημά τους.
Όσο περνούσαν τα χρόνια πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τελείως την πίστη τους στα αγαθά πνεύματα κι αφέ­θηκαν να πιστεύουν μόνο στα πονηρά, στους «κακούς θεούς», όπως τα ονόμαζαν.
Ο κόσμος αυτός έμοιαζε πια με στάδιο, όπου άνθρωποι και πονηρά πνεύματα ανταγωνίζονταν μεταξύ τους. Τα πονηρά πνεύματα βασάνιζαν τους ανθρώπους όλο και περισσότερο, τους τύφλωναν πνευματικά, μόνο και μόνο για να σβήσουν από τη μνήμη τους την ιδέα του καλού Θεού και της μέγιστης και θεόσδοτης δύναμης των αγαθών πνευ­μάτων.

Ὁμιλίες (3) π.Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Ι΄ Ματθαίου


1. Ἡ ἀπιστία καί τά αἴτιά της
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς τήν Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (Ματθ. 17, 14-23)
Πραγματοποιήθηκε στίς 04-09-1983

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Ἀνατομία τῆς Ἐποχῆς
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς τήν Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (Ματθ. 17, 14-23)
Πραγματοποιήθηκε στίς 19-08-1984

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Ἀντιμετώπισις τῶν Δαιμόνων
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς τήν Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (Ματθ. 17, 14-23)
Πραγματοποιήθηκε στίς 11-08-1985

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κυριακή Ι΄ Ματθαίου

Κυριακή Ι΄ Ματθαίου
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς  Κυριακῆς.
 καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική.
Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο Κεφ.17, χωρίο 14 ἕως 23

Θεραπεία ἑνὸς σεληνιαζομένου παιδιοῦ

ΙΖ΄.14 Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 15 Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.
17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. 18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 20 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Κορ α. δ´ 9 – 16


  Ἐπιστολή Α´ Κορ. δ´ 9 – 16
 καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

9 δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι.
11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν 12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν,

«Αὔγουστος : Ὁ μήνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου».

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Ὅλοι οἱ μῆνες τοῦ χρόνου ἔχουν τὶς ὀμορφιές τους καὶ τὰ καλά τους. Ὅμως, ὁ Αὔγουστος, ἡ καρδιὰ τοῦ καλοκαιριοῦ, ἔχει μιὰ ἰδιαίτερη χάρη καὶ εὐλογία. Γιατὶ ὁλόκληρο τὸν μῆνα αὐτό, ἰδιαιτέρως δὲ τὶς δέκα πέντε πρῶτες ἡμέρες, τιμᾶται τὸ σεπτὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας μας.

Ἐγκύκλιος Δεκαπενταυγούστου Μητροπολίτου Αἰτωλίας Κοσμᾶ

«Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί…»  (Λουκ. α’, 48)    
      Σήμερα, ἀγαπητοί, ἑορτή τῆς κοιμήσεως καί τῆς μεταστάσεως τῆς Παναγίας μας, ἡμέρα τιμῆς, δόξης καί μεγαλείου τῆς μεγάλης μας μητέρας, ἄς θυμηθοῦμε αὐτή τήν προφητεία, τήν ὁποία ἡ κυρία Θεοτόκος εἶπε στή συγγένισσά της Ἐλισάβετ, τήν μητέρα τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
«Ἄπό τώρα θά μέ μακαρίζουν ὅλες οἱ γενεές».
            Αὐτή ἡ προφητεία, τήν ὁποία μέ τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶπε ἡ ταπεινή Παναγία μας, πραγματοποιήθηκε καί συνεχῶς πραγματοποιεῖται ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα.
            Σέ ἐκείνη τήν ἐπίσκεψι, ἡ Ἐλισάβετ ὁμολόγησε ὅτι τό κυοφορούμενο βρέφος της, ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ἐσκίρτησε καί ἐπροσκύνησε «τό φῶς τό ἀληθινό» (Ἰω. α΄, 9), «τό φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω. η΄, 12), «τόν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης» (Μαλα χ. δ΄, 2), τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τόν ὁποῖο περιέκλειε μέσα της ἡ Παναγία.

Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

Εις την Πάνδοξον Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών και Παναχράντου Θεοτόκου. Αγ. Νικόλαος Καβάσιλας

Kανείς νομίζω δεν αγνοεί ότι σπουδαιότερος αγώνας ρητορικής εγκωμιαστικού λόγου δεν μπορεί να υπάρξη από αυτόν εδώ, εάν βέβαια ήθελε προσπαθήσει κανείς να τηρήση τα καθιερωμένα και πρέποντα.
Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι τόσο περισσότερο να επιδιώξω στην προκειμένη περίσταση τον πρέποντα λόγο, όσο νομίζω ότι όλοι μεν οι άνθρωποι οφείλουν ασφαλώς αυτό τον άθλο των εγκωμίων προς την Παρθένο, πλην όμως ούτε είναι καν δυνατόν να ελπίζουν ότι θα ανταποκριθούν με τα εγκώμιά τους στο μεγαλείο της πραγματικότητας.

Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι δυνατόν να μας κατηγορήσουν για τόλμη. Γιατί πού υπάρχει τόλμη; Το να καταπιάνεται βέβαια κανείς με υψηλά θέματα και να εγκαταλείπη την προσπάθεια εμπρός στο ενδεχόμενο μιας ήττας δεν θα ήταν λογικό.

Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου


Εἰς τήν Παραμονήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ἀγρυπνίᾳ.
1. Κοίμησις – Ταφή – Ἀνάστασις – Ἀνάληψις – Θεοτόκου. (δ. 21') (14-08-1980)

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Εἰς τόν Ἑσπερινόν.
Ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν κατά ἰδανικόν τρόπον εἰς τό Πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. (δ. 29') (14-08-1980)


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου- Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.
Προτυπώσεις καί ἀπεικονίσεις εἰς τήν Π. Δ. (δ. 23') (15-08-1980)Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Πηγή ἀρχείων arnion.gr