Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

«Ὑπὲρ τῶν μεγίστων ἡ μάχη». Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη

 Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Μπροστά στόν κίνδυνο τοῦ ἐχθροῦ, οἱ ἄνθρωποι γιά πάντα ἀντιστέκονται καί δίνουν τή μάχη. Δέ μένουν ἀδρανεῖς καί ἀμέριμνοι. Ὁ ἀρχαῖος ποιητής μᾶς παραδίδει τό σύνθημα τοῦ ξεσηκωμοῦ γιά τήν Πατρίδα, ὅταν φωνάζει: «Ἴτε παῖδες Ἑλλήνων… Νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών»! Δέν ἀποκλείεται ὁ μέγας θεολόγος καί ποιητής Ἅγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός, ὡς ἄριστος σπουδαστής τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν, νά τό εἶχε μελετήσει καί γνωρίσει, γιά νά γράψει τό πιό πάνω δικό του σύνθημα: «ὑπέρ τῶν μεγίστων ἡ μάχη», πού ἀπευθύνεται στούς χριστιανούς. Τώρα, σάν νά λέει, πού γίναμε χριστιανοί, βρήκαμε τό Σωτῆρα Χριστό καί σωθήκαμε. Ἀλλά θά ᾽χουμε στήν πορεία τῆς ζωῆς μας, ὁρατούς καί ἀόρατους ἐχθρούς καί θά πρέπει νά δώσουμε μάχες πνευματικές.
Αὐτό ἀκριβῶς τονίζει καί ὁ θεῖος Παῦλος: "Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα, ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου...» (Ἐφ. ΣΤ΄ 12).Ἡ διεξαγωγή τῆς δικῆς μας μάχης γίνεται γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν «μεγίστων». Καί ποιά εἶναι τά «μέγιστα»; Ἀσφαλῶς, ἡ ὁμολογία καί ἀπολογία τῆς Χριστιανικῆς μας Πίστης. Ἡ εὐσέβεια, ἡ λατρεία καί οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Μή ξεχνᾶς ὅτι, «στρατιώτης εἶ Χριστοῦ», λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, καί «εὐχή, τό ὅπλον ἡμῶν τό ἀκαταγώνιστον».Ἡ προσευχή εἶναι τό ἀσυναγώνιστό μας ὅπλο. Ἀπευθυνόμενος ἰδιαίτερα πρός τούς νέους, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, δίνει θαυμάσιες συμβουλές, χρήσιμες γιά ὅλους: «Νέος εἶ; Στῆθι κατά τῶν παθῶν». Εἶσαι νέος; Κάνε ἀντίσταση ἐνάντια στά πάθη σου. Καί συνεχίζει: «Πᾶσαν ἁγνίσωμεν αἴσθησιν...Μηδέν εἴδωλον πορνικόν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς φέρωμεν ἐκ φιλοπόνου θέας καί περιέργου». Νά καθαρίσουμε καί ἐξαγνίσουμε τίς αἰσθήσεις μας. Νά μή βλέπουμε μέ περιέργεια πορνικές καί σεξουαλικές εἰκόνες... «Φωτισθῶμεν ἀκοήν, φωτισθῶμεν γλῶσσαν. Καθαρθῶμεν ἁφήν, γεῦσιν, λάρυγγα»... Πόσο σοφές σκέψεις καί συμβουλές! Λές καί ζοῦσε στίς μέρες μας μέ τίς τηλεοράσεις καί τά διαδίκτυα καί τά βίντεο!… μέ τίς χυδαῖες καί ἄθλιες διαφημίσεις καί εἰκόνες καί ἀνωμαλίες καί διαστροφές, ἀπ᾽ τίς ὁποῖες, δυστυχῶς, δέ μποροῦν νά ξεφύγουν οὔτε τά παιδιά! Σάν ἔμπειρος πολεμάρχης ὁ θεῖος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, καί γνώστης τῶν τεχνασμάτων τοῦ Διαβόλου, δίνει θάρρος στόν ἀγωνιστή καί μαχητή τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ, καί τοῦ λέγει: «Φοβεῖταί σε μετά τοῦ ὅπλου μαχόμενον».Ὁ Διάβολος ὅσο σέ βλέπει ἑτοιμοπόλεμο καί μέ τ᾽ ὅπλο στό χέρι –τό ὅπλο τό πνευματικό– ἐκεῖνος φοβεῖται καί τρέμει. Κάποτε, βαδίζοντας ὁ Κύριος πρός τήν Ἱερουσαλήμ, κάποιος τοῦ ἔθεσε τό ἐρώτημα: «Εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι;».Ὁ Κύριος ὅμως, ἀντί νά ἱκανοποιήσει τήν περιέργειά του, ἀπάντησε: «Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διά τῆς στενῆς πύλης» (Λουκ. ΙΓ΄ 23-24).Ἡ  πνευματική ζωή εἶναι ἀγώνας καί μάχη.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 2007 24 Ἰανουαρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου