Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο. Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων Δ' Οἰκ. Συνόδου

Κυριακή τῶν Ἁγίων Δ' Οἰκ. Συνόδου
Κυριακή Δ΄ Ματθαίου
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακής
 καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική. 
Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο Κεφ.5, χωρίο 14 ἕως 19 

Διδάγματα ἀπὸ τὸ ἁλάτι καὶ τὸ λυχνάρι

Ε΄. 13 ῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 14 ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

῾Ο παλαιὸς νόμος καὶ ὁ νόμος τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ

17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται.
19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εσείς είσθε το φως του κόσμου. Δεν μπορεί να κρυφτεί μια πόλη, πού είναι χτισμένη επάνω στο βουνό. Ούτε ανάβουν το λυχνάρι και το βάζουν κάτω από το καυκί (=δοχείο πήλινο ή από ξύλο), αλλά το βάζουν στο λυχνοστάτη και έτσι φέγγει ολόκληρο το σπίτι. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στα μάτια των ανθρώπων για να ιδούν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας, πού είναι στους ουρανούς.
Να μη σας περάσει από το νου, ότι ήλθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτας, δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να τηρήσω τον νόμο και να τον ολοκληρώσω. Σάς βεβαιώνω πώς όσο στέκει ο ουρανός και η γη ούτε ένα γιώτα ή μια γραμμή θα καταργηθούν άπα τον νόμο μέχρις ότου γίνουν όλα.
Όποιος λοιπόν παραβεί μια από αυτές τις ελάχιστες εντολές και θα γίνει έτσι δάσκαλος στους ανθρώπους για να κάνουν και αυτοί το ίδιο, αυτός θα είναι ο πιο μικρός και τελευταίος από όλους στη Βασιλεία των ουρανών. Όποιος όμως θα τις εφαρμόσει και θα τις διδάξει, αυτός θα ονομασθεί μεγάλος στη Βασιλεία των ουρανών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου