Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Περί τῶν ἀϊδίων ἐνδοτριαδικῶν σχέσεων. Πατερικές διδαχές

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος σέ λόγο του λέγει γιά τήν Ἁγία Τριάδα «(Τιμῶ) Τελείαν Τριάδα ἀπό τρία τέλεια, ἐπειδή ηὐξήθη ἡ μονάς διά νά γί- νη πλουσιωτέρα, ἡ δυάς δέ ὑπεσκελίσθη (διότι εἶναι πάνω ἀπό τήν ὕλην καί τήν μορφήν ἀπό τάς ὁποίας ἀποτελοῦνται τά σώματα), ὡρίσθη δέ ἡ Τριάς λόγῳ τῆς τελειότητός της (διότι πρώτη αὐτή ξεπερνᾶ τήν σύνθεσιν τῆς δυάδος), διά νά μή μένη στενή ἡ θεότης, οὔτε νά διαχέεται εἰς τό ἄπειρον.
Διότι τό μέν πρῶτον εἶναι ἀνάξιον τιμῆς, τό δέ δεύτερον χωρίς τάξιν. Καί τό μέν ἕν εἶναι καθαρά ἰουδαϊκόν, τό δέ ἄλλο ἑλληνικόν καί πολύθεον»1.

Ὁ ἅγιος Βασίλειος στό λόγο του Περί πίστεως, λέγει «Πιστεύομεν καί ὁμολογοῦμεν ἕνα μόνον ἀληθινόν καί ἀγαθόν Θεόν καί Πατέρα παντοκράτορα, ἀπό τόν ὁποῖον ἐδημιουργήθησαν τά πάντα.
Καί ἕνα τόν μονογενῆ αὐτοῦ Υἱόν, Κύριον καί Θεόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, μόνον ἀληθινόν, διά τοῦ ὁποίου ἔγιναν τά πάντα. Καί ἕνα μόνον Πνεῦμα ἅγιον, τόν Παράκλητον, μέ τήν χάριν τοῦ ὁποίου ἐσφραγίσθημεν διά τήν ἡμέραν τῆς ἀπολυτρώσεως.
 Αὐτό διαιρεῖ καί ἐνεργεῖ, ὅπως θέλει, τά χαρίσματα πού προέρχονται ἀπό τόν Θεόν εἰς τόν καθένα πρός τό συμφέρον του, αὐτό διδάσκει καί φέρει εἰς τήν μνήμην μας ὅλα, ὅσα ἀκούει ἀπό τόν Υἱόν ὁδηγεῖ εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν»2.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός σχετικά μέ τόν Θεό γράφει «Ὁ Θεός εἶναι ἕνας, δηλαδή μία οὐσία, καί ὅτι γνωρίζεται καί ὑπάρχει σέ τρεῖς ὑποστάσεις, σέ Πατέρα, σέ Υἱό καί σέ Ἅγιο Πνεῦμα, καί ὅτι ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶναι ἕνα σέ ὅλα ἐκτός ἀπό τήν ἀγεννησία καί τήν γέννηση καί τήν ἐκπόρευση, καί ὅτι ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι τέλειος ἄνθρωπος καί ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι τέλειος Θεός καί μαζί τέλειος ἄνθρωπος, ἀπό δύο φύσεις , ἀπό τήν θεότητα καί τήν ἀνθρωπότητα»3.

Σημειώσεις:
1. Γρ. Θεολόγου Ε.Π.Ε. τόμ. 1 σελ. 373
2. Μ. Βασιλείου Ε.Π.Ε. τόμ. 8 σελ. 69
3. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ Ἔκδοσις Ἀκριβής Ἐκδ. Πουρναρᾶ σελ. 29

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 2022 16 Μαΐου  2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου