Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Ἡ τεχνολογία ὑπονομεύει τὴν ἰδιωτικήν μας ζωήν! (1ον) Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ νέοι σήμερα ἐλάχιστα ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν τύχη τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων. Αὐτῶν ποὺ μὲ ἁπλοχεριὰ διασκορπίζουν παντοῦ καὶ μάλιστα στὶς ἀδηφάγες λεωφόρους τοῦ διαδικτύου. Καταγοητευμένοι ἀπ’ τὶς ὄντως ἑλκυστικὲς καὶ μεθυστικὲς ἐφαρμογὲς τῆς τεχνολογίας, δὲν προβληματίζονται καθόλου γιὰ τὸ τί «ἀνεβάζουν» στὸ διαδίκτυο καὶ ἰδιαίτερα στὶς λεγόμενες «ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης». Ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ καιροφυλακτοῦν ὅλοι οἱ ἔμποροι ψυχῶν καὶ σωμάτων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, μέσα ἀπὸ πολὺ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα, λέμε νὰ δοῦμε τί ἀκριβῶς συμβαίνει… Ἡ ἰδιωτική μας ζωή εἶναι πολύτιμη!
Ἂς ἀρχίσουμε ἀπ’ αὐτὸ πρῶτα. Ναί, ἡ ἰδιωτική μας ζωή εἶναι πολύτιμη, κι αὐτὸ γιατί εἴμαστε ἐμεῖς! Εἶναι ἡ ταυτότητά μας, ὁ ἑαυτός μας, ἡ ἴδια μας ἡ ὕπαρξη. Εἶναι ἡ βάση τῆς προσωπικότητάς μας. Θὰ ἔμενε κατάπληκτος κανείς, ἂν μποροῦσε νὰ καταγράψει τὶς σκέψεις, ποὺ κάνει συνέχεια γιὰ τὰ προσωπικά του θέματα, τὶς ἀποφάσεις, ποὺ παίρνει καὶ πῶς τὰ χειρίζεται ὅλα αὐτὰ τὴν κάθε στιγμή. Ὅσο ἐλέγχουμε τὴν ἰδιωτική μας ζωή, τόσο ἐλεύθεροι εἴμαστε. Ὅσο τὴν ἐκχωροῦμε, τόσο δεσμευόμαστε. Ὅσο περισσότερα γνωρίζουν οἱ ἄλλοι γιὰ μᾶς, τόσο παραδινόμαστε σ’ αὐτούς! Τὰ προσωπικὰ δεδομένα, ποὺ συλλέγει κάποιος γιὰ μᾶς, δὲν πρόκειται νὰ τὰ χρησιμοποιήσει ποτὲ γιὰ τὸ καλό μας!
Ἐξάλλου γιατί τὸ κάνει αὐτό; Τοὐλάχιστον ἂς μᾶς προβληματίσει! Τότε ἡ ἰδιωτική μας ζωή, ὅσο ἀθώα κι ἂν εἶναι, κάποια στιγμή, σὲ κάποια συγκυρία, θὰ στραφεῖ σὲ βάρος μας. Ναί! Ἤδη τὴν ἰδιωτικὴ ζωή τοῦ καθενός μας, τὴν ἔχουν μεταβάλλει — στὴν καλύτερη περίπτωση– σὲ χρυσωρυχεῖο! Ποιοί; Οἱ πολυεθνικές, τὸ μάρκετινγκ, ἡ ἀγορά! Ἐπιπλέον ἔγινε καὶ ἡ ἀνεξάντλητη πηγὴ ἐκμετάλλευσης ἀπὸ κάθε διεφθαρμένο!
Ὁ καθένας τους ἀντλεῖ ὅ,τι θέλει ἀπ’ αὐτήν, ἀνάλογα μὲ τὸ ποιὸς εἶναι καὶ τί ζητᾶ ἀπὸ μᾶς! Ὡς καὶ οἱ μελλοντικοί μας ἐργοδότες θὰ ἀντλοῦν κάθε πληροφορία, ποὺ θὰ ἤθελαν ἀπὸ μᾶς καὶ μάλιστα ἀπ’ τό… διαδίκτυο! Τὸ ἴδιο καὶ ὁ μελλοντικός μας σύντροφος, ὁ φίλος, ὁ συνέταιρος, ὡς κι αὐτὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια μας! Τὰ γραπτὰ μένουν, βλέπετε… Στὴν Εὐρώπη, σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Δικτύου «EU Kids Online», τὸ 9% τῶν παιδιῶν ἡλικίας 11-16 ἐτῶν, ἔπεσαν θύματα παράνομης χρήσης τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων στὸ διαδίκτυο! Σὲ ἄλλη ἔρευνα μεταξὺ τῶν νέων, 1στοὺς 8 βρῆκε ἤδη «κακὴ» πληροφορία γι’ αὐτοὺς στὸ διαδίκτυο!
Ὅλα δὲ αὐτά, πῶς ἐπιτυγχάνονται; Ἀσφαλῶς μὲ τὴν τεχνολογία! Καὶ τὸ χειρότερο ποιὸ εἶναι; Πὼς ὅσο μικρότερος εἶναι σὲ ἡλικία κανείς, τόσο χρησιμοποιεῖ ἀπροβλημάτιστα τὴν τεχνολογία σὲ βάρος τῆς ἰδιωτικῆς του ζωῆς! Ἔρευνα, ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀπ’ τὸ AP καὶ τὸ MTV, ἔδειξε πὼς στὸ 21% τῶν νέων ἡλικίας 14 - 24 εἶχε παραβιαστεῖ τὸ ἠλεκτρονικό τους ταχυδρομεῖο καὶ οἱ λογαριασμοί τους στὸ Facebook, τὸ Twitter καὶ τὸ MySace. Κι ὅμως τὸ 59% ἂν καὶ ἔπεσε θῦμα ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος, δὲν ἔδειξε νὰ ἀναστατώνεται ἰδιαίτερα!
Κι ὅμως ἡ παραβίαση τῆς ἰδιωτικῆς μας ζωῆς ἀπὸ τρίτους, εἶναι πολὺ χειρότερο ἀπ’ τὴν παραβίαση τοῦ σπιτιοῦ μας ἀπ’ τοὺς διαρρῆκτες! Οὐσιαστικὰ ὅλα ξεκίνησαν μὲ τοὺς Η/Υ καὶ τὴν πληροφορική Πολλοὶ χαρακτηρίζουν τὴν 3η χιλιετία, ποὺ διανύουμε, ὡς χιλιετία τοῦ «Μεγάλου Ἀδελφοῦ». Αὐτοῦ ποὺ γνωρίζει τὰ πάντα γιὰ μᾶς, ποὺ καταγράφει ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ, καὶ μέσα ἀπ’ τὶς διαδικασίες αὐτὲς μᾶς ἐλέγχει ἀπολύτως! Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ οἱ κατακτήσεις τῆς δημοκρατίας, οἱ κοινωνικὲς ἐλευθερίες κ.λπ. ὅλο καὶ θὰ φθίνουν! Μάλιστα οἱ τεχνολογίες παρακολούθησης ὅλο καὶ ἐξελίσσονται καὶ μάλιστα μὲ ραγδαίους ρυθμούς, αὐτοὶ δὲ ποὺ τὶς διαθέτουν γίνονται ὅλο καὶ πιὸ ἰσχυροί, ὅπως πιὸ κάτω θὰ δοῦμε.
Εἶναι ἀλήθεια πὼς ἡ κατάσταση τῆς κοινωνίας μας, ὅπως τὴν ζοῦμε σήμερα, μὲ τὴν αὐξανόμενη ἐγκληματικότητα, τὴν τρομοκρατία κ.λπ., αὐξάνει τὶς ἀνάγκες γιὰ ἀσφάλεια. Ὁπότε οἱ τεχνολογίες παρακολούθησης ἔρχονται ὡς μέσα σωτηρίας μας! Ὡστόσο, ἀξίζει ἐδῶ νὰ ποῦμε τοῦτο τὸν λόγο τοῦ Βενιαμὶν Φραγκλίνου: «Αὐτοὶ ποὺ θυσιάζουν ζωτικὲς ἐλευθερίες, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν λίγη παροδικὴ ἀσφάλεια δὲν τοὺς ἀξίζει οὔτε ἐλευθερία, οὔτε ἀσφάλεια»!
Ἄρα, λοιπόν, ἡ ἀσφάλεια εἶναι τὸ πρῶτο θέμα. Κι εἶναι συζητήσιμο ὡς ποιὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι θεμιτό. Ἕνα δεύτερο θέμα ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων. Ἤδη ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς ζωῆς μας καταγράφεται σὲ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές. Οἱ τράπεζες διά τῶν πιστωτικῶν καρτῶν γνωρίζουν τί ψωνίζουμε, οἱ τηλεφωνικὲς ἑταιρεῖες καταγράφουν μὲ ποιοὺς μιλήσαμε, πότε, πόση ὥρα κ.λπ., τὰ καταστήματα ἰδιαίτερα δὲ τὰ μεγάλα σοῦπερ μάρκετ διά τῶν εἰδικῶν καρτῶν, ποὺ χορηγοῦν ἀποθηκεύουν τί ἀγοράζουμε, κάθε πότε, πόσα χρήματα διαθέτουμε κάθε φορά κ.λπ. Καὶ γενικά, ἂν ἀθροίσει κανεὶς ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς, ποὺ παρέχουμε σὲ τρίτους, πολὺ εὔκολα θὰ ἔχει ἕνα καλὸ προφὶλ τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς. Οἰκονομικό, καταναλωτικό, ψυχαγωγικό, ἐνδιαφερόντων, ἀσχολιῶν κ.λπ. Γιατί ὄχι καὶ πολιτικό, θρησκευτικὸ καὶ ὁποιοδήποτε ἄλλο; Καὶ ὅσο καλύτερη εἰκόνα ἔχει κανεὶς γιὰ ὅλα αὐτά, τόσο ἀποτελεσματικότερα θὰ τὰ χρησιμοποιήσει σὲ βάρος μας!
Κι ἂν αὐτὸς ἔχει τὰ προφὶλ αὐτὰ ὅσων περισσοτέρων ἀνθρώπων γίνεται, τόσο τὸ χειρότερο γιὰμᾶς! Θὰ μπορεῖ νὰ παρακολουθεῖ κι ἐν τέλει νὰ ἐλέγχει τὰ ὑποσύνολα τῶν ἀνθρώπων ἢ καὶ αὐτῆς ἀκόμη τῆς ἀνθρωπότητας ὡς συνόλου! Πόσο εἶναι κι αὐτὸ θεμιτό; Ἀλλὰ θὰ πεῖ κάποιος πὼς εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐλέγξουμε τὴν κατάσταση, ἀφοῦ κυριολεκτικὰ συρόμαστε σὲ ὅλα αὐτά, μὲ βάση τὴν ἐξέλιξη τῶν (τεχνολογικῶν) πραγμάτων; Ὡστόσο, πόσο ἆραγε εἶναι δικαιολογημένα ἐκεῖνα, ποὺ κάνουμε μὲ τὸ διαδίκτυο, ἰδιαίτερα δὲ στὶς ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης; Ἀλλ’ αὐτὰ θὰ τὰ δοῦμε στὸ ἑπόμενο φύλλο…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 2010 14 Φεβρουαρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου