Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ὁ Χαιρετισμός τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ στήν ἡμερίδα "ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."

 Ὁ Χαιρετισμός (κείμενο)
τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ
στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Παναγιώτατε Ἅγιε Θεσσαλονίκης, εὐλογεῖτε·
Ἐπανειλημμένως ἐδέχθην γραπτήν καί προφορικήν πρόσκλησιν ἀπό τούς ἀγαπητούς φοιτητάς τοῦ Α.Π.Θ. οἱ ὁποῖοι ἀντιτίθενται-εὐλόγως καί δικαίως-εἰς τήν ἵδρυσιν Τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν, παρά τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης, διά νά συμμετάσχω εἰς τήν Ἡμερίδα τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014 καί, ἐνωτιζόμενος τῆς θερμῆς καί ἠχηρᾶς ἐκκλήσεως "διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησόν ἡμῖν", σᾶς ἀποστέλλω τό παρόν μήνυμα τῆς ἐλαχιστότητός μου, "ἀπών ὥν τῷ σώματι, παρών δέ τῷ πνεύματι" (Α΄ Κορινθ. 5,3).

Κατ' ἀρχήν συγχαίρω ὅλῃ ψυχῇ καί καρδίᾳ Ὑμᾶς, Παναγιώτατε Δέσποτα, τούς τιμίους συνεργούς καί τά πνευματικά Σας τέκνα, καί ἰδιαιτέρως τούς προσφιλεῖς μας φοιτητάς, διά τήν ἐγνωσμένην σθεναράν ἀντίστασιν καί ἀντίδρασιν ὅλων σας πρό τοῦ ἀσεβεστάτου καί ἐπονειδίστου τούτου ἐγχειρήματος, τό ὁποῖον δυστυχῶς στηρίζεται ὑπό μερίδος Πανεπιστημιακῶν (διδασκάλων, φοιτητῶν καί λοιπῶν παραγόντων).

Ὡς πτυχιοῦχος τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐντρέπομαι καί καταισχύνομαι, διότι Πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι τῆς Θεολογίας καί φοιτηταί τοῦ σήμερα ἀπεφάσισαν νά ὑποστηρίξουν ἀμετακλήτως καί ἀμετανοήτως τό ἀπαράδεκτον διά τόν θεολογικόν κόσμον αἴτημα αὐτό, κατά τοῦ ὁποίου, δημοσίως ἐτοποθετήθην.
Ἅπαξ ἔτι ὁμολογῶ ἐν ἐπιγνώσει τῆς ἰδιότητός μου ὡς Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως καί ἀποφοίτου τῆς φιλτάτης Θεολογικῆς μας Σχολῆς ὅτι δέν ἔχει οὐδεμίαν θέσιν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν καί τόν θεολογικόν χῶρον τό ὑπό ἵδρυσιν Τμῆμα Ἰσλαμικῶν σπουδῶν (οἱ ἁρμόδιοι ἄς ἀναζητήσουν ἀλλαχοῦ τήν στέγασίν του), τοσούτῳ μᾶλλον καθότι εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν διώκεται ἀπηνῶς ὁ Χριστιανισμός καί πρωτίστως τό Πανάγιον Ὄνομα τοῦ Θείου Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεως καί τῆς σωτηρίας ἡμῶν Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κατά ταῦτα, λοιπόν, "τίς κοινωνία φωτί πρός σκότος; τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ; τίς δέ μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου;" (Β΄ Κορ. 6, 14-13).
Εύχόμενος ἐκ μέσης καρδίας πλήριν ἐπιτυχίαν, εὐόδωσιν καί δικαίωσιν τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος Σας "διά Χριστοῦ τήν πίστιν τήν ἁγίαν καί τῆς πατρίδος τήν (πνευματικήν) ἐλευθερίαν, διατελῶ,

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί τιμῆς,
ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων
Σεραφείμ

kaiomenivatos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου