Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Τό θαῦμα χωρίς ἀγάπη καί ἡ ἀγάπη χωρίς συγνώμη!

Ἀπό ὅλα τά θαύματα τοῦ κόσμου, τό μεγαλύτερο εἶναι ἡ ἀγάπη!
Χωρίς τήν ἀγάπη,
κάθε θαῦμα γίνεται:
πλάνη
πηγή ἀναβλύζουσα ἔπαρση
μή σωτήριο!
Ὅπως ἄν ἀνοίξουμε τήν βαλβίδα στήν χύτρα
φεύγει ὁ ἀτμός,
ἔτσι γίνεται καί στό θαῦμα.
Ἄν ἀνοίξει ἡ βαλβίδα τῆς καρδιᾶς καί φύγει ἡ ἀγάπη,
τότε τό θαῦμα ἐξατμίζεται!
Ὁ Ἰούδας ἔβλεπε συνεχῶς τόν θαυματουργό Κύριο,
τά ἀναρίθμητα θαύματά Του,
ἐνῶ  παράλληλα καί ὁ ἴδιος ἐξέλαβε χάρη Θεοῦ καί θαυματουργοῦσε
κι ὅλα αὐτά, γιά τρία ὁλόκληρα χρόνια.
Ὅμως, ὅταν συνειδητοποίησε τό λάθος τῆς προδοσίας του,
δέν ζήτησε συγνώμη, στεῖρος ἀγάπης καί ταπείνωσης,
παρά πῆγε καί αὐτοκτόνησε, μεστός ψυχρότητος καί ὑπερηφάνειας...
Ἄν εἶχε ἀγάπη, ὄχι μόνο θά ζητοῦσε αὐτοπροσώπως συγνώμη,
ἀλλά δέν θά μποροῦσε νά ἡσυχάσει
μέχρι νά συναντήσει τόν Ἰησοῦ ποῦ ἐπρόδωσε
καί νά πέσει στά πόδια Του δακρύνους.
Καί τότε,θά γινόταν τό θαῦμα τῆς ἀποκατάστασης καί σωτηρίας του.
Πῶς ἔψαξε νά Τόν βρεῖ μέ φθόνο μέσα στή νύχτα γιά νά Τόν φιλήσει ψεύτικα;
Θά μποροῦσε νά Τόν ψάξει μέ μετάνοια μέσα στήν ἡμέρα,
 γιά νά κλαύσει μπροστά Του ἀληθινά!

Ἡ ἀγάπη καί ἡ συγνώμη
γεννᾶνε τά πραγματικά θαύματα!
Ἐμεῖς ἀποζητοῦμε ἀναξίως
νά δοῦμε τόν Χριστό, τήν Παναγία, Ἁγίους, Ἀγγέλους,
Φῶτα, ἰάσεις, ἀναστάσεις...
Ἐπιζητοῦμε νά ὀσφρανθοῦμε εὐωδίες,
νά ἀκούσουμε ὑπερκόσμιες ψαλμωδίες,
νά ἀποδεχθοῦμε "οὐράνιες ἀποκαλύψεις"...
Ποιός ἀποζητᾶ νά βλέπει τήν ἀγάπη στήν καρδιά του,
νά ἀκούει τήν συγνώμη τῶν χειλέων του
καί νά τά προσφέρει;...

Χωρίς ἀγάπη,
ἡ γλυκειά ἡσυχία γίνεται πικρή μοναξιά!
Χωρίς ἀγάπη,
τά μάτια τυφλώνονται
καί δέν ξεχωρίζουν οὔτε αὐτόν πού τά ἀγαπᾶ!
Χωρίς ἀγάπη,
οἱ καρποί τῆς ψυχῆς γίνονται ξερά κλαδιά!

Πόση χαρά ἔχει μία ζωή χωρίς ἥλιο;
Πόση χαρά ἔχει μία ζωή χωρίς ἀγάπη;
Ἡ συννεφιασμένη ἡμέρα ἴσως δώσει κάποτε ἥλιο.
Ἡ ἀγαπῶσα καρδιά πάντα δίνει ἀγάπη, ἀκόμη καί στά σύννεφα τῶν δυσκολιῶν,
εἰδικά σέ αὐτά!

Ὅλοι ἐπιθυμοῦν νά τούς ἀγαποῦν,
ἀλλά ποιοί ἐπιθυμοῦν νά ἀγαποῦν αὐτοί;
Ὅλοι ἐπιθυμοῦν νά ἀναστηθοῦν,
ἀλλά ποιοί ἐπιζητοῦν νά σταυρωθοῦν αὐτοί;
Πρίν τήν Ἀνάσταση, ὑπῆρχαν τά μαρτύρια καί ὁ Γολγοθᾶς.
Πρίν τήν ἀγάπη καί τήν συγνώμη, ὑπάρχει ὁ πόνος καί ἡ θυσία.
Ἀγάπη πού δέν διανύει τήν "via dolorosa" πού βάδισε ὁ Χριστός
καί ἀλητεύει ἀνέμελα σέ ἄλλες φαρδιές ὁδούς, δέν εἶναι ἀγάπη!

Τά μαρτύρια καί ὁ Γολγοθᾶς
ἀποδεικνύουν ἐμπράκτως τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ σέ ἐμᾶς.
Ὁ πόνος, τά δάκρυα καί ἡ θυσία
ἀποδεικνύουν ἐμπράκτως τήν δική μας ἀγάπη καί συχχώρεση στούς ἄλλους!

Ἀκόμη κι ἄν πετᾶς θαυματουργικά στόν ἀέρα,
χωρίς ἀγάπη καί συγνώμη δέν ἔχεις λευκά φτερά, ἀλλά μαῦρα.
Καί οἱ δαίμονες πετοῦν, ἀλλά δέν εἶναι Ἄγγελοι!...

Ἀγαπητοί μου,
ὅπως ἕνα ἔγγραφο εἶναι ἅκυρο χωρίς τήν ὑπογραφή καί τήν σφραγίδα τοῦ συντάκτη,
ἔτσι καί τό θαῦμα εἶναι ἄκυρο χωρίς τήν ὑπογραφή τῆς ἀγάπης
καί ἡ ἀγάπη εἶναι ἄκυρη χωρίς τήν σφραγίδα τῆς συγνώμης!
Κι ὅπως τό σῶμα πατᾶ στέρεα σέ δύο πόδια καί δέν πέφτει,
ἔτσι καί ἡ σωτηρία μας γιά νά μήν συντριβεῖ,
πρέπει νά βασίζεται καί νά ὀρθώνεται πάντα σέ δύο πόδια :
στό ἕνα τῆς ἀγάπης
καί στό ἄλλο τῆς συγνώμης!
Κι αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο θαῦμα
πού εἴθε νά τό ζοῦμε ὅλοι συνέχεια!

Τό κείμενο γράφτηκε ἀπό:
Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

kaiomenivatos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου