Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Ἱ. Μονὴ Βατοπαιδίου: Ὁ μακαριστὸς γέρων Ἰωσὴφ ἦτο ἀδιάλλακτος ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων

Ὁ Γέρων Ἰωσὴφ ἐβοήθει τοὺς πολυτέκνους καὶ ἐδίδασκε τὴν εὐλογίαν τῆς ἁρμονίας τοῦ γάμου καὶ τῆς τεκνογονίας 

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου εἰς ἀνακοίνωσιν, τὴν ὁποίαν ἐξέδωσεν ἐξ ἀφορμῆς «πληροφοριῶν» ὅτι δῆθεν ὁ μακαριστὸς Γέρων Ἰωσὴφ τῆς Ἱ. Μονῆς ἐτάσσετο ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων, ὑπογραμμίζει τὰ ἀκόλουθα: «Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Ἰωσήφ μοναχὸς μὲ τὰ λόγια του ἀλλὰ κυρίως μὲ τὸ παράδειγμά του μᾶς δίδασκε νὰ ὑπομένωμε μὲ σιωπὴ καὶ ταπείνωση κάθε πειρασμὸ καὶ κάθε δυσφήμιση καὶ συκοφαντία ἐναντίον μας.
Ὅταν ὅμως ἡ μομφὴ ἅπτεται τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας τότε νὰ ἀπαντοῦμε ὅτι αἱρετικοὶ οὔτε εἴμαστε οὔτε ποτὲ χάριτι Χριστοῦ θὰ γίνωμε.
Μὲ αὐτὸ τὸ λογισμὸ ἀναγκαζόμαστε νὰ ἀπαντήσωμε σὲ ὅσα κυκλοφόρησαν στὸ διαδίκτυο ἀλλὰ καὶ ὅσα δυστυχῶς σὲ ἔντυπο περιοδικὸ χριστιανικῆς ὀργάνωσης γιὰ κάποια δῆθεν διδασκαλία τοῦ ἤδη μακαριστοῦ Γέροντός μας Ἰωσὴφ μοναχοῦ γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων καὶ τοῦ «ἐξεικονισμένου» ἢ μὴ ἐμβρύου.
Κατ’ ἀρχὰς δὲν δώσαμε σημασία καὶ δὲν ἀπαντήσαμε μέχρι τώρα, γιατί δὲν δεχόμαστε ὅτι αὐτὴ ἡ ἠχογράφηση εἶναι αὐθεντικὴ καὶ ὅτι αὐτὸς ποὺ μιλᾶ εἶναι ὁ μακαριστὸς Γέροντάς μας, γιατί γνωρίζουμε ὅτι πολλὰ μποροῦν μὲ τὴ σημερινὴ τεχνολογία νὰ γίνουν πλαστὰ καὶ κίβδηλα ἀλλὰ καὶ γιατί ἐμεῖς ποὺ ζήσαμε τὸ Γέροντά μας γιὰ 30 ὁλόκληρα χρόνια ποτὲ δὲν τὸν ἀκούσαμε νὰ διδάσκη ὅ,τι ἡ κυκλοφοροῦσα ἠχογράφηση λέει.
Ἄρα ἀμφισβητοῦμε τὴν κασέττα καὶ ὅτι αὐτὸς ποὺ ὁμιλεῖ εἶναι ὁ Γέρων Ἰωσήφ. Ὁ μακαριστὸς Γέροντάς μας, παρόλο ποὺ ἐδίδασκε τοὺς πνευματικούς τῆς Ἱ. Μονῆς μας νὰ εἶναι συγκαταβατικοὶ πρὸς τοὺς ἐξομολογουμένους, ἀντίθετα στὸ θέμα τοῦ ἁμαρτήματος τῆς ἔκτρωσης, ρητὰ μᾶς ἔδιδε ἐντολὲς νὰ εἴμαστε ἀδιάλλακτοι καὶ νὰ βάζουμε αὐστηρὰ ἐπιτίμια, ὥστε νὰ μετανοοῦν οἱ διαπράξαντες τὸ φοβερὸ αὐτὸ ἁμάρτημα καὶ νὰ γίνονται πιὸ συνετοὶ καὶ προσεκτικοὶ καὶ οἱ ἴδιοι ἀλλὰ καὶ οἱ ἀκούοντες.
Εἴμαστε μάρτυρες ὅτι κάποτε ποὺ ἄκουσε ὅτι μία γνωστή του κοπέλλα θὰ ἔκανε ἔκτρωση σὲ ἔμβρυο δύο μηνῶν βγῆκε ἀμέσως ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ παρὰ τὴν ἡλικία του καὶ τὰ προβλήματα ὑγείας, ποὺ εἶχε, πῆγε στὴν Ἀθήνα εἰδικά, γιὰ νὰ τὴν συναντήση καὶ νὰ τὴν ἀποτρέψη μὲ κάθε τρόπο ἀπὸ τὴ διάπραξη τῆς φοβερῆς αὐτῆς ἁμαρτίας.
Ἐξάλλου ὁ ἴδιος συντηροῦσε καὶ ἐνίσχυε ἐκ τοῦ ὑστερήματος τῆς ἀδελφότητάς μας καὶ ὅταν εἴμαστε ἀκόμη πάμπτωχοι στὴ Νέα Σκήτη, πολύτεκνες οἰκογένειες καὶ ἐδίδασκε τὴν εὐλογία τῆς ἁρμονίας τοῦ γάμου καὶ τῆς τεκνογονίας. Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι κάποιοι θέλουν νὰ μειώσουν τὸ πρόσωπο τοῦ «ἐν χερσὶ Θεοῦ» ἤδη ὑπάρχοντος μακαριστοῦ πατρός μας ποὺ παρόλο ποὺ ἦτο ἀνθρωπίνως ἄμοιρος παντελοῦς σχεδὸν σχολικῆς παιδείας καὶ δὲν εἶχε διαβάσει πολλὰ βιβλία λόγῳ τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς του κοντὰ στὸν Ὁσιώτατο Γέροντά του Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστὴ ἐν τούτοις μᾶς δίδασκε ἀπλανῶς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ μυστήρια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς σύμφωνα πάντοτε μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.
Λυπούμαστε ἀκόμη, γιατί μὲ τὴ συκοφαντία αὐτὴ ἐπιδιώκουν νὰ τὸν ἐμφανίσουν ὡς κακόδοξο καὶ πλάνο παρόλο, ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἅγιος δὲν εἶναι ὁ ἀλάνθαστος οὔτε ὁ ἀναμάρτητος, ἀφοῦ τέτοιος εἶναι μόνο ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλὰ ἅγιος εἶναι ὁ γνησίως μετανοῶν καὶ μιμούμενος στὴ ζωή του τὸν Κύριο, ἀγωνιζόμενος στὴν τήρηση τῶν ἁγίων ἐντολῶν Του, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ διά τῆς Ἐκκλησίας Του.
Ἀκόμη καὶ ἐὰν ἕνας ἅγιος ἐκφράσει λανθασμένη διδασκαλία δὲν καταδικάζεται, ἐὰν πρῶτα δὲν ἐλεγχθῆ καὶ δὲν παραδεχθῆ τὸ λάθος του καὶ ἐν συνεχείᾳ δὲν διορθώση τὴ διδασκαλία του. Τὸ νὰ θέλουν κάποιοι ἕνα ἤδη κεκοιμημένο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ νὰ τὸν ἐμφανίσουν μὲ ἀμφισβητούμενα καὶ ἀναξιόπιστα μέσα ὡς κακοδιδάσκαλο καὶ πεπτωκότα τῆς ἀληθοῦς πίστης θεωροῦμε ὅτι τὸ ὀλιγώτερο ποὺ μποροῦμε νὰ ποῦμε εἶναι ὅτι θλιβόμαστε γιὰ τὴν ζημιὰ ποὺ προξενοῦν στὶς ψυχές τους ἀλλὰ καὶ στὶς ψυχὲς τῶν ἀδελφῶν μας ποὺ πιστεύουν εὔκολα σὲ ὅ,τι ἀκούσουν καὶ σκανδαλίζονται.
Ἔμεις προσπαθώντας νὰ ἀκολουθοῦμε στὰ πλαίσια τῶν πτωχῶν μας δυνάμεων τὶς διδαχὲς τοῦ σεπτοῦ πατέρα μας, ἀγωνιζόμαστε νὰ διαφυλάττωμεν ἀπαραχάρακτη τὴν πίστη μας καὶ νὰ ἀποδεχόμαστε ὅσα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας διά μέσου τῶν αἰώνων ἐδίδαξε καὶ ἐδογμάτισε. Ὁ μακαριστὸς Γέρων Ἰωσὴφ ἤδη εὑρίσκεται ἐνώπιον τοῦ μόνου δίκαιου καὶ ἀληθινοῦ κριτῆ.
Ὁ καλὸς Θεὸς ἂς συγχωρήση ὅλους ὅσοι κρίνουμε καὶ εὔκολα κατακρίνουμε τὸν ἀδελφό μας, γιατί αὐτὸ εἶναι ὀλέθριο γιὰ τὴν ψυχή μας καὶ τελικὰ ὄχι μόνο τοὺς ἑαυτούς μας ζημιώνουμε ἀλλὰ καὶ τραυματίζουμε τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας, δηλαδὴ τὴν Ἁγία Ἐκκλησία Του.

Μὲ πολλὴ ἀγάπη Χριστοῦ Ἡ Ἱ. Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου»

  Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 2012 7 Μαρτίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου