Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Χωρίς τον Χριστόν δεν θέλω τίποτε. Άρχιμ. Ιουστίνος Πόποβιτς 1979

Χωρίς τον Χριστόν δεν θέλω τίποτε

Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς

«Σταθήτε όλα τα σύμπαντα, όλοι οι υπάρχοντες κό­σμοι, και όλα τα όντα! Κάτω όλαι αι καρδίαι, όλοι οι νόες, όλαι αι ζωαί, όλαι αι αθανασίαι, όλαι αι αιωνιότητες! Διότι, όλα αυτά άνευ του Χριστού είναι δι' εμέ κόλασις η μία κόλασις δίπλα εις την άλλην κολασιν όλα είναι ανα­ρίθμητοι και ατελεύτητοι κολάσεις και εις το ύψος και εις το βάθος και εις το πλάτος.
       Η ζωή άνευ του Χριστού, ο θάνατος άνευ του Χρι­στού, η αλήθεια άνευ του Χριστού, ο ήλιος άνευ του Χρι­στού και τα σύμπαντα χωρίς Αυτόν, - όλα είναι τρομερά ανοησία, ανυπόφορον μαρτύριον, σισύφειος βάσανος, κόλασις! Δεν θέλω ούτε την ζωήν, ούτε τον θάνατον άνευ Σού, Γλυκύτατε Κύριε!
       Δεν θέλω ούτε την αλήθευαν, ούτε την δικαιοσύνην, ούτε τον παράδεισον, ούτε την αιωνιότητα. Όχι, όχι! Εσέ­να μόνον θέλω. Εσύ μόνο να είσαι εις όλα, εν πάσι και υ­περάνω όλων!....
       Η αλήθεια, εάν δεν είναι ο Χριστός, δεν μου χρειάζε­ται, είναι μόνο μία κόλασις.
Το ίδιον είναι κόλασις και η δικαιοσύνη, και η αγάπη, και το αγαθόν, και η ευτυχία" και αυτός ο Θεός, εάν δεν είναι ο Χριστός, είναι κόλασις. Δεν θέλω ούτε την αλήθειαν άνευ του Χριστού, ούτε την δικαιοσύνην άνευ του Χριστού, ούτε την αγάπην άνευ του Χριστού, ούτε τον Θεόν άνευ του Χριστού.

       Δεν τα θέλω όλα αυτά κατ' ούδένα τρόπον! Θα δεχθώ κάθε είδους θάνατον" ας με θανατώσετε με όποιον τρόπον θέλετε, αλλά χωρίς τον Χριστόν δεν θέλω τίποτε. Ούτε τον εαυτόν μου, ούτε και αυτόν
τον ίδιον τον Θεόν, ούτε κάτι άλλο μεταξύ των δύο τούτων" δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέ­λω!»

Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κύψέλη"

impantokratoros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου