Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Shinchonji. Μιὰ νέα Ἀντιτριαδικὴ Κορεατικὴ ἐσχατολογικὴ αἵρεσις. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ
 
Ἡ αἵρεση Shinchonji ἱδρύθηκε τό 1984 στή Νότια Κορέα ἀπό τόν Κορεάτη Man-Hee Lee ( γεν. 1931 ) καί ἡ ἐπίσημη ὀνομασία της εἶναι « Shinchonji Church of Jesus, The Temple of Tabernacle of the Testi mony ».
 Ἡ Κορεατική ἔννοια ἀποτελεῖ ἀπόδοση τοῦ βιβλικοῦ χωρίου Ἀποκ. 21, 1: «οὐρανόν καινόν καί γῆν καινήν». Ὁ ἱδρυτής της προβάλλει τόν ἑαυτό του, ὅτι εἶναι ἕνα ἐσχατολογικό πρόσωπο, καθώς μέ τήν ἵδρυση τῆς κίνησής του ὑποστηρίζει ὅτι ἀρχίζει νά ὑλοποιεῖται αὐτό τό ὁποῖο ἀναφέ- ρεται στήν Ἁγία Γραφή, στό Β ́ Πέτρ. 3, 13 «ἡ καινούργια γῆ καί οἱ καινούργιοι οὐρανοί», ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Χριστός.
Σύμφωνα μέ τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Man- Hee Lee ὁ ἴδιος ἔγινε ἀποδέκτης μιᾶς θεϊκῆς ἀποκαλύψεως, ὅτι αὐτός πρέπει νά ἐπανι- δρύσει τίς δώδεκα φυλές τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί μέσω αὐτοῦ τοῦ γεγονότος θά ἀρχίσει μιά νέα περίοδος στήν ἀνθρώπινη θρησκευτική ἱστορία.

Ἡ κίνηση νοηματοδοτεῖ τήν ὕπαρξή της, κατά τούς ἰσχυρισμούς της πάντα, μέ τό ὅραμα πού ἔχει, ὅτι ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή τῆς ἱστορικῆς ἐσχατολογικῆς ἀνανέωσης τοῦ κόσμου.
Πρίν ἀπό τή δική της ξεχωριστή ἱστορική περίοδο, κατά τίς δοξασίες τῆς αἵρεσης, ἔχουν προηγηθεῖ τρεῖς περίοδοι πού περιλαμβάνουν 2.000 ἔτη κάθε μία ἐξ αὐτῶν.
Ἡ πρώτη περίοδος τῶν 2.000 ἐτῶν εἶναι ἀπό τή δημιουργία τοῦ Ἀδάμ μέχρι τόν Ἀβραάμ. Ἡ δεύτερη περιλαμβάνει 2.000 ἀπό τόν Ἀβραάμ μέχρι τήν ἔλευση τοῦ Ἰησοῦ καί ἡ τρί- τη περιλαμβάνει τά ἀνάλογα ἔτη ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ μέχρι τή δημιουργία τῆς κίνησης Shinchonji.
Ἡ τέταρτη περίοδος ξεκινάει μέσω τοῦ καλέσματος ἀπό τόν Θεό τοῦ Man-Hee Lee, περιλαμβάνει τήν ἵδρυση τῆς αἱρέσεως καί θά συμπεριλάβει καί τήν ἀναμενόμενη χιλιετῆ βασιλεία, πού κατά τή γνώμη του, ἀναφέρεται στήν Ἀποκάλυψη.
Ἡ αἵρεση ἔχει κλειστή καί συγκεντρωτική δομή γιά τά μέλη της μέ περιοριστικούς ὅρους σχετικά μέ τήν ἐπικοινωνία πρός τά ἔξω καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους, πού δέν τυγχάνουν ὀπαδοί. Ἡ ἔνταξη κάποιου στήν αἵρεση προϋποθέτει συμμετοχή σέ εἰδικά σεμινάρια καί εἰδική πνευματική ἐκπαίδευση. Στά μέλη της καλλιεργεῖ τήν ἄποψη, ὅτι ἀνήκουν καί συγκροτοῦν τόν ἀριθμό τῶν 144.000, γιά τόν ὁποῖο γίνεται λόγος στήν Ἀποκάλυψη (Ἀποκ.7,4).
Οἱ ἀντιτριαδικές περί Θεοῦ δοξασίες της σέ συνδυασμό μέ τίς ἄλλες δοξασίες της, ἀποτελοῦν ἐμπόδιο καί λόγο μή συνεργασίας μέ ἄλλες χριστιανικές προτεσταντικές Ὁμολογίες, ὅπως καί μέ διεθνεῖς χριστιανικούς ὀργανισμούς.
Ἡ αἵρεση δραστηριοποιεῖται σέ 15 χῶρες τοῦ κόσμου καί στήν Εὐρώπη ἔχει δημιουργήσει κοινότητες στή Γαλλία καί στή Γερμανία. Γιά ἐπικοινωνιακούς λόγους ἐκπρόσωποί της συμμετέχουν σέ διεθνεῖς ὀργανώσεις σχετικά μέ τήν εἰρήνη κ.ἄ. Ἐπίσης ἡ αἵρεση χρησιμοποιεῖ καί ἄλλες ὀνομασίες ὅπως: « Healing All Nations, Gemeinde im Licht ». Στά πλαίσια τῆς ἐπικοινωνιακῆς στρατηγικῆς της γιά τήν περαιτέρω ἀποδοχή της καί τή δυνατότητα κοινωνικῆς παρέμβασής της στή Γερμανία ἔχει δημιουργήσει ἐπίσης ἕνα θυγατρικό ὀργανισμό, πού ἔχει τήν Κορεατική ὀνομασία « Mannam » καί σημαίνει «Συνάντηση».
Ὡς ὀργανισμός θέλει νά καλλιεργήσει τή φιλία, τήν εἰρήνη καί τή συνεργασία μεταξύ ἀνθρώπων διαφορετικῶν θρησκειῶν, γλωσσῶν καί πολιτισμῶν. Στήν ἴδια κίνηση καί μέ ἀνάλογη δραστηριότητα, ἀνήκει καί ἄλλο θυγατρικό παρακλάδι πού ἔχει τήν ὀνομασία: « International Peace Youth Group».

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ.  2063, 27 Μαρτίου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου