Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

ΒÔ – ΥΙΝ – RÂ Μία Ἀποκρυφιστικὴ κίνησις. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

 Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ 

Μεταξύ τῶν ἀποκρυφιστι κῶν κινήσεων πού ἱδρύθηκαν τό πρῶτο τέταρτο τοῦ 20οῦ αἰώνα ἀνήκει καί ἡ κίνηση ΒÔ –ΥΙΝ- RÂ.
 Ἱδρυτής τῆς ἐν λόγῳ ἀποκρυφιστικῆς κίνησης ὑπῆρξε ὁ Joseph Anton Scheiderfranken (1876- 1943), ὁ ὁποῖος ἦταν Γερμανός μηχανικός, ζωγράφος καί συγγραφέας 32 ἐσωτεριστικῶν βιβλίων, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπισκεφθεῖ καί τήν Ἑλλάδα. Ἡ ἐν λόγῳ κίνηση δημιουργήθηκε ὕστερα ἀπό μιά μακρά περιπλάνηση τοῦ ἱδρυτῆ της σέ διάφορους ἀποκρυφιστικούς χώρους καί θεωρίες, ἐνῶ εἶχε θητεύσει καί ἀσχοληθεῖ ἐπισταμένως μέ τή Θεοσοφία.
Ἡ ὀνομασία τῆς κίνησης ΒÔ – ΥΙΝ- RÂ ταυτίζεται μέ τό ψευδώνυμό του, πού σημαίνει «ἕνωση τριῶν ἤχων σέ τρεῖς συλλαβές, μέ τίς ὁποῖες θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ἑνωμένο βάσει ἠχητικῶν πνευματικῶν νόμων».
Ἡ κίνηση ἀπέκτησε σέ σύντομο χρονικό διάστημα, παραρτήματα σέ διάφορες εὐρωπαϊκές χῶρες, ἐνῶ ἰδεολογικές θέσεις της υἱοθετήθηκαν καί ἀπό ἄλλους ἀποκρυφιστικούς χώρους. Ἄν θελήσουμε νά ἀξιολογήσουμε τήν ἐν λόγῳ ἀποκρυφιστική κίνηση, ἡ ὁποία εἶναι ὑπαρκτή μέχρι σήμερα, πρέπει νά τήν χαρακτηρίσουμε ὡς μία Νεογνωστικοῦ τύπου ὁμάδα πού συνδυάζει, κατά τρόπο συγκρητιστικό, στοιχεῖα Ἀνατολικῶν καί Δυτικῶν ἐσωτεριστικῶν παραδόσεων καί μιά πανθεϊστικοῦ χαρακτήρα διδασκαλία περί Θεοῦ καί σωτηρίας.
Ὁ Joseph Anton Scheiderfranken στήν κίνησή του προσπάθησε νά ἐπιτύχει τή σύζευξη διαφόρων κοινῶν στοιχείων τῶν ἐπί μέρους ἀποκρυφιστικῶν διδασκαλιῶν ἀπό μιά διαφορετική ὀπτική προσέγγιση.

  Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 2011 21 Φεβρουαρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου