Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

2000 χρόνια με τον Χριστό! Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος


 2000 χρόνια με τον Χριστό!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος 

Συμπληρώθηκαν ἤδη δύο χιλιετηρίδες ἀπ’ τὴν ἐν χρόνῳ κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στὴ Γῆ. Μία πραγματικὰ πολὺ μεγάλη χρονικὴ περίοδος, μὲ τὸν Χριστὸ ν’ ἀποτελεῖ τή Μοναδικὴ Προσωπικότητα μέσα στὴν ἱστορία.
Ὅλα σ’ Αὐτὸν ἀναφέρονται καὶ τίποτα τὸ ἀληθινὰ μεγάλο δὲν ἔγινε μακριά Του! Οἱ πρὸ Χριστοῦ ἄνθρωποι ζοῦσαν μὲ τὴν ἔντονη νοσταλγία τοῦ ἐρχομοῦ Του καὶ οἱ μετὰ Χριστὸν ζοῦν ἢ μὲ τὴν εὐτυχία τῆς παρουσίας Του ἢ μὲ τὸ δρᾶμα τῆς ἀπουσίας Του! Ἀποδείχθηκε 20 αἰῶνες τώρα πώς… Ἐκεῖνος εἶναι τὸ κέντρο πέριξ τοῦ ὁποίου στρέφεται ἡ ἀνθρωπότητα!
Ἐκεῖνος εἶναι τὸ φῶς, ποὺ μπορεῖ νὰ διαλύει μέσα μας καὶ γύρω μας ὅλα τὰ σκοτάδια! Ἐκεῖνος εἶναι ἡ πυξίδα, ποὺ δείχνει μονίμως στὴν ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ καὶ στὸν καθένα μας προσωπικά, τὸν δρόμο ποὺ πρέπει ν’ ἀκολουθεῖ πάντα!
Ἐκεῖνος εἶναι ἡ μόνη Ἀλήθεια ποὺ ἐλευθερώνει ἀπ’ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν πλάνη! Ἐκεῖνος εἶναι ἡ Ζωὴ καὶ τίποτα δὲν ὑπάρχει μακριά της! Ὁ Βολταῖρος, ἐχθρός τῆς Πίστης, ἀναγκάστηκε κάποτε νὰ ὁμολογήσει: «Ὁ μεγαλύτερος τῶν φιλοσόφων δὲν κατόρθωσε νὰ μεταβάλει τὰ ἤθη τῶν γειτόνων του, ποὺ κατοικοῦν στὸν ἴδιο μὲ αὐτὸν δρόμο.
Μόνο ὁ Ἰησοῦς κατόρθωσε ν’ ἀλλάξει ὁλόκληρη τὴ μορφὴ τοῦ κόσμου»! Καὶ τὸ σπουδαιότερο ποιὸ εἶναι; Πώς γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ δὲν χρησιμοποίησε βία, αἷμα, ψέμα, δόλο ἢ ἀπάτη. Μόνο ἐκεῖνο τὸ «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν… ἀκολουθείτω μοι» εἶπε… Ἀπ’ τὴν ἐμφάνισή Του στὴ γῆ, ἐπιστρατεύθηκαν ΑΠΑΣΕΣ οἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ, μὲ ΑΠΑΝΤΑ τὰ μέσα, γιὰ νὰ Τὸν ἐξοντώσουν!
Φθόνος, συκοφαντίες, μῖσος, ἐξευτελισμοί, σταύρωση… Κι ἔπειτα ἐπιστρατεύτηκε ἀκόμη καὶ ἡ τότε πανίσχυρη Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία μὲ ἐκείνους τοὺς σκληροὺς κι ἀνελέητους διωγμοὺς καὶ τὰ πλέον φρικτὰ μαρτύρια γιὰ 3 αἰῶνες… Δημιουργήθηκε πλῆθος ἀπὸ αἱρέσεις, πλάνες καὶ δοξασίες, ποὺ πολλὲς φορὲς μάλιστα προέρχονται ἀπ’ τοὺς ἴδιους τούς λειτουργοὺς καὶ τοὺς ἐκπροσώπους Του κι ἔσεισαν συθέμελα τὴν Ἐκκλησία Του… Διατυπώθηκαν ἀθεϊστικὲς θεωρίες καὶ ὑλιστικὲς ἀντιλήψεις, ποὺ τὶς πρόβαλλαν ἀκόμη καὶ τὰ μεγαλύτερα πνεύματα τῶν ἑκάστοτε ἐποχῶν.
Ἐπιχειρήθηκαν νέες ἐπιθέσεις μὲ ὅλα αὐτὰ μαζὶ ταυτόχρονα… Τίποτα καὶ κανένας δὲν διώχθηκαν τόσο πολύ, ποικιλόμορφα, σκληρὰ καὶ ἀνελέητα ὅσο ὁ Χριστός… Κι ὅμως, Ἐκεῖνος παραμένει ζων τανὸς ὅσο ποτὲ στὶς καρδιές μας.
Βγαίνει κάθε φορά ἀπ’ ὅλα αὐτὰ ὄχι μονάχα θριαμβευτής, ἀλλὰ καὶ στὸ ἔπακρο ἐνισχυμένος, ἐπιβεβαιώνοντας ἀδιάκοπα στοὺς αἰῶνες τοῦτα τὰ λόγια Του: «Καὶ πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύνουσιν αὐ τῆς (=τῆς Ἐκκλησίας)». Τότε (δηλαδὴ τὸ 100 μ.Χ.) οἱ Χριστιανοὶ δὲν ἦταν περισσότεροι ἀπὸ 5 ἑκατ. Σήμερα αὐτοὶ (Ὀρθόδοξοι, Καθολικοὶ καὶ Προτεστάντες) ἀνέρχονται σὲ πάνω ἀπὸ 2 δισ., ἀποτελοῦν τὸ 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ τῆς ἀνθρωπότητας κι εἶναι οἱ περισσότεροι ἀπ’ τοὺς ὀπαδοὺς ὁποιασδήποτε θρησκείας!
 Ἡ Βίβλος εἶναι τὸ πλέον πολυδιαβασμένο καὶ γιὰ τοῦτο τὸ πλέον πολυμεταφρασμένο (σὲ 2.062 γλῶσσες καὶ διαλέκτους) βιβλίο τοῦ πλα- νήτη καὶ διατίθεται σὲ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἀντίτυπα κάθε χρόνο, σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ κυκλοφοροῦν 20 νέα ἀντίτυπα τὸ δευτερόλεπτο!
Ἐπιπλέον ὑπάρχον περισσότερα βιβλία ποὺ μιλοῦν γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴ Χριστιανικὴ Πίστη, ἀπ’ ὁποιοδήποτε ἄλλο πρόσωπο, ἀλλὰ καὶ θέμα τῆς παγκόσμιας Ἱστορίας. Κι ὅμως, ὅπως εἶπε ὁ Ἔμερσον, «ὅλα ὅσα ἔχουν γράψει γιὰ τὸν Ἰησοῦ εἶναι ἐλάχιστα, γιὰ μία τέτοια εἰσβολὴ στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία»! Ἀποδείχθηκε στὰ 2.000 χρόνια τώρα, πὼς πραγματικὰ ὁ Χριστός, ὅπως δὲν ἔχει ἀρχή, ἔτσι δὲν ἔχει καὶ τέλος!
Πὼς ὄντως εἶναι ὑπέρχρονος καὶ αἰώνιος. Καὶ κάτι περισσότερο ἀκόμη. Πώς στά ἀλήθεια, εἶναι Θεάνθρωπος. Εἶναι πολὺ σημαντικὴ τούτη ἡ διαπίστωση: «Ἐὰν ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεός, δὲν γνωρίζουμε ποῦ νὰ τὸν κατατάξουμε, γιατί δὲν ὑπάρχει στὴν παγκόσμια ἱστορία ὅμοιός Του»! Ποῦ εἶναι ἆραγε ὅλοι ἐκεῖνοι πού τόσο πολὺ τὸν πολέμησαν; Ποῦ εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ «σωτῆρες» καὶ οἱ «μεσσίες», ποὺ θέλησαν νὰ Τὸν ὑποκαταστήσουν; Ποῦ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ προφήτεψαν τὸ «θάνατο» καὶ τὸ «τέλος» Του; Ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ ἀρνητὴς Ρενάν, ἀναγκάστηκε νὰ ὁμολογήσει: «Ὁ Ἰησοῦς εἶναι τὸ μεγαλύτερο θρησκευτικὸ πνεῦμα σὲ ὁλόκληρη τὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ ὀμορφιὰ Του αἰώνια καὶ ἡ Βασιλεία Του χωρὶς τέλος. Σὲ ὁλόκληρη τὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα πρόσωπο, ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ σταθεῖ κοντά Του. Χωρὶς τὸν Χριστὸ εἶναι ἀδύνατο νὰ κατανοηθεῖ ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας».
Καὶ μιᾶς καὶ μιλᾶμε γιὰ χιλιετηρίδες, ἆραγε ποιὸς καὶ τί θὰ ὑπάρχει, ἂς ποῦμε τὸ 3.000 μ.Χ.; Ποιὸς καὶ τί ἀπ’ ὅσα σήμερα θεοποιοῦμε καὶ μᾶς καταγοητεύουν; Δὲν μπορῶ νὰ φανταστῶ, παιδιά, κάποιον ἄλλον ἐκτὸς ἀπ’ τὸν Χριστό! Γιατί μόνο ὁ Χριστὸς εἶναι «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13, 8).
Δόξα σοι, Κύριε!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 2004 27 Δεκεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου