Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ὁ Χαιρετισμός τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ στήν ἡμερίδα "ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."

Ὁ Χαιρετισμός (κείμενο)
τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ
στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρός τούς Ὑπευθύνους Φοιτητές τῆς Ἡμερίδος "Ἰσλαμικές Σπουδές στή Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ." εἰς Θεσσαλονίκην

Ἀγαπητοί φοιτηταί,

Ζητῶν τήν εὐλογίαν τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ταπεινά ἔρχομαι καί ἐγώ νά ἑνώσω τήν φωνήν μου, φωνήν διαμαρτυρίας, μαζί σας, γιά τήν ἀπαράδεκτο ἀπόφασι τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης νά δημιουργηθῆ ἰδιαίτερο τμῆμα Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στήν Σχολή.

Ζοῦμε καί ἀναπνέουμε στήν ὀρθόδοξο Ἑλλάδα μας, στήν Ἑλλάδα τῶν ἡρώων, τῶν ἁγίων, τῶν μαρτύρων. Ζοῦμε στήν Ἑλλάδα μέ τό Ἅγιο Ὄρος, ζοῦμε στήν Ἑλλάδα μέ τούς ἀναριθμήτους νεομάρτυρας. Κάθε γωνιά τῆς πατρίδος μας εἶναι ποτισμένη μέ τά ἁγιαμένα αἴματα τῶν νεομαρτύρων.
Τόσο εὔκολα προδίδουμε τήν Ὀρθοδοξία μας καί τήν πατρίδα μας; Λησμονοῦμε ποιοί σφαγίασαν τούς νεομάρτυρας; Λησμονοῦμε τά πρόσφατα φοβερά κατορθώματα τῶν Ἰσλαμιστῶν τοῦ Ἀττίλα στήν πολύπαθη Κύπρο;
Δέν μισοῦμε κανένα, τούς ἀγαποῦμε ὡς συνανθρώπους. Ποτέ ὅμως δέν ἀνεχώμαστε νά φέρουμε στά ἕδρανα πού κάθονται ὀρθόδοξοι χριστιανοί φοιτηταί καί γνωρίζουν τήν ὀρθόδοξο ἀλήθεια, ἰσλαμιστάς φοιτητάς, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται καί μισοῦν τήν Ὀρθοδοξία καί τό ἱερό Εὐαγγέλιο.
Πονοῦμε ἀλήθεια!  Ἀντί οἰ ὑπεύθυνοι νά ἀνακαινίσουν πνευματικά τίς Θεολογικές Σχολές, ἀντί νά ἀπομακρύνουν τήν ἐκκοσμίκευσι, τόν ὀρθολογισμό, ἀντί νά φυτέψουν καί νά ἑδραιώσουν πατερικό, ὁμολογιακό ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀντί νά φέρουν μέσα στίς Θεολογικές Σχολες μηνύματα καί παιδεία Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀγνωνίζονται νά φυτέψουν ὅ,τι θά καταλύσῃ τελείως τήν ὀρθόδοξο θεολογική σκέψι καί σπουδή.
Ὡς ἐλάχιστος Ἐπίσκοπος, πού ἀγωνιᾶ καί ἀνησυχεῖ γιά τήν διαφύλαξι τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας καί τήν ἀνάδειξι γνησίων ἁγιασμένων Θεολόγων, παρακαλῶ νά ἀνακληθῇ ἡ ἀπόφασι, νά μείνῃ ἐλευθέρα ἠ Θεολογική Σχολή ἀπό τήν παρουσία Ἰσλαμιστῶν καί τά δύο Τμήματα τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς ἀπρόσκοπτα νά συνεχίσουν τήν ἰστορική θεάρεστη διδαχή τους. Διότι θεολογικές σπουδές σημαίνει λόγος περί τοῦ ἑνός καί μόνου ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Συγχαίροντας ὅλους γιά τούς ἀγνῶνες πού διεξάγετε, διατελῶ

Μετ' εὐχῶν
Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου