Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ὁ Χαιρετισμός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους στήν ἡμερίδα "ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."

  Ὁ Χαιρετισμός (κείμενο)
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους
στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παναγιώτατε,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους χαιρετίζουν τήν παροῦσαν ἡμερίδαν μέ θέμα: "ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.".
Αἰσθανόμεθα ἔκπληξι καί πόνο ψυχῆς διά τήν πρωτοφανῆ ἀπόφσι ἱδρύσεως κατευθύνσεως ἰσλαμικῶν σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, μέ τήν συνηγορία Καθηγητῶν τῆς Σχολῆς καί κάποιων Ἐπισκόπων.
Ἡ Θεολογική Σχολή ἔχει σκοπό νά ὑπηρετῆ τήν Ὀρθόδοξο, Χριστιανική Θεολογία. Ἡ ἐκπαιδευτική ἀποστολή της εἶναι νά διδάσκῃ τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ· νά προάγῃ τήν σπουδή τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν συγραμμάτων τῶν Ἁγίων Πατέρων.
Διερωτόμεθα πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐνταχθῆ εἰς τούς κόλπους τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Ἐκπαιδευτικῦ Καθιδρύματος ἕνα ἵδρυμα ἰσλαμικῶν σπουδῶν; Ποία κοινωνία φωτός καί σκότους, ἀληθείας καί πλάνης; Πῶς εἶναι δυνατόν στήν ἴδια σχολή νά διδάσκεται τό Ἅγιον Εὐαγγέλιον καί τό Κοράνιον; ἡ θεόπνευστος διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί οἱ πλανεμένες δοξασίες ἑνός ἀνθρώπου;
Οἱ Ἔνδοξοι Νεομάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας ὑπέμειναν τά πάνδεινα βασανιστήρια ἀπό τούς ὁπαδούς τῆς ἰσλαμικῆς θρησκείας, γιατί δέν θέλησαν νά συμβιβασθοῦν καί νά ἀρνηθοῦν τήν πίστι τους. Ἐμεῖς, σήμερα, πῶς θέλουμε νά συμβιβάσουμε τά ἀσυμβίβαστα;
Ὁ ἐπιχειρούμενος ὀλέθριος αὐτός συμφυρμός προκαλεῖ ἐθισμό στόν θρησκευτικό συγκρητισμό τῆς Νέας Ἐποχῆς· ὁδηγεῖ στήν ἄμβλυνσι τοῦ θρησκευτικοῦ μας αἰσθητηρίου, στόν πολιτισμικό καί ἐθνικό ἀποχρωματισμό.
Πέραν ὅμως ὅλων αὐτῶν, ἡ παροῦσα συγκυρία τῆς ἐξάρσεως τῆς ἰσλαμικῆς βίας εἶναι τελείως ἀκατάλληλος κάι ἀρνητική διά τό παράδοξο αὐτό ἐγχείρημα. Πῶς εἶναι δυνατόν νά εἰσάγουμε ἕνα ἵδρυμα ἰσλαμικῶν σπουδῶν μέσα στούς κόλπους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ὅταν οἱ χριστιανοί ἀδελφοί μας στήν Μέση Ἀνατολή ὑφίστανται ἀνηλεῆ διωγμό ἀπό τούς ἰσλαμιστές; Δέν βλέπουμε τά ἀποτρόπαια ἐγκλήματα πού διαπράττουν;
Κατακλείοντες, συγχαίρουμε ὅλους ὅσους συνέβαλον στήν διοργάνωση τῆς παρούσης ἡμερίδος καί εὐχόμεθα ὁλοψύχως νά ἔχη ἐπιτυχία· νά ἀποτελέση ἀφορμή νά προβληματισθοῦν οἰ ἰθύνοντες καί νά ἐπαναθεωρήσουν τήν ἀπόφασί τους, ὥστε νά συνεχισθῆ ἀπρόσκοπτος ἡ μακρά, θεοφιλής πορεία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, πρός δόξαν Θεοῦ καί τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως.

kaiomenivatos.blogspot.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου