Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα. Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς καί ἡ ἀπόδοσή του στήν νεοελληνική.
Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο. Κεφ. 4, χωρίο 12 έως 17
῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐγκαθίσταται εἰς τὴν Καπερναοὺμ τῆς Γαλιλαίας

Δ΄. 12 Τώ καιρώ εκείνω, ᾿ακούσας ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 15 γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἀρχίζει νὰ κηρύττῃ
17 ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εκείνο τον καιρό, όταν άκουσε ο Ιησούς πώς ο Ιωάννης παραδόθηκε έφυγε και πήγε στη Γαλιλαία. Και αφήνοντας τη Ναζαρέτ, ήλθε και κατοίκησε στην Καπερναούμ πού ήταν κοντά στη θάλασσα, στα σύνορα πού κατοικούσαν οι φυλές Ζαβουλών και Νεφθαλείμ για να πραγματοποιηθεί εκείνο πού είπε ο θεός με το στόμα του προφήτη Ησαΐα.

Η γη Ζαβουλών και η γη του Νεφθαλείμ, στο δρόμο κατά τη θάλασσα πέρα από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία πού την κατοικούν τα έθνη· ό λαός πού κάθεται στο σκοτάδι είδε μεγάλο φως και σε κείνους πού κάθονται στη χώρα και στη σκιά του θανάτου φως φανερώθηκε γι' αυτούς.
Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει· Μετανοείτε· γιατί πλησιάζει η βασιλεία των ουρανών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου